5.luokka

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 5

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

S1, S2, S3

L1, L3, L4, L5

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L5

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L5

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L5

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin

S1, S2, S3

L1, L4, L5, L6

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan

S1, S2, S3

L1, L2, L5, L6

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

S1, S2, S3

L3, L4, L6, L7

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7


Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5

Kuvataiteen opetuksen tavoitteita lähestytään omia kuvakulttuureja, ympäristön kuvakulttuureja ja taiteen maailmoja tutkimalla. Sisältöalueet ovat toisiaan täydentäviä ja opetuksessa tarkastellaan myös niiden välisiä yhteyksiä. Sisältöjen valinnan lähtökohtia ovat oppilaille merkitykselliset taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin teokset, tuotteet ja ilmiöt. Sisällöt rakentavat yhteyksiä oppilaille tuttujen ja heille uusien kuvakulttuurien välille. Oppilaita kannustetaan ottamaan osaa opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, työskentelymenetelmien ja välineiden valintaan. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia.

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.

Merikaupunki Kotka.png

- Ympäristön kuvat: tarkastellaan esimerkiksi symboleja, merkkejä ja logoja.

- Alakulttuurit: tarkastellaan esimerkiksi harrastusten, satujen ja pelien kuvamaailmaa.

- Sosiaalisen median kuvakulttuurit: tarkastellaan esimerkiksi internetin kuvamaailmaa, muokattuja kuvia, videoita ja pelejä.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.

Merikaupunki Kotka.png

- Mediakulttuuri: perehdytään esimerkiksi mainoskuviin, lehtikuviin, uutiskuviin, elokuviin ja sarjakuviin.

- Virtuaalimaailma: tarkastellaan esimerkiksi sosiaalista mediaa.

- Muotoilu: tarkastellaan esimerkiksi kodin ja koulun esineistöä, sekä muotoilua esihistorialliselta ajalta 1800-luvulle.

- Rakennettu ympäristö: tutustutaan paikalliseen arkkitehtuuriin.

- Luonnon ympäristö : esimerkiksi ympäristötaide.

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Merikaupunki Kotka.png

- Taidekuvan tulkinta: esimerkiksi tutkimalla taidekuvien maailmaa ja tutustumalla kuvataiteen käsitteistöön. Pohditaan kuvaan ja teokseen, sekä taiteilijaan ja kontekstiin liittyviä kysymyksiä.

- Taidehistoria: esimerkiksi muinaisenmaailman taiteen ja Egyptin aikakausista 1800-luvulle, taidehistorian jatkumon tutkiskelu.

-K uvan rakentamisen keinoja: perehdytään esimerkiksi pääväreihin, väliväreihin, vastaväreihin, valööreihin, kulööreihin sekä sommittelun perusteisiin ja tilan kuvaamisen keinoihin, kuten perspektiiviin.

- Visuaalinen kulttuurikenttä: tutustutaan kulttuuriperintöön, taidemuseoon tai näyttelyyn mahdollisuuksien mukaan.