3.luokka

Liikunnan opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 3

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen.Merikaupunki Kotka.png

- Oppilas kokeilee erilaisia liikuntatehtäviä: leikkejä, pelejä, perusliikuntaa (juoksuja, hyppyjä, heittoja, voimistelua, suunnistusta) ja erilaisia talviliikuntamuotoja mahdollisuuksien mukaan (hiihto, luistelu ja mäenlasku, lumileikit) ja muita lajeja.
- Oppilas rohkaistuu ja häntä rohkaistaan ilmaisemaan itseään liikunnallisesti mm. musiikin tai erilaisten rytmien tahdissa.

S1

L1, L3

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
Merikaupunki Kotka.png
- Oppilas kehittää havaintomotorisia taitojaan mm. liikkumalla erilaisissa ympäristöissä (salissa, kentällä, metsässä, jäällä,..).
- Oppilas harjoittelee havaintomotorisia taitojaan monipuolisesti, monin eri tavoin: mm. kopittelemalla, potkimalla, kuljettamalla ja lyömällä erilaisia välineitä/ erilaisilla välineillä

- Oppilas harjaantuu suunta- ja voimaerottelussa sekä ajoitus- ja suuntatarkkuudessa erilaisten harjoitteiden, leikkien ja pelien kautta. (Esim. pallon syöttäminen liikkuvalle joukkuetoverille jossakin pelissä.)

S1

L1, L3, L4

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.

- Oppilas vahvistaa taitojaan juoksuissa, hypyissä, heitoissa, Merikaupunki Kotka.pngvoimistelutaidoissa ja näiden muuntelussa ja yhdistelyssä.
- Oppilas toimii erilaisissa ympäristöissä: pihalla, metsässä, salissa, jäällä

S1

L3

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.

- Oppilas oppii löytämään omat rajansa (esim. millaisen hypyn Merikaupunki Kotka.pngvoin hyppyarkulta hypätä, kuinka korkealle kivelle uskallan kiivetä jne.).
- Oppilas harjaantuu välineenkäsittelytaidoissaan erilaisilla, monipuolisilla välineillä eri tavoin.
- Oppilas oppii liikkumaan turvallisesti liikenteessä siirryttäessä koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille.


S1

L3

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.

S1

L3

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä.

- Oppilas rohkaistuu laittamaan pään veden alle.Merikaupunki Kotka.png
- Oppilas oppii myyräuinnin alkeet.
- Oppilas uskaltautuu kellumaan selällään.
- Oppilasta rohkaistuu hyppäämään veteen jalat edellä.

S1

L3

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.

-KTS. T4Merikaupunki Kotka.png
- Oppilasta oppii huomioimaan turvallisuusseikat liikuntavarusteissa (ei avainnauhoja, roikkuvia korviksia, kaulakoruja, kelloja tms.).

S1

L3, L6, L7

Sosiaalinen toimintakyky

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.
Merikaupunki Kotka.png

- Oppilas harjaantuu käsittelemään pettymyksen tunteitaan pelien, leikkien ja harjoitteiden yhteydessä.
- Oppilas harjoittaa sosiaalisia yhteistyötaitojaan leikeissä ja peleissä.

S2

L2, L3, L6, L7

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

- Oppilas harjaantuu kantamaan vastuunsa osallistuvana ryhmän jäsenenä, vaikka kyseinen leikki tai peli tms. ei hänelle olisikaan mieluisaa.

S2

L2, L6, L7

Psyykkinen toimintakyky

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja.

S3

L1, L2, L3

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.

- Oppilas pääsee lukuvuoden aikana kokeilemaan Merikaupunki Kotka.pngeri asioita, jotta oppisi havaitsemaan omat vahvuutensa.as pääsee lukuvuoden aikana kokeilemaan eri asioita, jotta oppisi havaitsemaan omat vahvuutensa.
- Oppilas oppii itsearvioinnin keinoin havaitsemaan kehitystään ja vertaamaan taitojaan omiin aiempiin kokemuksiinsa, ei muihin oppijoihin.

S3

L1, L2


Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.

Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa. Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.

Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.

S2 Sosiaalinen toimintakyky: Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä, joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.

S3 Psyykkinen toimintakyky: Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.