14.1 Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe ja vuosiluokkien 3-6 tehtävä

Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe ja vuosiluokkien 3-6 tehtävä

Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma erityinen tehtävänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen huomioonottamista sekä huolenpitoa oppilaiden sujuvista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa.

Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe

Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta ja vahvistaa kunkin oppilaan itseluottamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesti lukemisen, kirjoittamisen sekä matematiikan valmiuksissa ja opiskelutaidoissa. Myös itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitojen kehittäminen sekä vastuullisuuteen oppiminen tulevat entistä tärkeämmiksi. Koulutyön onnistumista tuetaan yhdessä kotien kanssa. Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa koulun tarjoamasta kieliohjelmasta ja opintojen järjestelyistä, alkavista uusista oppiaineista sekä mahdollisista valinnaisista tai vapaaehtoisista opinnoista. Heidän kanssaan pohditaan opiskelun asettamia vaatimuksia ja mahdollisesti uuteen ryhmään liittymistä.

Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen kolmannen vuosiluokan opintojen alkamista.
Siirryttäessä toiselta vuosiluokalta kolmannelle

Rehtori vastaa siitä, että toisen luokan keväällä oppilasta ja huoltajia informoidaan koulun/kaupungin tarjoamasta kieliohjelmasta ja opintojen järjestämisestä, alkavista uusista oppiaineista sekä mahdollisista valinnaisista tai vapaaehtoisista opinnoista.

Toisen luokan keväällä oppilas, oppilaan huoltajat ja luokanopettaja tapaavat yhteisessä tapaamisessa, jossa

Uuteen ryhmään siirryttäessä ja/ tai opettajan vaihtuessa on luokanopettajan vastuulla siirtää oppilaan koulunkäynnin kannalta välttämättömät tiedot tulevalle opettajalle. Jos uutta opettajaa ei vielä keväällä tiedetä, vastuu tietojen siirtämisestä on rehtorilla.

Erityisen tuen päätöksen tarkistaminen ennen kolmannen luokan opintojen alkamista.
Vastuu erityisopettajalla/erityisluokanopettajalla.

Siirryttäessä viidenneltä vuosiluokalta kuudennelle yläkoulun yhteyteen

Niissä kouluissa, joissa kuudennet luokat on sijoitettu vastaanottavan yläkoulun yhteyteen tulee nivelvaihepalaverit käydä viidennen luokan keväällä . Vastaanottavan koulun rehtori vastaa nivelvaihepalaverin järjestämisestä. Palaverissa ovat mukana lähettävä luokanopettaja, vastaanottava luokanopettaja, laaja-alaiset erityisopettajat sekä mahdollisesti muita moniammattilisen ryhmän jäseniä. Jos uutta opettajaa ei vielä keväällä tiedetä, vastuu tietojen siirtämisestä on rehtorilla.

Vastaanottavan koulun rehtori vastaa siitä, että viidennen luokan keväällä oppilasta ja huoltajia informoidaan koulun / kaupungin opintojen järjestämisestä, alkavista uusista oppiaineista sekä mahdollisista valinnaisista ja vapaaehtoisista opinnoista.

Erityisen tuen päätöksen tarkistaminen ennen kuudennen luokan opintojen alkamista.
Vastuu erityisopettajalla/erityisluokanopettajalla.


Vuosiluokat 3-6: Oppijana kehittyminen

Vuosiluokkien 3-6 erityisenä tehtävänä on oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen sekä omien opiskelutapojen ja -taitojen tunnistaminen ja kehittäminen. Oppilaita rohkaistaan itsensä hyväksymiseen, omien rajojen ja oikeuksien tunnistamiseen ja puolustamiseen sekä omasta turvallisuudesta huolehtimiseen. Heitä ohjataan myös velvollisuuksiensa ja vastuunsa ymmärtämiseen sekä rakentavaan mielipiteiden ilmaisuun ja vuorovaikutukseen. Minkäänlaista kiusaamista tai syrjivää käyttäytymistä ei sallita. Oppilaiden kiinnostusta eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin hyödynnetään luomalla tilaisuuksia keskusteluun ja pohdintaan sekä osallistumisen ja vastuun ottamisen harjoitteluun. Oppilaita kannustetaan tekemään valintoja omista lähtökohdistaan, sukupuolittuneita ratkaisuja välttäen. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden ohjauksen ja tuen tarpeisiin.

Vuosiluokkien 3-6 opetuksessa vahvistetaan ja täydennetään alemmilla vuosiluokilla hankittuja perustaitoja ja opitaan uusia asioita. Oppiaineiden määrä kasvaa. Opetuksessa pyritään löytämään luontevia tilanteita eheyttämiseen. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen vahvistaa oppiaineiden välistä yhteistyötä ja tarjoaa mahdollisuuksia oppilaiden ikäkaudelle tärkeiden kokemusten saamiseen. Oppimiskokonaisuuksilla voidaan lisätä työskentelyn toiminnallisuutta sekä tekemällä ja tutkimalla oppimista erilaisissa oppimisympäristöissä. Oppilaiden osuus suunnittelussa vahvistuu. Oppimiskokonaisuudet tarjoavat tilaisuuksia yhdessä tekemiseen, omaan ilmaisuun sekä yhteisön kannalta hyödylliseen toimintaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä