Oppimisympäristöt ja työtavat

Oppimisympäristöt ja työtavat

Oppimisympäristö tukee käsityön toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta opettajan, vertaisryhmän sekä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Asianmukaiset ja turvalliset tilat, työvälineet ja materiaalit edistävät tavoitteiden saavuttamista. Oppilaita innostetaan havainnoimaan ja käyttämään havaintojaan käsityötaitojen osana sekä vaikuttamaan ympäristöönsä. Työtapojen valinnoilla oppilaita kannustetaan osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Ohjatun suunnittelun ja tekemisen tukena hyödynnetään mielikuvitusta, tarinoita, draamaa, leikkiä, pelejä sekä luonnon- ja rakennettua ympäristöä. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja.

Merikaupunki Kotka.png

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet on kuvattu valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa.
Mikäli vuosiluokan 1-2 käsityönopetuksessa ei ole mahdollista käyttää erillisiä käsityöopetuksen tiloja, tulee opetus järjestää siirrettävän välineistön avulla työturvallisuusnäkökohdat huomioiden.
Työtiloissa opiskelevilla oppilailla tulee kullakin olla oma perustyöpaikka, joka mahdollistaa turvallisen työskentelyn käsityön luokissa.