1.luokka

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 1

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua

S1-S4

L1, L2, L4

T2 rohkaista oppilasta ilmaisemaan omaa ajatteluaan ja tunteitaan eri tavoin

S2

L1, L2, L7

T3 ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden ajattelua

S1

L1, L2, L7

T5 ohjata oppilasta tunnistamaan kokemiensa arkipäiväisten tilanteiden syitä ja seurauksia sekä eettisiä ulottuvuuksia

S1-S4

L1, L3, L4

T7 opastaa oppilasta tuntemaan lähiympäristön tapakulttuureja

S2

L2, L4

Elämänkatsomustiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma, ideat ja ajatukset huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.

S1 Kasvaminen hyvään elämään: Harjoitetaan keskustelutaitoja opettelemalla kuuntelemaan toisia kunnioittavasti ja harjoittelemalla selkeää itseilmaisua. Pohditaan yhdessä hyvän, oikean ja väärän merkityksiä ja niiden erottamista sekä ihmisen hyvyyttä. Tutkitaan ystävyyden sisältöä ja merkitystä lasten elämässä.

Merikaupunki Kotka.png
- Kuuntelutaidot (miten kuuntelen toisia kunnioittavasti?)
- Itseilmaisu (miten kerron ajatuksistani ja tunteistani?)
- Keskustelutaidot
- Tutustutaan hyvyyden, oikean ja väärän käsitteisiin sekä niiden merkityksiin arkipäivän tilanteissa. Erityisesti tarkastelun kohteena on ihmisen hyvyys sekä oikean ja väärän erottaminen
- Ystävyys ja sen merkitys elämässä

S2 Erilaisia elämäntapoja: Pohditaan kysymystä ”Kuka minä olen?” sekä erilaisia tapoja elää ja ajatella. Tutkitaan erilaisia elämäntapoja liittyen erityisesti oppilaan omaan koti- ja kulttuuritaustaan.

Merikaupunki Kotka.png

- Oman identiteetin rakentuminen, "Kuka minä olen?"

- Oppilas tutustuu erityisesti omaan kulttuuritaustaansa ja lisäksi koulussa esiintyviin erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin
- Tutustutaan erilaisiin tapoihin viettää vuodenkiertoon ja elämänkaareen liittyviä juhlia


S3 Yhteiselämän perusteita: Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi säännön, luottamuksen, rehellisyyden ja reiluuden merkityksiä erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä. Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja lapsen asemaan erilaisissa yhteisöissä.

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Tutkitaan erilaisia elämänmuotoja maapallolla pohtien samalla elämän rajallisuutta. Perehdytään kertomuksiin maailman synnystä. Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä ja tarkastellaan omien valintojen ja toiminnan vaikutusta siihen. Etsitään luontoon liittyviä merkityksellisiä kokemuksia.