Koulun toimintaopas

Saatteeksi

Tässä oppaassa on tietoa koulumme toiminnasta ja kasvatusperiaatteista. Koulu on yhteinen työpaikka meille kaikille: oppilaille, opettajille ja muulle henkilökunnalle. Positiivinen asenne ympärillä oleviin ihmisiin ja työn tekemiseen auttaa meitä kaikkia omassa työssämme.

Sekä kodin että koulun tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisimman hyvät eväät tulevaa elämää varten. Siihen tarvitsemme tiivistä yhteistyötä kodin ja koulun välillä, ottakaamme siis yhteyttä pieniltäkin tuntuvissa asioissa.

Toiminta-ajatus

Koulussamme pidetään tärkeänä, että oppilas

 1. saavuttaa monipuoliset tiedot ja taidot
 2. käyttäytyy kohteliaasti
 3. on yhteistyökykyinen ja omatoiminen
 4. arvostaa omaa ja muiden työtä
 5. ajattelee itse sekä osaa keskustella ja kysellä
 6. huolehtii omista tavaroista ja koulutehtävistään
 7. noudattaa sopimuksia ja yhteisiä sääntöjä
 8. ymmärtää ja arvostaa erilaisia ihmisiä

Koulun ja kodin yhteistyö

Koulun toiminta-ajatus pyritään toteuttamaan yhteistyössä vanhempien kanssa. Vanhemmilla on oikeus ja mahdollisuus osallistua lapsen koulunkäynnin seuraamiseen (vanhempainillat, tarpeen mukaan vanhempainvartit ja luokassa vierailut sopivana ajankohtana ym.). Kasvatetaan yhdessä kannustaen lapsista kouluun ja elämään positiivisesti suhtautuvia ihmisiä.Yleinen tiedotus Wilman kautta. Tarvittaessa kuitenkin kotiin soitetaan tai laitetaan tekstiviesti.

Köyhäjoen koulun oppilaiden yleistä hyvinvointia edistää omalta osaltaan vanhempainyhdistys Poor river.

Tämän lukuvuoden painotusalueet

Opetuksessa edetään opetussuunnitelman mukaisesti paikalliset painotukset huomioiden.

Koulun toiminnassa otetaan huomioon vuoden kulku, juhlat ja perinteet, lisäksi teemat ja projektiopetus muuttavat lukujärjestystä tarpeen mukaan. Myös yhteys kyläyhteisöön pyritään pitämään yllä toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Opetussuunnitelma on nähtävissä internetissä osoitteessa

https://peda.net/kaustinen

Koululla on luettavana päivitetty turvallisuussuunnitelma. Koululla käymme arjen kannalta keskeiset asiat suunnitelmasta läpi ja pidämme pelastautumisharjoitukset jokasyksyiseen tapaan.

Käytämme Näppistaituri –ohjelmaa näppäimistötaitojen harjoittelemiseen.


Tänä vuonna meillä on oppilaskunnan sijaan yhteiset palaverit maanantaiaamuisin kuukausittain tai tarpeen mukaan.

Lukuvuoden painotusalueena on koronatilanteen aiheuttamien oheistusten noudattaminen ja kuitenkin samalla mahdollisimman normaalin kouluarjen säilyttäminen ja turvallisuudentunteen ylläpitäminen sopivasti pienillä retkillä ym toiminnalla kouluarkea rytmittäen.

Tekninen käsityö

Valtakunnallisesti opetuksen järjestämistä säätelevät mm. perusopetuslaki ja –asetus ja tuntijakopäätös. Lisäksi Opetushallitus on antanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä arvioinnin ja päättöarvioinnin kriteerit. Opetuksen järjestämisessä tulee ottaa lisäksi huomioon muukin lainsäädäntö ja työmarkkinajärjestöjen sopimukset.

Kunnalla on opetuksen järjestäjänä vastuu opetuksen järjestämisestä edellä olevien määräysten ja ohjeitten mukaisesti. Lisäksi kunnassa on hyväksytty näitä määräyksiä täydentämään ja tulkitsemaan muita suunnitelmia, strategioita ja päätöksiä

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa vahvistetaan koulutyön puitteet vuosittain. Lisäksi koulussa on laadittu mm. turvallisuussuunnitelma, kriisisuunnitelma, koulun järjestyssäännöt ja muut ohjeistukset ohjaamaan koulun toimintaa.

 

Teknisen käsityön työsuojelulliset erityismääräykset

Valtioneuvoston asetuksessa 475/2006 nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä säätelee myös koulutyötä.

Asetuksessa vaarallisiksi luokitellut työt on lueteltu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 302/2007 ja koulutyötä niistä koskevat työt ja työvälineet, joissa on leikkaantumisen tai puristumisen vaara (kyseiset työvälineet on huomioitu alla olevassa luettelossa).

Koululla on ilmoitusvelvollisuus huoltajalle opetussuunnitelman mukaisesta opetukseen liittyvän vaarallisen työn tekemisestä ja sen perusteista.

Kaustisen perusopetuksessa teknisen käsityön osalta noudatetaan seuraavia käytänteitä:

Opettaja antaa aina riittävän turvallisuusohjeistuksen kaikille ennen laitteiden käyttöä.

Laitteita käytetään vain opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa.

Suojavälineitä on jokaisen käytettävä ja turvallisuusohjeita noudatettava.

Oppilaan on noudatettava lisäksi turvallisuussuunnitelmassa annettuja ohjeita, jotka luokanopettaja on käynyt läpi joka syksy oppilaittensa kanssa.

Lista peruskoulun teknisessä käsityössä sallittavista koneista eri luokka-asteilla

- = ei saa käyttää

X = saa käyttää opetuksen ja harjoittelun jälkeen silmälläpidon alaisena

(X) = saa käyttää opetuksen ja harjoittelun jälkeen silmälläpidon alaisena,mutta käyttöä ei yleistetä kaikille

kone alakoulu

Ahjo X

Tasohiomakone X

Puusorvi X

Akkukoneet (X)

Kaarisakset (X)

Kuvioleikkuri (”nakertaja”) (X)

Käsiporakone (X)

Kuviosaha (X)

Käsinauhahiomakone (X)

Metallinauhahiomakone (puu, metalli) (X)

Nestekaasu (”kosani”) (X)

Penkkihiomakone (metalli) (X)

Pylväsporakone (kiinteä) (X)

Hitsauslaitteet -Hallinosturi -Metallisorvi -Konesaha (metalli) -Tasohöylä -Talttaporakone -Vannesaha -Kulmahiomakone (”rälläkkä”) - Käsijyrsin (puu, kiinteä) -Oikohöylä -Pyörösaha (”sirkkeli”) –

Oppitunnit

Oppitunnin pituus on 60 minuuttia, josta 45 minuuttia käytetään opetukseen.

Oppituntien aikataulu on seuraava:

1.tunti: 8.35-9.30

2.tunti: 9.40-10.25

3.tunti: 10.40-11.25

4.tunti: 11.55-12.40

5.tunti: 12.55-13.40

6.tunti: 13.55-14.40

Välitunnit

Välitunnit koulussamme ovat:

1. klo 9.30-9.40

2. klo 10.25 -10.40

3. ruokavälitunti 11.25 -11.55

4. klo 12.40-12.55

5. klo 13.40-13.55

Oppilaan velvollisuudet

Perusopetuslaki 35§: Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Koulun järjestyssäännöt (liitteenä) määrittelevät yhdessä toimimisen ja asiallisen käyttäytymisenohjeet. Kiusaamistilanteisiin puututaan välittömästi.

Kasvatuskeskustelut ja toimenpiteet

Mikäli oppilas häiritsee tuntia, käyttäytyy sopimattomasti tai ei tee mitään, opettajalla ja koululla on seuraavia keinoja hänen ohjaamisekseen:

kehottaminen siinä ja heti ja/tai kasvatuskeskustelu tunnin jälkeen

keskustelu huoltajan kanssa, huoltaja jatkaa kasvatuskeskustelua

kirjallisen selostuksen laittaminen kotiin tapahtuneesta

oppilaan lähettäminen yksinopiskeluun valvonnan alaisena

oppilaan keskustelu opettajien kanssa

oppilaan poistaminen oppitunnilta

jättäminen kotitehtäviä tekemään työpäivän jälkeen

jälki-istunto

yhteinen neuvonpito ja sopimukset huoltajien kanssa

opetuksen epääminen jäljellä olevan työpäivän ajaksi

kirjallinen varoitus ja / tai määräaikainen erottaminen

Päivänavaus

Perusopetuslain mukaan koulutyö aloitetaan päivänavauksella. Seurakunnasta käydään välillä pitämässä päivänavauksia.

Ruokailu

Ruokailu alkaa klo 11.25. Ruoka noudetaan eteisessä olevista ruokakärryistä. Oppilaat annostelevat itse sopivan määrän ruokaa. Opettelemme syömään kaikkia ruokia, allergiatapaukset huomioiden. Allergiatapauksissa vanhemmat toimittavat lääkärin-/terveydenhoitajan todistuksen kouluun. Ruokailusta poistutaan välitunnille aikaisintaan klo 11.35.

Poissaolo

Oppilaan sairastuessa poissaolosta ilmoitetaan välittömästi koulupäivän alkaessa.

Oppilaan tulee pyytää poissaoloon lupa muun kuin sairaudesta johtuvan syyn takia.

Luokanopettaja voi myöntää luvan 8 päivän poissaoloon. Sitä pitemmät lomat myöntää perusopetuksen rehtori. Oppilas itse huolehtii, että poissaolon aikana tehdyt koulutehtävät tulevat tehdyiksi.

Läksyt

Oppilaille annetaan läksyjä. Oppilaan tulee itse huolehtia läksyistä. Jos kotiläksyt ovat oppilaalla tekemättä, opettaja voi pyytää häntä tekemään läksynsä myös välitunnilla tai läksyt voi hoitaa kootusti Kirsi –erityisopettajan ohjauksessa perjantai-iltapäivisin.

Koulumatkat

Jalkaisin ja pyörällä kouluun kulkevien tulee noudattaa liikennesääntöjä. Pyöräilijöiden tulee käyttää kypärää. Heijastimia käytetään pimeän aikana.  

Koulumatkoilla noudatetaan koulun sääntöjä. Jokaisella on oikeus turvalliseen koulumatkaan.

Arviointi

Nykyisen opetussuunnitelman mukaisesti oppilaiden oma suunnittelu ja itsearviointi korostuvat. Alkuvuodesta on arviointikeskustelu, jossa ovat mukana opettaja, oppilas ja huoltaja. Lukuvuoden päätteeksi jaetaan todistus.

Valvonnat

Koulun välitunnilla on opettaja ja usein myös koulunkäynninohjaaja valvojana. Ruokailusta poistutaan välitunnille aikaisintaan klo 11.35. Siihen asti oppilaat ovat oman opettajan valvonnassa. Pihavalvonta toteutetaan myös aamuisin n.15 min. ennen oppitunnin alkua.

Köyhäjoen oppilaat kuljetetaan hammaslääkäriin Jytan tilaamalla kuljetuksella.
Pääsääntöisesti hoitoon mennään luokittain opettajan tai koulunkäynninohjaajan johdolla, muiden tehdessä koulutöitä hammashoitokäynnin ohella.

Uimahalliin oppilaat kuljetetaan opettajien valvonnassa. Opettajien lisäksi uimaopetusta valvoo uinninvalvoja. Myös kunnan vapaa-ajanohjaaja kutsutaan mahdollisuuksien mukaan opettajaksi. Vanhempia voi myös osallistua uimavalvontaan yhdessä opettajien kanssa.

Retkillä oppilaiden turvallisuudesta vastaa luokanopettaja. Koulunkäynninohjaaja on myös mukana. Mahdollisen leirikoulun valvojana on luokanopettaja. Vanhempia kutsutaan mukaan valvojiksi tilanteen mukaan.

Tukiopetus ja erityisopetus

Oppilaalla on tarvittaessa oikeus saada tukiopetusta, joka on ensisijainen tukimuoto, jos oppilaalla ilmenee oppimisvaikeuksia. Tukiopetusta voi pyytää oppilas itse, hänen huoltajansa tai sitä voi ehdottaa opettaja.

Tukiopetus on oppilaan koulutuntien ulkopuolella tapahtuvaa opetusta, jota antaa lähinnä hänen oma luokanopettajansa. Tukiopetusta voi saada, jos on sairastumisesta tai muusta syystä johtuen jäänyt jälkeen opetuksesta. Lomamatkojen vuoksi opetuksesta jälkeen jääminen ei anna mahdollisuutta tukiopetuksen järjestämiseen. Tällöin oppilaan huoltaja huolehtii opetuksesta.

Jos oppilas ei tukiopetuksella voi saada apua ongelmiinsa, voidaan hänelle antaa osa-aikaista erityisopetusta. Erityisopetusta antaa erityisopettaja.

Oppilaalla, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia, on oikeus saada erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Lieviä oppimisvaikeuksia voivat olla lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (luki) sekä matemaattiset vaikeudet.

Jos oppilaalle ei vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun niihin verrattavan syyn vuoksi voida antaa opetusta muuten, tulee oppilas ottaa tai siirtää erityisopetukseen.

Jos oppilas edellä mainituista syistä ei voi noudattaa yleisopetuksen opetussuunnitelmaa, hänet ohjataan perheneuvolan tai muun asiantuntijan tutkimuksiin, joiden perusteella hänet voidaan ottaa tai siirtää erityiseen tukeen sivistysjohtajan päätöksellä. Tällöin hänelle laaditaan oppimissuunnitelma.

Puheopetus kuuluu myös erityisopetukseen. Se painottuu lähinnä alkuopetukseen. Tarvittaessa oppilas ohjataan puheterapeutin tai foniatrin luo.

Terveyden- ja hammashuolto

Kouluterveydenhoitaja tekee oppilaille terveystarkastukset THL: n ohjeistuksen mukaisesti. Häneen saa parhaiten yhteyden työpäivän aikana soittamalla numeroon 040-8045621, josta voi myös varata ajan koululääkärille tarvittaessa.

Koululaisten hampaat tarkastetaan hammashoitolassa. Erityistoimenpiteistä sovitaan aina huoltajien kanssa. Hammashoitolan puhelinnumero on 040 804 5200.

Juhlat ja muu erityinen

Koulussamme järjestetään joka vuosi joulu- ja kevätjuhla. Näistä sekä muista koulun juhlista tai tapahtumista tiedotetaan koteihin.

Vuoden opetusteemoihin liittyen pidetään koulun yhteisiä projekteja.

Retket, opintokäynnit ja uinti

Retken ohjelman tulee tukea opetussuunnitelman tavoitteita ja sen tulee olla siis vahvasti opetuksellinen ja hyödyllinen. Luokkaretken aikana koulun säännöt ovat voimassa ja niiden rikkominen aiheuttaa oppilaan lähettämisen välittömästi kotiin.

Varainhankinnasta huolehtii vanhempainyhdistys Poor river. Opintoretken voi jättää myös tekemättä. Perhe voi myös valita, ettei oppilas osallistu opintoretkeen, mutta jos retki toteutetaan lukuvuosisuunnitelman mukaisena, tätä valintamahdollisuutta ei ole. Ilmoitus tästä on tehtävä ajoissa, viimeistään ½ vuotta ennen suunnitellun retken ajankohtaa. Muut opintokäynnit ovat mahdollisia, mikäli ne on merkitty lukuvuosisuunnitelmaan ja niiden toteuttaminen järjestyy koulun hyväksytyn budjetin puitteissa ja vanhempien keräämän muun rahoituksen turvin. Opintokäynnit tulee aina hyväksyttää ennen toteuttamista perusopetuksen rehtorilla.

Kunta varaa koulujen budjettiin uintikertoihin ja kuljetuksiin määrärahat. Uimataito on elintärkeä taito. Koska määräraha on merkittävä koulun tiukassa budjetissa, on tärkeää myös kotona kannustaa oppilaita osallistumaan uimakertoihin. Pienet nuhat eivät toivottavasti estä uimista. Sairastapauksissa on syytä jäädä kotiin sairastamaan ja toipilailla tulee olla huoltajiltaan kirjallinen pyyntö opettajalle uinnilta poisjäämisestä. Mikäli oppilas jää ilman syytä poissa uimakerroilta, on huoltajien ja opettajan yhdessä syytä sopia se, miten oppilas osoittaa kouluun uimasuorituksensa.

Laskettelusta

Laitevuokria kunta ei maksa. Muiden laskettelukertojen ja tapahtumien osalta (laskettelu alakouluilla 0-2 krt vuodessa) kysytään huoltajien kantaa rahoitukseen osallistumiseen ennen tapahtuman järjestämistä. Tapahtuma järjestetään, mikäli kaikki huoltajat ovat suostuvaisia osallistumismaksuun osallistumaan.

Laskettelun osalta opettajat neuvottelevat tällöin laskettelurinteen myynnin kanssa mahdollisimman edullisen lippuhinnan. Oppilaan on laskettelukerralla mahdollista valita liikuntamuodoksi myös muu opettajan ilmoittama maksuton vaihtoehto, esim. hiihto.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon tehtävänä on edistää oppilaiden tasapainoista kasvua ja luoda edellytykset hyvälle oppimiselle. Opiskeluhuolto on oppilaan oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista.

Alakouluilla on yhteinen opiskeluhuoltoryhmä. Sen jäseniä ovat rehtori, kuraattori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulujen apulaisrehtorit, oppilasjäsen ja huoltajajäsen. Ryhmää johtaa vuorovuosin koulujen apulaisrehtori. Ryhmä vastaa koulun opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista.

Yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän opiskeluhuollollisen tuen tarpeen selvittämistä ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämistä varten kootaan aina erikseen monialainen asiantuntijaryhmä. Ryhmän kokoonpano sovitaan aina oppilaan ja/tai huoltajan kanssa.

Kuraattori Anna Nikula käy koulullamme n. kerran kuukaudessa.

Koulun toimintaa säätelevät lait, asetukset ja muut ohjeistukset

Valtakunnallisesti opetuksen järjestämistä säätelevät mm. perusopetuslaki ja –asetus ja tuntijakopäätös. Lisäksi Opetushallitus on antanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä arvioinnin ja päättöarvioinnin kriteerit. Opetuksen järjestämisessä tulee ottaa lisäksi huomioon muukin lainsäädäntö ja työmarkkinajärjestöjen sopimukset.

Kunnalla on opetuksen järjestäjänä vastuu opetuksen järjestämisestä edellä olevien määräysten ja ohjeitten mukaisesti. Lisäksi kunnassa on hyväksytty näitä määräyksiä täydentämään ja tulkitsemaan muita suunnitelmia, strategioita ja päätöksiä

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa vahvistetaan koulutyön puitteet vuosittain. Lisäksi koulussa on laadittu mm. turvallisuussuunnitelma, kriisisuunnitelma, koulun järjestyssäännöt ja muut ohjeistukset ohjaamaan koulun toimintaa.

Muutto

Jos oppilaan yhteystiedot muuttuvat, niistä on syytä ilmoittaa mahdollisimman pian kouluun.

Tapaturmatilanteet

Oppilaan on tapaturman sattuessa ilmoitettava asiasta mahdollisimman pian valvovalle opettajalle tai muulle aikuiselle. Tämä antaa tarvittavaa ensiavun ja huolehtii lisäapua paikalle. Kotiin otetaan yhteyttä ja tilanteen mukaan oppilas viedään terveyskeskukseen tai lääkäriin. Koulun vakuutus vastaa koulussa tai koulumatkoilla tapahtuneista tapaturmista. Esinevakuutusta koululla ei ole. Joka syksy oppilaiden kanssa käydään läpi koulun järjestyssäännöt ja paloturvallisuusasiat sekä tehdään poistumisharjoitus.

Vaitiolo

Perusopetuslain 40 § mukaan opettajat, koulunkäynninohjaajat, opetusharjoittelua suorittavat ja muu henkilöstö eivät saa luvattomasti sivullisille ilmaista, mitä he ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. Toisilleen ja koulutuksesta vastaaville viranomaisille saa antaa opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät tiedot. Salassa pidettäviä tietoja ovat esim. terveydentilaa, sosiaalista asemaa, uskonnollista ja poliittista vakaumusta sekä taloudellista asemaa koskevat tiedot.

Uskonnon opetus, koulun traditiot ja koulun uskonnolliset tilaisuudet

Koulussa järjestetään oppilaiden enemmistön - evankelis-luterilaisuuden mukaista uskonnon opetusta. Mikäli kunnassa on vähintään kolme ortodoksioppilasta, jotka eivät osallistu enemmistön uskonnon opetukseen, heille järjestetään oman uskontonsa mukaista opetusta. Tämä toteutuu tällä hetkellä kokoamalla oppilaat Keskuskoululle kerran viikossa ja järjestämällä opetus yhdysluokkaopetuksena.

Myös muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvilta / uskontokuntiin kuulumattomien oppilaiden huoltajilta kysytään oppilaan aloittaessa perusopetuksen, osallistuuko hänen lapsensa koulun enemmistön uskonnon opetukseen.

Elämänkatsomustiedon opetusta järjestetään, mikäli kunnassa on vähintään kolme sellaista uskontokuntiin tai muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumatonta oppilasta, jotka eivät osallistu enemmistön uskonnon opetukseen (tai järjestettävään ortodoksiuskonnon opetukseen). Nykyisellään elämänkatsomustietoa ei opeteta. Näin ollen uskonnon opetukseen osallistumattomille on järjestetty uskonnon tuntien aikana muuta opetusta ja ohjausta.

Jos oppilaan oma uskonnollinen yhdyskunta antaa hänelle uskonnonopetuksen eikä hän osallistu lainkaan koulun uskonnon opetukseen, koulun tulee pyytää ko. oppilaan huoltajalta luotettava selvitys oppilaan yhdyskunnan jäsenyydestä ja uskonnon opettamisesta sekä sitten vapauttaa oppilas koulun uskonnon opetuksesta.

Katsomusopetuksessa koskevissa valinnoissa pyritään ratkaisun pysyvyyteen.

Uskonnon opetus perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelman perusteisiin ja kunnan opetussuunnitelmaan. Uskonnon opetus ei ole uskonnon harjoittamista. Uskonnon eri oppimäärissä esiintyy samoja aiheita, mutta uskonnon opetukseen sisältyy myös oman uskonnon tuntemus ja tutustuminen uskonnonharjoittamisen muotoihin ja tapoihin. Opetukseen kuuluu siis edelleen myös tutustuminen rukouksiin, virsiin ja uskonnollisiin toimituksiin.

Syksyllä 2020 järjestetään kirjallinen kartoitus elämänkatsomustiedon mahdollisen opettamisen tarpeen takia.

Koulun traditiot

Perinteisissä lukuvuoden juhlissamme laulamme edelleen Hoosiannan, Enkeli taivaan ja Suvivirren sekä muitakin virsiä. Vuoden mittaan huomioimme perinteen mukaisesti myös esim. pääsiäisen ja adventtiajan. Noudattamamme juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria, eivät uskonnon harjoittamista ja kaikki osallistuvat näin ollen koulun juhliin.

Koulun uskonnolliset tilaisuudet

Koulun uskonnollisia tilaisuuksia ja toimintoja ovat kirkkohetket, joita järjestetään yhteistyössä ev.lut. seurakunnan kanssa 1-2 vuodessa. Seurakunta pitää kouluissa myös aamunavauksia, jotka sen järjestäminä katsotaan myös uskonnon harjoittamiseksi.

Huoltajilla on oikeus ilmoittaa kouluun lukuvuoden alussa, mikäli he haluavat, etteivät heidän lapsensa osallistu näihin uskonnollisiin tilaisuuksiin. Näille oppilaille järjestetään ko. tilaisuuksien ajaksi koulussa vaihtoehtoista muuta toimintaa.

Olemme tarkentaneet näiden uskonnollisten tilaisuuksien osalta huoltajan mahdollisuutta ilmoittaa osallistumattomuudesta kouluvuoden aikana myös tilanteiden mukaan erikseen siten, että koulut ottavat käytäntöön wilmaviesteinä kuukausikirjeet/viikkotiedotteet, joissa koulun muut tapahtumat ja tilaisuudet tiedotetaan pitkin lukuvuotta.

Koulun järjestyssäännöt

Tulen ajoissa kouluun.

Kuljen koulumatkat liikennesääntöjä noudattaen.

Käytän kypärää pyöräillessäni koulumatkat ja luistelutunnilla.

Otan kouluun mukaani tarpeelliset kirjat ja välineet. Kouluun en tuo mitään koulutyössä tarpeetonta.

Kännykkä on suljettuna tai äänettömällä oppitunnin aikana. En kuvaa, enkä tallenna kännykällä koulupäivän aikana.

Annan toisille työrauhan.

Menen asiallisesti välitunnille.

Kouluaikana en poistu koulun alueelta ilman lupaa.

Sairastuessani on vanhempien ilmoitettava siitä kouluun. Jos joudun olemaan koulusta pois muusta syystä, pyydän opettajalta siihen luvan.

Pidän ympäristön siistinä. Laitan käyttämäni tavarat paikoilleen (luokassa , eteisessä , salissa )

Pukeudun sään mukaisesti.

Jätän ulkovaatteet, lakit ja kengät naulakkoon.

Kouluruokailussa käyttäydyn hillitysti ja annan toisille ruokarauhan.

Olemme kaikki tasa-arvoisia. Kohtelen kaikkia ystävällisesti ja kohteliaasti.

Väkivaltaista käyttäytymistä ei hyväksytä koulussamme.

Lähden suoraan koulusta kotiin.

Sovin kyläreissut kotona etukäteen.

Toiminta kiusaamistilanteessa

 1. Kiusaaminen on alistussuhde ja vahingoittaa toista ihmistä psyykkisesti ja/tai fyysisesti.
 2. Kiusaamista on esimerkiksi ivaaminen, naurunalaiseksi saattaminen, nimittely, kastelu, lumipesu, uhkailu, töniminen, käsiksi käyminen, lyöminen ja tavaroihin puuttuminen sekä pidätteleminen. Se voi tapahtua myös sanattomasti sopimattomin elein tai ryhmän ulkopuolelle jättämisenä. Kiusaamiseen osallistuvat lähellä olevat joskus huomaamattaankin vahvistajina, hiljaisina hyväksyjinä tai apureina.
 3. Kukaan koulussamme ei hyväksy kiusaamista. Siihen puututaan heti, myös epäilyttäviin tilanteisiin. Ratkaisevaa on se, että kiusaajan ja kiusatun kaverit puuttuvat asiaan heti, kun se alkaa. Opettajan velvollisuus on aina puuttua niin sanalliseen kuin muuhunkin kiusaamiseen.
 4. Jokainen, niin oppilas kuin opettajakin, menee kiusaamista huomattuaan tai epäiltyään heti mukaan tilanteeseen ja lopettaa kiusaamisen. Tilanteesta ilmoitetaan heti opettajalle. Hän keskustelee erikseen ja yhdessä kiusatun ja kiusaajan kanssa ja selvittää tilanteen.
 5. Opettajat seuraavat tilannetta edelleen. Jos kiusaamistilanteita tulee lisää, opettajat ilmoittavat niistä asianosaisten kotiin. Seuraavaan yhteiskeskusteluun voidaan kutsua asianosaiset, opettajat ja rehtori, tarvittaessa myös vanhemmat. Keskusteluja jatketaan, kunnes ollaan varmoja, että kiusaaminen on loppunut.
 6. Mikäli kiusaaminen kuitenkin jatkuu edelleen tai alkaa uudelleen, otetaan heti yhteyttä kotiin ja viranomaisiin: poliisiin, perheneuvolaan tai sosiaaliviranomaisiin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä