Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

RAUHALAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.1.2017 -

Koulun nimi

Rauhalan koulu, Mällinkatu 1A, 48600 Kotka


Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssäännöillä edistetään

Sääntöjen tarkoituksena on taata kaikille rauhallinen ja turvallinen sekä viihtyisä työskentely-ympäristö, jossa on otettu huomioon opiskelun esteetön sujuminen. Hyvää ja vastuullista käytöstä sekä sääntöjä tulee noudattaa.

Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaan osallistuessa koulun toimintaan koulussa tai sen ulkopuolella. Koulun aluetta ovat koulurakennus ja piha-alue. Järjestyssäännöistä keskustellaan oppilaiden kanssa vuosittain ja tarvittaessa voidaan tehdä luokkakohtaisia lisäohjeita.


Oppilaan oikeiden ja velvollisuudet

Oppilaalla on oikeus:

- maksuttomaan perusopetukseen

- yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun

- opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen kaikkina koulun työpäivinä

- turvalliseen opiskeluympäristöön

Oppilaalla on velvollisuus:

- osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon

- suorittaa tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti

- noudattaa koulun järjestyssääntöjä

Koulun hyvinvointisuunnitelmaan ja kriisisuunnitelmaan on kirjattu ohjeet oppilaan suojelemiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Rauhalan koulussa on toimintamalli koulukiusaamisen puuttumiseen. Malli noudattaa pitkään käytössä ollutta KiVa Koulu -mallin periaatteita.


Turvallisuus, viihtyvyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös näkyy

- Toimi ympäristöä huomioivalla ja säästävällä tavalla.

- Toimi ohjeiden ja annettujen aikataulujen mukaan.

- Kunnioita kaikkien kouluyhteisön jäsenten työrauhaa niin luokkahuoneessa kuin rakennuksen muissakin tiloissa.

- Älä kiroile, kiusaa, nimittele, hauku, töni, lyö tai potki toisia.

- Muista tervehtiä, kiittää ja antaa toisille puheenvuoro sekä ota muut huomioon.

- Älä julkaise kuvia tai videoita ilman asianosaisen lupaa internetissä tai muussa julkisessa paikassa.

- Ruokailu:

  • Ruokalaan siirrytään rauhallisesti. Ruokalassa ei meluta tai huudeta.
  • Valitaan monipuolinen ruoka-annos ja pyritään syömään se loppuun rauhassa.
  • Hyviä ruokailutapoja noudatetaan:

o Ruokailuvälineiden käyttö.

o Ruokailun jälkeen nostetaan tuoli ylös.

o Tarkastetaan, että pöytä jää siistiksi.

o Muista kiittää keittäjää lähtiessäsi.

Oleskelu ja liikkuminen

- Käytävillä ja luokkatiloissa liikutaan vain sukkasillaan tai sisäkengillä. Ulkokengät ja ulkoiluvarusteet laitetaan oman luokan naulakkoon siistiin järjestykseen. Ruokalassa käytetään sisä- tai ulkokenkiä.

- Oppilaat viettävät välitunnit pääsääntöisesti ulkona

- Ulkovaatteet, -ja kengät sekä päähineet jätetään naulakkoon oppituntien ajaksi.

- Kouluaikaan kuuluvat oppi-, väli-, ruoka- ja taukotunnit sekä kaikki koulun järjestämät tilaisuudet. Opintoretkillä noudatetaan koulun järjestyssääntöjä. Kouluaikana ei saa poistua koulun alueelta.

- Piha ja välituntialueeksi on tarkoitettu aidattujen alueiden sisäpuoli. Nurmikkoalueet ja kukkapenkit eivät ole leikkipaikkoja. Välituntialueelta ei saa poistua ilman lupaa. Pyörätelineet/parkkialueet eivät ole leikki-/oleskelualuetta.

- Pyöriä, potkulautoja, rullaluistimia, ym. ei saa käyttää koulupäivän aikana, ellei siitä ole erikseen sovittu.

- Liiku aina koulun käytävillä rauhallisesti ja hiljaisesti huomioiden muiden oppitunnit. Sisävälitunnilla on huomioitava muiden luokkien työrauha.

- Juokseminen on kielletty koulurakennuksessa muualla kuin liikuntasalissa liikuntatunnin aikana. Käytä kulkemiseen sitä ovea, josta olette sopineet opettajasi kanssa.

- Oppituntien alkua odotetaan luokassa omalla paikalla tai erikseen sovitussa paikassa.

- Välitunnille siirrytään reippaasti heti oppitunnin alettua (opettajan ilmoitus tunnin päättymisestä).

- Koulupäivän päätyttyä on lähdettävä heti kotiin. Koulurakennukseen tai pihalle ei saa jäädä oleilemaan. Huom. iltapäiväkerho klo 16.00 saakka.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

- Koulun omaisuudesta tulee kaikkien huolehtia. Koulussa jokaisen oppilaan ja aikuisen tulee toimia siten, että koulukiinteistö, piha ja irtaimisto säilyvät hyvässä kunnossa. Vastuu koulun yleisestä siisteydestä ja viihtyisyydestä kuuluu kaikille koulun kaikissa tiloissa. Huolehdi tavaroistasi pitämällä ne järjestyksessä ja niille varatuissa paikoissa. Jos koulun omaisuutta rikotaan, siitä tulee ilmoittaa opettajalle heti. Oppilas on velvollinen korvaamaan rikkomansa koulun omaisuuden.

- Toisten tavaroiden ottaminen tai niihin koskeminen ilman omistajan lupaa on kiellettyä. Myös toisen omaisuuden turmeleminen on kiellettyä. Omien lelujen ym. arvoesineiden tuominen kouluun on kokonaan oppilaan omalla ja hänen vanhempiensa vastuulla.

Turvallisuus taataan sillä, kun

- Polkupyörällä ajaminen koulun pihalla on kielletty.

- Ketään ei kiusata eikä jätetä yksin.

- Turvallisuuteen liittyvästä puutteesta tai vahingonteosta ilmoitetaan välittömästi koulun aikuiselle.

- Suositellaan pyöräilykypärän käyttöä turvallisuuden takaamiseksi.

o Koulusta tehtävillä retkillä pyöräilykypärä on pakollinen.

o Potkulaudat, skeittilaudat ym. säilytetään luokassa koulupäivän ajan oppilaan ja huoltajan omalla vastuulla.

- Polkupyörällä ajaminen koulun pihalla on kielletty.

- Koripallorenkaissa ei saa roikkua.

- Kivien, hiekan, keppien, lumipallojen, ym. heittely ja kasvien repiminen on kiellettyä. Väkivalta missään muodossa ei ole hyväksyttävää. Leikki tappelut eivät ole sallittua.

- Jalkapalloa saa pelata/käyttää vain kentällä (talvella maalien luona kentän läheisyydessä).

- Pihavälineet ovat kaikkien oppilaiden yhteisessä käytössä, vuoroa odotetaan laskien 0-100

- Valvojan tehtävänä on puuttua kiusaamiseen. Kerro siis rohkeasti valvojalle, jos havaitset kiusaamista.

- Moottoriajoneuvot eivät liiku koulun piha-alueella silloin, kun siellä on lapsia.

- Välituntivälinekioskia koskevat erilliset lainaussäännöt.

Tietokoneet ja mobiililaitteet koulussa

- Kännykkää saa käyttää koulussa oppitunnilla vain opettajan luvalla. Muuten kännykkä on oppilaan omalla vastuulla ja pysyy äänettömänä omassa repussa. Jos tarvitsee soittaa, pyydetään siitä lupa opettajalta.

- Koulun tietokoneiden käyttöä koskee erillinen Kotkan kaupungin ohjeistus, jonka noudattamiseen sitoutuvat käyttäjäsopimuksen allekirjoituksella. Huomioi ATK -luokkaa koskevat säännöt.

Päihteet ja vaaralliset esineet

- Tupakointi ja tupakkatuotteiden sekä päihteiden käyttö on ehdottomasti kielletty kouluaikana ja koulun alueella.

- Kouluun ei saa tuoda teräaseita, lyömäaseita, asejäljitelmiä (replika-aseet), leikkipyssyjä, muovikuula-aseita tai kemikaaleja eikä muitakaan vaaralliseksi katsottavia esineitä tai aineita.

Kurinpito

- Opetussuunnitelmaan ja lainsäädäntöön on kirjattu koulussa käytettävät kurinpitotoimet. Ensisijaisena puuttumiskeinona on kasvatuskeskustelu (KAKE)

- Jälki-istunnossa oppilas voidaan määrätä istumaan hiljaa tai tekemään oppilaalle sopivia tehtäviä.

- Muita kurinpidollisia toimenpiteitä ovat luokasta poistaminen, kirjallinen varoitus, opetuksen evääminen jäljellä olevan työpäivän ajaksi ja määräaikainen erottaminen.

- Kurinpitotoimet ilmoitetaan huoltajalle, kirjataan ja niitä seurataan.

- Opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuun toisen vahingoittamiseen tai uhkailuun soveltuvat esineet ja aineet.

- Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.

- Opettaja tai rehtori ilmoittaa koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä tai väkivallasta asianosaisten huoltajille.

Poissaolot

- Kouluun ja oppitunneille tullaan ajoissa. Myöhästymisistä ja poissaoloista tulee merkintä Helmeen, jotka huoltaja kuittaa.

- Etukäteen tiedossa olevista matkoista on huoltajan tehtävä loma-anomus kirjallisesti koululta saatavalla tai peda.netistä tulostettavalla lomakkeella tai Helmessä.

- Ennalta arvaamattomissa tapauksissa (esim. sairaus) huoltajan on ilmoitettava poissaolosta luokan opettajalle heti ensimmäisenä poissaolopäivän aamuna puhelimitse tai Helmi -viestillä.

- Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, niin hänellä tulee olla terveydenhoitajan tai opettajan lupa lähteä kotiin. Kotiinlähdöstä sovitaan aina huoltajan kanssa.


Järjestyssäännöistä tiedottaminen ja seuranta

Ennen järjestyssääntöjen hyväksymistä niistä kuullaan oppilastoimikunnan hallitusta ja vanhempaintoimikuntaa. Järjestyssäännöt saatetaan koko henkilökunnan, oppilaiden ja huoltajien tietoon.

Rehtori ja opettajat puuttuvat lainsäädännön vastaiseen käyttäytymiseen, vaikka asiasta ei olisi erikseen mainittu järjestyssäännöissä.

Järjestyssäännöt on laadittu Opetushallituksen oheen mukaisesti ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

Opettajakunta on käsitellyt järjestyssääntöjä 8.3.2017

Oppilastoimikunnan hallitusta on kuultu 8.3.2017

Vanhempaintoimikuntaa on kuultu 8.3.2017