Tavoitteet

Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet

Valtakunnallisesta tavoitteesta (T1, T2,...) on johdettu tavoite jokaiselle vuosiluokalle. Kunkin vuosiluokan tavoite tukee valtakunnallisen tavoitteen saavuttamista. Lukuvuositodistuksen arvosana kuvaa oppilaan edistymistä suhteessa kunkin vuosiluokan tavoitteeseen. 

Tavoite:

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoon liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa.

7lk

8lk

9lk

Oppilas havaitsee ortodoksisen uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta sekä havaitsemaan uskontoon liittyvää monimuotoisuutta Lähi-idän uskontojen näkökulmasta.


Oppilas tunnistaa ja erittelee uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta Aasian uskontojen näkökulmasta.

Oppilas pohtii ortodoksisen ja luterilaisen perinteen vaikutusta oman lähipiirinsä elämään.


Oppilas tunnistaa ja vertailee uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta eri uskonnoissa.


Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Uskontojen merkityksen hahmottaminen kulttuurissa ja yhteiskunnassa

 

Tavoite:

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvailla opiskelemansa uskonnon syntyhistoriaa ja vaikutusta. Hän tuntee uskonnon perusopetukset sekä osaa mainita tärkeimmät lähteet.

7lk

8lk

9lk

Oppilas ymmärtää kristinuskon vaikutusta kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä tutustuu sen historialliseen taustaan. Oppilas tutustuu kristinuskon lähteisiin ja niiden syntyhistoriaan.


Oppilas ymmärtää Suomen ortodoksisen kirkon historiaa ja tutustuu kirkon tilanteeseen nykypäivänä. Oppilas perehtyy kristillisiin kirkkokuntiin ja niiden peruspiirteisiin.


Oppilas perehtyy ortodoksisuuden perusopetuksiin ja Raamatun kulttuurivaikutuksiin ja tulkintaan.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen

 

Tavoite:

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osoittaa hallitsevansa perustiedot suurista maailmassa vaikuttavista uskonnoista ja uskonnottomuudesta. Hän osaa kuvailla uskonnoissa ja katsomuksissa vallitsevaa moninaisuutta.

7lk

8lk

9lk

Oppilas arvioi uskontojen merkitystä ihmisille ja uskonnottomuutta katsomuksellisena valintana.

Oppilas syventää tietojaan islamista ja juutalaisuudesta.

Oppilas ymmärtää uskontojen ulottuvuuksien merkitystä ja vaikutusta kulttuuria muovaavina elementteinä.

Oppilas tutustuu Aasian uskontoihin ja ymmärtää niiden vaikutusta länsimaiseen kulttuuriin sekä tutustuu eri uskontojen hiljentymisperinteisiin.

Oppilas ymmärtää uskontoja yhdistäviä käsitteitä ja analysoi uskontojen ulottuvuuksien vaikutusta kulttuuriin.

Oppilas vertailee uskonnottomuuden eri muotoja.


Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3, L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Maailmanuskontojen ja erilaisten katsomusten tunteminen

 

Tavoite:

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa nimetä eri uskontoperinteiden tapoja ja symboleja. Hän osaa antaa esimerkkejä uskonnollisista aiheista mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

7lk

8lk

9lk

Oppilas harjoittelee nimeämään ortodoksisuuden ja Lähi-idän uskontojen tapoja ja symboleja ja tunnistamaan niitä median eri lähteistä.

Oppilas tutustuu tapoihin, symboleihin ja uskonnollisiin aiheisiin yhteiskunnassa sekä kulttuurissa.

Oppilas vertailee Aasian uskontojen tapoja ja symboleja ja harjoittelee tunnistmaan niitä median eri lähteistä.

Oppilas havainnoi ja opettelee tulkitsemaan tapoja, symboleja ja uskonnollisia aiheita yhteiskunnassa sekä kulttuurissa.

Oppilas nimeää uskonnollisia ja eettisiä aiheita ja tunnistaa niitä median eri lähteistä.

Oppilas analysoi tapoja, symboleja ja uskonnollisia aiheita yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Uskonnon ja kulttuurin lukutaito

 

Tavoite:

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä erilaisista argumentaation tavoista sekä joistakin uskonnon ja tieteen kielen välisistä eroista.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu pyhiin teksteihin ja niiden tulkintatapoihin Lähi-idän uskonnoissa. Hän harjoittelee erottamaan vakaumuksellisen tekstin tieteellisestä kielestä.


Oppilas erottelee vakaumuksellista tekstiä tieteellisestä kielestä.

Oppilas perehtyy vakaumukseen vaikuttamaan pyrkivään argumentaatioon ja arvioi uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4, L5, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

 

Tavoite:

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas tuntee ja osaa nimetä etiikan keskeisiä käsitteitä. Hän osaa nimetä tärkeimmät ihmisoikeussopimukset ja kertoa niiden keskeisestä sisällöstä. Oppilas tuntee opiskeltavan uskonnon sekä muiden uskontojen ja katsomusten eettisiä periaatteita.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu Lähi-idän uskontojen eettisiin periaatteisiin ja pohtii niiden suhdetta ihmisoikeuksiin ja ortodoksiseen etiikkaan.

 

Oppilas perehtyy Aasian uskontojen eettisiin periaatteisiin ja pohtii niiden suhdetta ihmisoikeuksiin ja ortodoksiseen etiikkaan.


Oppilas perehtyy ortodoksisen eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin. Oppilas pohtii ja analysoi ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Etiikkaa koskeva tieto ja ihmisoikeusetiikka

 

Tavoite:

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu uskontojen sisäisiin ja välisiin konflikteihin maailmanhistoriassa Lähi-idän uskontojen osalta.


Oppilas pohtii kirkkokuntien ja ekumenian vaikutuksia länsimaisessa ajattelussa.

Oppilas pohtii Aasian uskontojen merkitystä länsimaissa.

Oppilas arvioi, kuinka uskonnot ja katsomukset ohjaavat ja toimivat perusteluina ihmisten valinnoille. Oppilas pohtii globalisaatioon liittyviä haasteita ja vastuuta yksilön näkökulmasta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 ja S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5 ja L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Uskontojen ja katsomusten merkitys globaalisti

 

Tavoite:

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja osaa kertoa ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.

7lk

8lk

9lk

Oppilas pohtii ajankohtaisia eettisiä teemoja.

Oppilas pohtii ajankohtaisia eettisiä teemoja.

Oppilas hankkii tietoa ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä ja pohtii ja arvioi omien arvojen suhdetta niihin.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Eettinen ajattelu

 

Tavoite:

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu erilaisiin eettisiin kysymyksiin ja pohtii niiden yhteyttä hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan.

Oppilas perehtyy erilaisiin eettisiin kysymyksiin ja pohtii niiden yhteyttä hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan.

Oppilas arvioi ja perustelee eettisten valintojensa vaikutuksia omaan ja toisten ihmisten hyvinvointiin sekä kestävään tulevaisuuteen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 ja L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Eettinen ajattelu

 

Tavoite:

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

7lk

8lk

9lk

Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja erilaisuutta.

Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja erilaisuutta sekä pohtimaan omaa identitettiään vähemmistön edustajana.


Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja erilaisuutta sekä pohtimaan omaa identiteettiään vähemmistön edustajana.Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.