Sisällöt

Sisällöt vuosiluokilla 7.-9.


Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttamista. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.


S1 Suhde omaan uskontoon
: Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

7. Luokka
- Kristinuskon synty, leviäminen, jakautuminen kirkkokunniksi
- Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin, protestanttisiin yhteisöihin ja kristillisperäisiin yhteisöihin
- Raamatun synty, tulkinta ja kulttuurivaikutukset
- Kristinusko Suomessa ja sen kulttuurivaikutukset

8. Luokka
- Suuret maailmanuskonnot ja luonnonuskonnot
- Uskonnottomuus
- Katsomusten dialogi
- Uskon ja tieteen suhde
- Uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla

9. Luokka 
- Etiikan peruskäsitteiden ymmärtäminen
- Tutustutaan uskontojen eettiseen opetukseen (esim. kultainen sääntö)
- Ihmisoikeusetiikka ja YK:n Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, globaali vastuu
- Tarkastellaan oppilaiden arjesta ja mediasta nousevia ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä
- Ympäristöetiikka

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja Suomessa, uskontojen tunteminen osana kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

8. Luokka
- Suuret maailmanuskonnot ja luonnonuskonnot
- Uskonnottomuus
- Katsomusten dialogi
- Uskon ja tieteen suhde
- Uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla

S3 Hyvä elämä: Valittavien sisältöjen tulee avata elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Tarkastelun kohteena ovat myös ihmisoikeuksien loukkaukset kuten holokausti. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

9. Luokka

- Etiikan peruskäsitteiden ymmärtäminen
- Tutustutaan uskontojen eettiseen opetukseen (esim. kultainen sääntö)
- Ihmisoikeusetiikka ja YK:n Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, globaali vastuu
- Tarkastellaan oppilaiden arjesta ja mediasta nousevia ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä
- Ympäristöetiikka