Oppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilas/opiskelijahuollon ydin - pidetään huolta!

Oppilashuollolla / opiskelijahuollolla tarkoitetaan:
Oppilaan / opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilas- ja opiskelijahuolto on lapsen, nuoren, opettajan ja koko yhteisön tukemista.

Yhteisöllinen opiskelijahuolto on ensisijainen opiskeluhuollon muoto. Siihen kuuluvat toimintakulttuuri ja toimet, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, jota ovat opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut (psykologi- ja kuraattoripalvelut, kouluterveydenhuollon palvelut, lastensuojelulaissa tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen).

Opiseluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Oppilashuoltotyötä toteutetaan sivistystoimen sekä sosiaali-ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Konneveden oppilashuollon ryhmät

Oppilas- ja opiskeluhuollon ohjausryhmä
* vastaa oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista
* jäsenet: sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen (koollekutsuja), sosiaalityöntekijä Seija Kerkelä, opo/kuraattori Tuovi Liimatainen, vapaa-aikasihteeri Vesa Jämsen ja terveydenhoitaja Tiina Hämäläinen.

Konneveden koulujen oppilashuoltoryhmä
* keskeisenä tehtävänä yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen ja yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja edistäminen
* jäsenet: rehtori Anna-Maria Nurmi (koollekutsujana) ja apulaisrehtori Petri Karjalainen , Virpi Janhunen Hytölän koulusta, Tero Mäkinen Istunmäen koulusta, alakoulujen erityisopettaja Riikka Kokko, 7.-9. luokkien ja lukion erityisopettaja Saija Ylikotila, kouluterveydenhoitaja Tiina Hämäläinen, koulupsykologi Sanna Paananen, perheohjaaja Tuija Mehto, vapaa-aikasihteeri Vesa Jämsen ja opinto-ohjaaja-kuraattori Tuovi Liimatainen.

Lapunmäen oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmä (perustettu 8/2018)
* Lapunmäen oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmä työskentelee koulukeskuksen yhteisöllisen oppilashuollon vahvistamiseksi. Tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintatapoja, varmistaa tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtaaminen kaikilla kouluasteilla. Oppilashuoltoryhmässä pyritään ratkaisukeskeisyyteen. Oppilashuoltoryhmän työskentelystä tiedotetaan niin työyhteisöä, oppilaita kuin huoltajiakin.
* Oppilashuoltoryhmä kokoontuu useamman kerran lukukaudessa.
* jäsenet: rehtori Anna-Maria Nurmi, apulaisrehtori Petri Karjalainen, erityisopettajat Riikka Kokko ja SaijaYlikotila, erityisluokanopettaja Maija Sundvall, erityislastentarhaopettaja Tiina Vaskelainen, opinto-ohjaaja/koulukuraattori Tuovi Liimatainen, koulupsykologi Sanna Paananen ja kouluterveydenhoitaja Tiina Hämäläinen.

Monialaiset asiantuntijaryhmät

* toimivat yksittäisen oppilaan/opiskelijan tasolla
* kootaan tapauskohtaisesti, ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön
* yhteistyö oppilaan ja huoltajien kanssa, oppilaan/opiskelijan tai huoltajan suostumus
* asiat kirjataan opiskeluhuoltokertomukseen. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä