Tavoitteet

Opetuksen tavoitteet

Valtakunnallisesta tavoitteesta (T1, T2,...) on johdettu tavoite jokaiselle vuosiluokalle. Kunkin vuosiluokan tavoite tukee valtakunnallisen tavoitteen saavuttamista. Lukuvuositodistuksen arvosana kuvaa oppilaan edistymistä suhteessa kunkin vuosiluokan tavoitteeseen. 

Tavoite:

T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa toimia tavoitteen mukaisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa, osoittaa ymmärtävänsä muiden puheenvuoroja ja osaa tarkkailla oman viestintänsä vaikutuksia muihin.

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas tutustuu erilaisiin viestintäympäristöihin ja -tilanteisiin.

– Suullinen, kirjallinen ja nonverbaalinen viestintä ja vuorovaikutus
– Tekstilajien tuntemus ja monilukutaidon kehittyminen

 

Oppilas perehtyy viestitilanteissa esiintyviin erilaisiin rooleihin ja tavoitteisiin.

Oppilas ymmärtää, että hänen viestinsä vaikuttaa muihin.

- Vaikuttamisen keinot viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- Toiminnan ja vaikuttamisen eettisyyden arviointi
- Omien käsitysten syventäminen viestinnästä ja vuorovaikutuksesta 

 

Oppilas toimii tavoitteen mukaisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa, osoittaa ymmärtävänsä muiden puheenvuoroja ja tarkkailee oman viestintänsä vaikutuksia muihin.

Oppilas perehtyy viestintä- ja puhekulttuuriin. Hän oppii lisää ilmaisua
 
harjoitellen erilaisia viestintätilanteita esimerkiksi draaman keinoin. 

Oppilas reflektoi toimintaansa itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Vuorovaikutus erilaisissa viestintäympäristöissä

 

Tavoite:

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään taitojaan perustella näkemyksiään sekä kielellisiä ja viestinnällisiä valintojaan

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja perustella sen uskottavasti. Oppilas ottaa toisten näkemykset huomioon ja tekee yhteistyötä heidän kanssaan vuorovaikutustilanteissa.

 

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas rohkaistuu ilmaisemaan mielipiteensä.

Oppilas tutustuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.

– Kuuntelun taidot, palautteenanto, keskustelun taidot, suullinen esittäminen 
– Ryhmäviestintätaidot 

Oppilas ilmaisee ja perustelee mielipiteensä monipuolisesti.

Oppilas harjoittelee erilaisia vuorovaikutustilanteita.

- Ryhmässä vaikuttaminen 
- Argumentointi
- Vaikuttavat tekstit

 

Oppilas ilmaisee mielipiteensä ja perustelee sen uskottavasti. Oppilas ottaa toisten näkemykset huomioon ja tekee yhteistyötä heidän kanssaan vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas kehittyy aktiivisessa kuuntelemisessa sekä itsearvioinnissa ja palautteenannossa. Hän harjaantuu esiintymisessä. Kielellisiä ilmiöitä tarkastellaan laajasti, joten oppilaan kielellinen tietous ja tietoisuus kehittyvät monipuolisesti.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L3, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Vuorovaikutus ryhmässäTavoite:

T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman keinoin.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa ilmaista itseään ja käyttää tavoitteen ja tilanteen mukaisesti kokonaisilmaisun keinoja. Oppilas osaa esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puhe-esityksen ja ottaa esittäessään huomioon yleisönsä ja käyttää joitakin havainnollistamisen keinoja.

 

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas vahvistaa taitojaan erilaisissa esiintymistilanteissa.


Oppilas vahvistaa taitojaan erilaisissa esiintymistilanteissa ja käyttää erilaisia havainnollistamisen keinoja.

Oppilas pohtii omia vahvuuksiaan esiintyjänä.

Oppilas ilmaisee itseään ja käyttäen tavoitteen ja tilanteen mukaisesti kokonaisilmaisun keinoja. Oppilas esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puhe-esityksen ja ottaa esittäessään huomioon yleisönsä ja käyttää joitakin havainnollistamisen keinoja.

 

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L3, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kokonaisilmaisun ja esiintymisen taidot

 

Tavoite:

T4 kannustaa oppilasta syventämään viestijäkuvaansa niin, että hän oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa viestintäympäristöissä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa arvioida omia vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta ja nimetä kehittämiskohteita.

 

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas havainnoi omaa viestintäänsä.

Oppilas tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa.

 

Oppilas arvioi omia vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta ja nimetä kehittämiskohteita.

 

 

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Vuorovaikutustaitojen kehittäminenTavoite:

T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien lukemisessa, ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa käyttää tekstinymmärtämisen strategioita itsenäisesti.

Oppilas osaa arvioida omaa lukutaitoaan ja nimetä

kehittämiskohteita.

 

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas tutustuu erilaisiin tekstiympäristöihin.

– Fakta ja fiktio
- Kirjallisuuden päälajit ja peruskäsitteet 
- Kertomuksen keinot 
- Lukuharrastukseen ja tekstilajituntemukseen ohjaaminen

 Oppilas pohtii omaa lukutaitoaan ja suhdettaan erilaisiin teksteihin.Oppilas käyttää tekstinymmärtämisen strategioita itsenäisesti.

Oppilas arvioi omaa lukutaitoaan ja nimeää kehittämiskohteita.

Oppilas perehtyy laajasti suomalaiseen kirjallisuuteen, kehittää 
medialukutaitoaan sekä harjaantuu vastaanottajan taidoissa, tekstin tekemisen ja tuoton taidoissa sekä tekstilajituntemuksessaan monipuolisesti. Tekstin tuottaminen kuuluu oppilaan lukemiseen ja päinvastoin. Tekstejä työstetään yhteistoiminnallisesti itsenäisen työskentelyn lisäksi.

Oppilas reflektoi toimintaansa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstinymmärtämisen strategiat

 

Tavoite:

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa käyttää ja tulkita ohjatusti erityyppisiä, monimuotoisia ja myös itselleen uudenlaisia tekstejä.

 

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas tarkastelee monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä.

Oppilas tarkastelee monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä.

Oppilas laajentaa käsitystään erilaisista teksteistä.

Oppilas käyttää ja tulkitsee ohjatusti erityyppisiä, monimuotoisia ja myös itselleen uudenlaisia tekstejä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito

 

Tavoite:

T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoa

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti, tunnistaa tekstilajeja ja osaa kuvailla joitakin, pohtivien, kantaaottavien ja ohjaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen. Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä.

 

 

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas tutustuu tekstin tulkinnassa tarvittaviin käsitteisiin ja eri tekstilajeihin.

Oppilas harjoittelee erittelemään (rakenne, sisältö, kieli, tyyli) erilaisia tekstilajeja.

Oppilas harjoittelee kriittistä lukutaitoa.

Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä.

 

Oppilas tarkastelee tekstejä kriittisesti, tunnistaa tekstilajeja ja kuvailee joitakin, pohtivien, kantaaottavien ja ohjaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen. Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä.

Oppilas kehittää ja syventää erittelyn taitojaan ja oppii analysoimaan 
lukemaansa. Hän rakentaa lukemastaan aiempaa tietoisemmin tulkintaa ja oppii pohtimaan ja tarkastelemaan kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä lukemiensa ja työstämiensä tekstien kautta. Lukeminen ja tekstin tuottaminen kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa – oppilas esimerkiksi työstää tutkielman tai laajahkon projektitehtävän.

 

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien erittely ja tulkinta

 

Tavoite:

T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa nimetä tiedonhaun keskeiset vaiheet ja tietää, mistä ja miten tietoa voidaan hakea. Oppilas osaa arvioida tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta.

 

 

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas tutustuu tiedonhaun vaiheisiin.

Oppilas hekee ohjatusti luotettavaa ja tarkoituksenmukaista tietoa.

– Tiedonhaun strategiat ja periaatteet 
- Tiedon soveltaminenOppilas hakee tietoa itsenäisesti.


- Lähteisiin viittaaminen


Oppilas nimeää tiedonhaun keskeiset vaiheet ja tietää, mistä ja miten tietoa voidaan hakea. Oppilas arvioi tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta.

Oppilas kertaa tiedonhaun ja tiedon soveltamisen periaatteita. Hän perehtyy lähteiden merkitsemiseen. 

Oppilas osaa viitata lähteisiin.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L5, L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyysTavoite:

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta itselle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- ja tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolistamaan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja niiden jakamisen keinoja sekä syventämään ymmärrystä fiktion keinoista

Oppilas osaa tulkita fiktiivisiä tekstejä, käyttää keskeisimpiä käsitteitä puhuessaan teksteistä ja osaa liittää tekstit johonkin kontekstiin.

Oppilas löytää itsenäisesti itselleen ja tilanteeseen sopivaa luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa. Oppilas lukee useita kirjoja ja osaa jakaa lukukokemuksiaan.

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas tuntee kirjallisuuden keskeiset käsitteet.

Oppilas lukee useita kirjoja ja jakaa lukukokemuksiaan.

– Erilaiset luku-, kuuntelu- ja katselukokemukset

Oppilas lukee useita kirjoja ja jakaa lukukokemuksiaan.

Oppilas harjoittelee kirjallisuuden tulkintaa.

Oppilas tutustuu kirjallisuuden erilaisiin lajeihin ja konteksteihin.

– Erilaiset luku-, kuuntelu- ja katselukokemukset

 

 

Oppilas tulkitsee fiktiivisiä tekstejä, käyttäen keskeisimpiä käsitteitä puhuessaan teksteistä ja liittää tekstit johonkin kontekstiin.

Oppilas löytää itsenäisesti itselleen ja tilanteeseen sopivaa luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa.

Oppilas lukee useita kirjoja ja osaa jakaa lukukokemuksiaan.

Oppilas perehtyy suomalaiseen kirjallisuuteen, sen vaiheisiin ja 
kansankuvaukseen. Keskeinen teema ja tarkasteltava ilmiö on kulttuurinen identiteetti.

Oppilas kehittää ja syventää erittelyn taitojaan ja oppii analysoimaan lukemaansa. Hän rakentaa lukemastaan aiempaa tietoisemmin tulkintaa ja oppii pohtimaan ja tarkastelemaan kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä lukemiensa ja työstämiensä tekstien pohjalta. 

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Fiktiivisten tekstien erittely ja tulkinta ja lukukokemusten jakaminenTavoite:

T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas tuottaa ohjatusti myös itselleen uudenlaisia tekstejä, kokeilee erilaisia tapoja ja keinoja tuottaa tekstiä ja ilmaista näkemyksiään. Oppilas osaa kuvailla itseään tekstien tuottajana.

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas tutustuu erilaisiin tekstilajeihin.Oppilas tuottaa erilaisia tekstejä ja tiedostaa niiden tarkoituksen.

Oppilas valitsee tilanteeseen sopivan tarkoituksenmukaisen tekstin ilmaisussaan.

Oppilas kuvailee ja arvioi itseään tekstien tuottajana.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L5, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ajatusten ilmaiseminen, tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito

 

Tavoite:

T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä, ja auttaa oppilasta valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa ohjatusti tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti pohtivia ja kantaaottavia tekstejä ja käyttää niille tyypillisiä ilmaisutapoja.

 

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas tuottaa kertovia, kuvaavia ja ohjaavia tekstejä.

Oppilas tuottaa kantaaottavia ja pohtivia tekstejä.

Oppilas tuottaa kantaaottavia ja pohtivia tekstejä.

Oppilas valitsee kuhunkin tekstilajiin sopivia ilmaisutapoja.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstilajien hallinta

 

Tavoite:

T12 ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottamisen prosesseja, tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä rohkaista oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa nimetä tekstien tuottamisen prosessin vaiheita ja osaa työskennellä niiden mukaisesti sekä yksin että ryhmässä.

Oppilas antaa ja vastaanottaa palautetta teksteistä ja osaa arvioida omia tekstintuottamisen taitojaan ja nimetä niiden kehittämiskohteita.

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas tutustuu tekstin tuottamiseen prosessina.

Oppilas harjoittelee tekstin tuottamista ohjatusti.

Oppilas harjoittelee palautteen antamista ja vastaanottamista.

 

Oppilas tuottaa tekstiä vaiheittain ja reflektoi omaa työskentelyään.

Oppilas antaa ja vastaanottaa palautetta rakentavasti.

Oppilas suunnittelee, tuottaa ja arvioi omaa tekstiään.

Oppilas hyödyntää vastaanottamaansa palautetta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L5, L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien tuottamisen prosessien hallintaTavoite:

T13 ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, syventämään ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa kirjoitetun kielen konventioista

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja kirjoitetun yleiskielen piirteitä ja osaa hyödyntää tietoa tekstejä kirjoittaessaan ja muokatessaan. Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

 

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas tuottaa ymmärrettävää ja sujuvaa yleiskieltä.

Oppilas ymmärtää, että kielen rakenteen tunteminen on edellytyksenä hyville tekstitaidoille.

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

 

Oppilas tuottaa ymmärrettävää ja sujuvaa yleiskieltä.

Oppilas ymmärtää, että kielen rakenteen tunteminen on edellytyksenä hyville tekstitaidoille.

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

 

Oppilas tuottaa hyvää, ymmärrettävää ja sujuvaa yleiskieltä.

Oppilas ymmärtää, että kielen rakenteen tunteminen on edellytyksenä hyville tekstitaidoille.

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L5, L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kirjoitetun kielen konventioiden hallinta ja kirjoitustaito

 

Tavoite:

T14 harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja ja monipuolistamaan lähteiden käyttöä ja viittaustapojen hallintaa omassa tekstissä sekä opastaa oppilasta toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa käyttää omissa teksteissään muualta hankittua tietoa.

Oppilas osaa tehdä muistiinpanoja, tiivistää hankkimaansa tietoa ja käyttää lähteitä omassa tekstissään.

Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa merkitä lähteet.

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas etsii tarkoituksenmukaista tietoa.

Oppilas tutustuu erilaisiin muistiinpanotekniikoihin.

Oppilas tutustuu tekijänoikeuksiin.

Oppilas suhtautuu kriittisesti hankkimaansa tietoon.

Oppilas käyttää tekstinhallinnassa erilaisia muistiinpanotekniikoita.

Oppilas tutustuu tekijänoikeuksiin ja ymmärtää niiden merkityksen.

Oppilas käyttää muualta hankittua tietoa osana omaa tuotostaan.

Oppilas tekee muistiinpanoja, referoi hankkimaansa tietoa ja käyttää lähteitä omassa tekstissään.

Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa merkitä lähteet.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L5, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tiedon esittäminen, hallinta ja eettinen viestintä

 

Tavoite:

T15 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä, pohtia niiden merkityksiä ja kuvata eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.

 

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas käyttää keskeisimpiä käsitteitä, joiden avulla voidaan kieltä ja tekstejä käsitellä.

Oppilas tunnistaa kielen rakenteita.

- Sanaluokat ja sanojen taipuminen

Oppilas tunnistaa kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä.

Oppilas tuottaa tyylipiirteiltään ja sävyltään erilaisia tekstejä.

- Lauseenjäsennys
- Modukset 

 

Oppilas havainnoi kielen rakenteita ja pohtii eri rekisterien, tyylien ja sävyjen eroja.

Oppilas ymmärtää kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia.

Oppilas perehtyy maailman kieliin, kielen merkitykseen ihmiselle sekä 
suomen kielen kehitykseen ja vaihteluun. Hän kertaa ja syventää kielenhuoltoon liittyviä tietojaan ja taitojaan. 

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kielitietoisuuden kehittyminen

 

Tavoite:

T16 kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään, tutustuttaa häntä kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen, kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa häntä pohtimaan kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään, tarjota oppilaalle mahdollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas tuntee ja ymmärtää kulttuurin monimuotoisuutta sekä osaa kuvata omia kulttuurikokemuksiaan. Oppilas tuntee kirjallisuuden vaiheita ja suomalaisen kulttuurin juuria.

Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja on lukenut sovitut kirjat.

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas perehtyy kirjastossa käymiseen.

Oppilas lukee kehitystasolleen sopivaa kirjallisuutta.

Oppilas tunnistaa kirjallisuuden päälajit.

Oppilas hankkii ja jakaa erilaisia luku-ja kulttuurielämyksiä.

Oppilas tutustuu erilaisiin tapoihin luokitella kaunokirjallisuutta.

Oppilas lukee eri lajityyppeihin kuuluvia romaaneja ja novelleja.

Oppilas hankkii ja jakaa erilaisia luku-ja kulttuurielämyksiä.

- Kirjallisuudenlajit
- Vaikuttava kirjallisuus 

Oppilas laajentaa kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään.

Oppilas tutustuu yleisen ja suomalaisen kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen.

Oppilas hankkii ja jakaa erilaisia luku-ja kulttuurielämyksiä.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kirjallisuuden tuntemuksen, kulttuuritietoisuuden ja lukuharrastuksen kehittyminen

 

Tavoite:

T17 ohjata oppilas tutustumaan Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, suomen kielen taustaan ja piirteisiin ja auttaa oppilasta pohtimaan äidinkielen merkitystä sekä tiedostumaan omasta kielellisestä ja kulttuurisesta identiteetistään sekä innostaa oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvailla Suomen kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta.

Oppilas osaa kuvailla äidinkielten merkitystä ja suomen kielen piirteitä ja asemaa muiden kielten joukossa.

 

7. lk

8. lk

9. lk

 

 

 

Oppilas ymmärtää Suomen kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta.

Oppilas kuvailee suomen kielen erityispiirteitä, sukulaisuussuhteita ja asemaa muiden kielten joukossa.

Oppilas tiedostaa äidinkielen merkityksen ja oman kielellisen sekä kulttuurisen identiteettinsä.

Oppilas perehtyy suomalaiseen kirjallisuuteen, sen vaiheisiin ja 
kansankuvaukseen. Keskeinen teema ja tarkasteltava ilmiö on kulttuurinen identiteetti.

Oppilas kehittää ja syventää erittelyn taitojaan ja oppii analysoimaan lukemaansa. Hän rakentaa lukemastaan aiempaa tietoisemmin tulkintaa ja oppii pohtimaan ja tarkastelemaan kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä lukemiensa ja työstämiensä tekstien kautta. Oppilas työstää kirjallisuuteen liittyvän tutkielman tai projektitehtävän.

Oppilas perehtyy teatteriin ja elokuvaan. Hän tutustuu kirjallisuuteen eri taiteenalueilla.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kielen merkityksen ja aseman hahmottaminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä