Koulunkäynnin tuki

Koulunkäynnin tuki

Vanhempien tuki

Vanhempien tuki lapselle on välttämätön. Lapsi oppii suhtautumaan kouluun ja kotitehtävien tekoon myönteisesti, jos vanhemmatkin ovat niistä kiinnostuneita.

Koulunkäyntiä aloittaville ekaluokkalaisille annetaan kotitehtäviä, joiden tarkoituksena on saada oppilaat harjoittelemman ja laajentamaan koulussa opittuja tietoja ja taitoja.

Kotitehtävien määrä ja vaikeusaste pidetään sellaisena, että jokainen oppilas voi kohtuullisella työllä niistä selvitä.

Lasten kohdalla on syytä muistaa leikin, levon ja liikunnan tärkeys koulun ohella.


Tukiopetus

Oppilaalla on mahdollisuus saada tukiopetusta. Tukiopetusaika voi olla jo valmiiksi merkittynä lukujärjestykseen, vaikka sitä annetaan vain tarvittaessa. Tukiopetusta voi antaa myös muut, kuin oma opettaja.

Tukiopetuksentarkoituksena on täydentää luokkaopetuksessa riittämättömäksi jäänyttä yksilöllistä opetusta niissä tapauksissa, joissa oppilas ei kykene saavuttamaan opetusryhmän yhteisiä tavoitteita.

Tukiopetuksen antamisesta päättää opettaja, mutta aloitteen voi hänen lisäkseen tehdä myös oppilas tai hänen huoltaja.


Erityisopetus

Erityisopetuksen strategian (2007) sekä perusopetuksen laadun kehittämistoiminnan myötä (alkanut 2008) on uudistettu oppilaille annettavia tukitoimia.

Tuen painopistettä on siirretty selkeämmin varhaiseen tukeen sekä ennaltaehkäisevään tukeen.

Perusopetuksen lakimuutoksen myötä (1.1.2011) sekä opetussuunnitelmamuutoksen myötä (1.8.2011) kunnissa viimeistään otetaan käyttöön lähikouluperiaate, varhainen puuttuminen sekä kolmiportainen tuki.

Lähikouluperiaatteen mukaisesti jokaisella oppilaalla on oikeus opiskella oman kunnan koulussa.

Varhainen puuttuminen ei tarkoita vain varhaiskasvatuksen, esiopetus-tai alkuopetusvaiheen varhaista puuttumista, vaan myös koko kouluajan mahdollisimman varhain niihin asioihin puuttumista, jotka aiheuttavat lapsen opinpolun eheään etenemiseen esteitä.

Tavoitteena on tuen tarpeen havaitseminen mahdollisimman varhain sekä tuen järjestäminen mahdollisimman paljon yleisen tuen tasolla.

Kolmiportaisen tuen muodot ovat: yleinen tuki, tehostettu tuki sekä erityinen tuki.
Komiportaisen+tuen+malli+ja+periaatteet.pdf


Oppilashuoltotyö

Oppilashuoltotyöllä tarkoitetaan sitä työtä, jolla pyritään tukemaan ja auttamaan oppilasta koulunkäynnissä ja poistamaan oppimisen esteitä. Koulun henkilökunta yhdessä kodin kanssa pyrkii muokkaamaan lapselle sopivat tukitoimet ja edellytykset normaalin kehityksen tueksi. Oppilashuollon tavoitteena on näin ollen

  • tukea ja auttaa oppilasta hänen koulunkäynissään sekä sosiaalisessa että psyykkisessä kasvussa,
  • tukea huoltajia ja opettajia kasvatustehtävässään ja
  • lisätä ja edistää huoltajien ja koulun vastuuta oppilaasta.


Oppilashuoltoryhmä

Moniammatilliseen ryhmään kuuluu pääsääntöisesti rehtori, terveydenhoitaja, kuraattori, erityisopettaja ja koulupsykologi. Usein mukana on myös lapsen huoltajat ja opettaja. Ryhmä kokoontuu vähintään kuukausittain ja se koordinoi koulun oppilashuoltotyötä. Aloite toimintaan voi tulla kotoa tai koulusta.

Ryhmän tarkoitus on auttaa lasta koulutyössä ilmenevissä vaikeuksissa. Asiat käsitellään luottamuksellisesti yhteistyössä kodin kanssa.


Perheneuvola

Perheneuvola toimii auttaakseen vanhempia kasvatusongelmien ratkaisemiseksi. Aloitteen voi tehdä opettaja, koulupsykologi tai vanhemmat itse. Vanhemmat voivat myös itse ottaa suoraan yhteyttä perheneuvolaan.Koulupsykologi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä