Oppimisympäristöt ja työtavat

Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Englantia käytetään aina kun se on mahdollista.

Merikaupunki Kotka.png
Panostetaan hyvään työrauhaan ja ryhmässä toimimiseen. Tarjotaan mahdollisuus käyttää englannin kieltä autenttisissa tilanteissa ja ohjataan oppilasta tutkimaan, miten englannin kieli näkyy ympäröivässä maailmassa. Opiskelussa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa sekä niiden tarjoamia eri sovelluksia ja ohjelmia. Oppilaille annetaan mahdollisuus olla vaikuttamassa työtapoihin ja käsiteltäviin asioihin.