1.luokka

Liikunnan opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 1

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan itsenäisesti ja yhdessä uusia, erilaisia liikuntatehtäviä sekä rohkaista ilmaisemaan itseään liikunnan avulla

- Oppilas kehittyy fyysisesti erilaisten sisällä ja ulkona tapahtuvien leikien, pelien, perusliikunnan (juoksut, hypyt, heitot, voimistelu) sekä erilaisten talviliikuntamuotojen (hiihto, luistelu ja mäenlasku ja lumileikit) avulla.
- Oppilas oppii kokeilujen ja harjoitteiden avulla toiminnalliseksi ja rohkaistuu ilmaisemaan itseään liikunnallisesti mm. musiikin tai erilaisten rytmien tahdissa.

S1

L1, L3

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja

- Oppilas harjaantuu havainnoimaan erilaisia ympäristöjä ja Merikaupunki Kotka.pngliikkumaan tilanteisiin sopivissa paikoissa (salissa, kentällä, metsässä, hiekalla, nurmella, lumella, jäällä...) monipuolisesti.
- Oppilas tutustuu erilaisiin liikuntavälineisiin (pallot, mailat, vanteet, keilat, narut, sukset, sauvat, luistimet...) ja harjoittelee välineiden käyttöä tarttumalla, heittämällä, ottamalla kiinni, potkimalla, lyömällä, työntämällä, liuttamalla...)

S1

L1, L3, L4

T3 vahvistaa motoristen perustaitojen (tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot) oppimista niin, että oppilas oppii soveltamaan niitä eri oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri vuodenaikoina
Merikaupunki Kotka.png
- Oppilas vahvistaa taitojaan juoksuissa (eteen- ja taaksepäin), loikissa, hypyissä, heitoissa, kiinni ottamisessa sekä voimistelutaidoissa, kuten riippuminen, tasapainotehtävät ja kuperkeikka (eteen- ja taaksepäin).
- Oppilas oppii toimimaan erilaisissa ympäristöissä vuodenajat ja olosuhteet huomioiden: pihalla, metsässä, salissa, jäällä, lumella.

S1

L3

T4 harjaannuttaa oppilasta liikkumaan turvallisesti erilaisissa ympäristöissä, erilaisilla välineillä ja telineillä

- Oppilas oppii löytämään omat rajansa ja tunnistamaan motoriset Merikaupunki Kotka.pngtaitonsa erilaisissa ympäristöissä sekä alustoilla/telineillä liikkuessaan.
- Oppilas harjaantuu voimankäytössä ja tarkkuudessa erilaisia liikuntavälineitä käyttäessään.
- Oppilas oppii liikkumaan turvallisesti liikuntapaikoille ympäristö, muut ihmiset ja liikenne huomioiden.

S1

L3

T6 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla

-KTS. T4 Merikaupunki Kotka.png

- Oppilasta ohjataan huomioimaan turvallisuus liikuntavarusteissa (ei avainnauhoja, roikkuvia korviksia, kaulakoruja, kelloja tms.).

S1

L3, L6, L7

Sosiaalinen toimintakyky

T7 ohjata oppilasta säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan vuorovaikutuksellisissa liikuntatilanteissa

- Oppilas oppii huomioimaan toiset ja kokee yhdessä tekemisen Merikaupunki Kotka.pngmielekkääksi.
- Oppilas oppii käsittelemään pettymyksen tunteita pelien, leikkien ja harjoitteiden yhteydessä.
- Oppilas harjaantuu vuorovaikutuksessa sekä sosiaalisissa taidoissaan ja oppii sietämään/hyväksymään oppilaiden erilaisuuden.

S2

L2, L3, L6, L7

T8 tukea yhdessä työskentelyn taitoja, kuten yhdessä sovittujen sääntöjen noudattamista, ohjaamalla oppilasta ottamaan vastuuta yhteispelien ja -leikkien onnistumisesta

- Oppilas oppii toimimaan ohjeiden mukaan ja sääntöjä noudattaen.Merikaupunki Kotka.png
- Oppilas harjaantuu huomaamaan oman osallisuutensa tärkeyden yhteisen toiminnan onnistumisessa.
- Oppilas harjaantuu kantamaan vastuunsa osallistuvana ryhmän jäsenenä, vaikka kyseinen leikki tai peli tms. ei hänelle olisikaan mieluisaa.

S2

L2, L6, L7

Psyykkinen toimintakyky

T9 tukea oppilaan myönteisen minäkäsityksen vahvistumista, ohjata itsenäiseen työskentelyyn sekä itsensä monipuoliseen ilmaisemiseen.

S3

L1, L2, L3

T10 varmistaa myönteisten liikunnallisten kokemusten saaminen ja rohkaista oppilasta kokeilemaan oman toimintakykynsä rajoja

S3

L1, L2


Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan leikkejä ja tehtäviä sekä liikuntamuotoja, joissa harjoitellaan tasapaino- ja liikkumistaitoja (kuten kiipeilyä, juoksuja ja hyppyjä) ja välineenkäsittelytaitoja (kuten tehtäviä erilaisilla välineillä ja palloleikkejä) erilaisissa oppimisympäristöissä (kuten salissa, luonnossa, lumella ja jäällä). Kehonhallintaa edistetään käyttämällä tehtäviä (kuten voimistelu- ja musiikkileikkejä), joissa harjaannutetaan kehonhahmotusta, ilmaisua ja rytmin mukaan liikkumista.

Tutustutaan monipuolisin ja turvallisin tehtävin liikkumiseen sisällä ja ulkona eri vuodenaikoina eri oppimisympäristöissä. Vesiliikunta ja uinti kuuluvat liikunnan opetukseen.

S2 Sosiaalinen toimintakyky: Opetus sisältää yksinkertaisia liikunnallisia sääntöleikkejä, tehtäviä ja pelejä, joissa oppilaat toimivat yhteistyössä muiden kanssa ja saavat kokemuksia muiden auttamisesta.

S3 Psyykkinen toimintakyky: Opetukseen valitaan iloa ja virkistystä tuottavia leikkejä ja tehtäviä, joissa koetaan onnistumisia sekä kohdataan tuetusti emotionaalisesti vaihtelevia tilanteita kuten leikeissä, kisailuissa tai peleissä koetut tilanteet.