Tavoitteita ja sisältöjä

Opetuksen sisältöjä

- Monipuolisesti eri liikuntamuotoja ja -lajeja vuodenajat ja paikalliset olosuhteet huomioiden.

- Ystävällinen käytös kaikkia kohtaan, rehellisyys, omista ja yhteisistä välineistä huolehtiminen sekä työrauhan antaminen muille.

- Opetuksessa käytetään monipuolisesti vaihtelevia työskentelymuotoja, kuten yksilö-, pari- ja yhteistoiminnalliset työskentelymuodot. Toimiminen sääntöjen mukaan peleissä, leikeissä ja erilaisissa liikkumisympäristöissä.

- Liikutaan ja pelataan fair play -hengessä.

- Toimintaa, jossa oppilas kokee itsensä tärkeäksi ja merkitykselliseksi ja jossa hän saa kantaa vastuuta, tehdä valintoja ja päättää itseään koskevista asioista. Hyvänä esimerkkinä valinnaisaineen sisältöön vaikuttaminen ja yhdessä päätöksien tekeminen.

- Oppilas ymmärtää hygienian tarpeellisuuden ja liikunnan sekä ravinnon vaikutukset elimistöön.

Opetuksen tavoitteita

- Oppilas on fyysisesti aktiivinen, kokeilee erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelee parhaansa yrittäen.

- ... osaa harjaannuttaa havaintomotorisia taitojaan ja havainnoida itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä
tehdä liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

- ... vahvistaa tasapaino- ja liikkumismuotojaan sekä soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.

- ... vahvistaa ja soveltaa välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.

- ... arvioi, ylläpitää ja kehittää fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.

- ... toimii turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.

- ... osaa työskennellä kaikkien kanssa sekä säädellä toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa.

- ... toimii reilun pelin periaatteella sekä kantaa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

- ... ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitojaan.