2.luokka

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 2

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä

S1, S2, S3

L1, L3, L4, L5

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan

S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisten kuvallisten tuottamisen tapojen avulla

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L5

Kuvallinen tuottaminen

T4 innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä harjoittelemaan kuvallisia ilmaisutapoja

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T5 kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen työskentelyyn yksin ja yhdessä muiden kanssa

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L5

T6 kannustaa oppilasta tarkastelemaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa ja muiden kuvissa

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta käyttämään kuvataiteen käsitteistöä sekä tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä

S1, S2, S3

L1, L4, L5, L6

T8 kannustaa oppilasta tunnistamaan erilaisia taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuotteita lähiympäristössään

S1, S2, S3

L2, L3, L6, L7

T9 innostaa oppilasta tekemään kuvia oman elinympäristön, eri aikojen ja eri kulttuurien tarkastelun pohjalta

S1, S2, S3

L1, L2, L5, L6

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja

S1, S2, S3

L2, L3, L6, L7

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7


Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2

Kuvataiteen opetuksen tavoitteita lähestytään omia kuvakulttuureja, ympäristön kuvakulttuureja ja taiteen maailmoja tutkimalla. Sisältöalueet ovat toisiaan täydentäviä ja opetuksessa tarkastellaan myös niiden välisiä yhteyksiä. Sisältöjen valinnan lähtökohtia ovat oppilaille merkitykselliset taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin teokset, tuotteet ja ilmiöt. Sisällöt rakentavat yhteyksiä oppilaille tuttujen ja heille uusien kuvakulttuurien välille. Oppilaita kannustetaan ottamaan osaa opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, työskentelymenetelmien ja välineiden valintaan. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia.

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaita rohkaistaan tutustumaan toistensa kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden arjessa, lähiympäristössä ja vuorovaikutuksessa.

Merikaupunki Kotka.png
- Ympäristön kuvat: tarkastellaan esimerkiksi symboleja, merkkejä ja logoja.

- Alakulttuurit: tarkastellaan esimerkiksi harrastusten, satujen ja pelien kuvamaailmaa.

- Sosiaalisen median kuvakulttuurit: tarkastellaan esimerkiksi internetin kuvamaailmaa, muokattuja kuvia, videoita ja pelejä.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa keskitytään oppilaiden lähiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn.

Merikaupunki Kotka.png- Mediakulttuuri: perehdytään esimerkiksi mainoskuviin, lehtikuviin, uutiskuviin, elokuviin ja sarjakuviin.

- Virtuaalimaailma: tarkastellaan esimerkiksi sosiaalista mediaa.

- Muotoilu: tarkastellaan esimerkiksi kodin ja koulun esineistöä.

- Rakennettu ympäristö: tutustutaan esimerkiksi kodin ja koulun arkkitehtuuriin.

- Luonnon ympäristö : esimerkiksi ympäristötaide.

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia, aihepiirejä ja ilmiöitä. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään taideteoksiin ja niiden kokemiseen liittyvää kulttuurista moninaisuutta.

Merikaupunki Kotka.png

- Kuvan rakentamisen keinoja: perehdytään esimerkiksi pääväreihin, väliväreihin, vastaväreihin, sekä sommittelun perusteisiin.

- Taidekuvan tulkinta: esimerkiksi tutkimalla taidekuvien maailmaa ja tutustumalla kuvataiteen käsitteistöön. Pohditaan kuvaan ja teokseen, sekä taiteilijaan ja kontekstiin liittyviä kysymyksiä.

- Taidehistoria: esimerkiksi ihmisen kuvaaminen eri aikoina ja eri kulttuureissa.

- Visuaalinen kulttuurikenttä: tutustutaan kulttuuriperintöön, taidemuseoon tai näyttelyyn mahdollisuuksien mukaan.