2.luokka

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 2

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T4 edistää oppilaan taitoa tehdä kysymyksiä ja esittää perusteltuja väitteitä

S1-S4

L1, L2, L7

T5 ohjata oppilasta tunnistamaan kokemiensa arkipäiväisten tilanteiden syitä ja seurauksia sekä eettisiä ulottuvuuksia

S1-S4

L1, L3, L4

T6 rohkaista oppilasta pohtimaan oikean ja väärän eroa sekä hyvyyttä

S1-S4

L1, L3, L7

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten yhteiselämän perusteita

S1-S4

L2, L3, L7

T9 ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa ympäristöään ja luontoa

S4

L3, L5, L7

Elämänkatsomustiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma, ideat ja ajatukset huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.

S1 Kasvaminen hyvään elämään: Harjoitetaan keskustelutaitoja opettelemalla kuuntelemaan toisia kunnioittavasti ja harjoittelemalla selkeää itseilmaisua. Pohditaan yhdessä hyvän, oikean ja väärän merkityksiä ja niiden erottamista sekä ihmisen hyvyyttä. Tutkitaan ystävyyden sisältöä ja merkitystä lasten elämässä.

S2 Erilaisia elämäntapoja: Pohditaan kysymystä ”Kuka minä olen?” sekä erilaisia tapoja elää ja ajatella. Tutkitaan erilaisia elämäntapoja liittyen erityisesti oppilaan omaan koti- ja kulttuuritaustaan.

S3 Yhteiselämän perusteita: Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi säännön, luottamuksen, rehellisyyden ja reiluuden merkityksiä erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä. Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja lapsen asemaan erilaisissa yhteisöissä.

Merikaupunki Kotka.png

- Tutustutaan ihmisen yhteiselämän perusteisiin liittyviin käsitteisiin: sääntö, luottamus, rehellisyys ja reiluus

- Lähtökohtana arkipäivän tilanteet

- Harjoitellaan kysymysten esittämistä ja väitteiden perustelemista

- Tutustutaan alustavasti YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Tutkitaan erilaisia elämänmuotoja maapallolla pohtien samalla elämän rajallisuutta. Perehdytään kertomuksiin maailman synnystä. Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä ja tarkastellaan omien valintojen ja toiminnan vaikutusta siihen. Etsitään luontoon liittyviä merkityksellisiä kokemuksia.
Merikaupunki Kotka.png


- Erilaiset kertomukset maailmansynnystä

- Erilaiset elämänmuodot maapallolla

- Elämän rajallisuus

- Oman ympäristön ja luonnon kunnioittaminen ja arvostaminen

- Omien valintojen ja toiminnan vaikutus ympäristöön (esim. kierrätys, lajittelu, veden säästäminen, roskaaminen, ruokahävikki)