Yleistä opiskelusta vuonna 2020 aloittaneet

Teksti

Koulun kotisivuja päivitetään osoitteessa peda.net/karstula/lukio. Lisäksi koululla on facebook ja instagram -sivut.

Lukuvuoden aikana järjestettäviin vanhempainiltoihin kutsutaan Wilmaviestillä.

Koulun pääsääntöinen tiedotuskanava on Wilma-järjestelmä, jota käyttävät niin oppilaat, henkilökunta kuin vanhemmat.

Huoltajan tiedonsaanti Wilman kautta päättyy oppilaan täytettyä 18-vuotta. Huoltajaoikeudet voidaan lisätä, mikäli nuori niin haluaa.


Opintotuki-, koulumatkatuki-, poissaolo-, ilmoittautumis-, ja itsenäisen suoritusoikeuden lomakkeita löytyy koulun kansliastaja koulun nettisivuilta.

Opiskelusta lukiossa ennen vuotta 2021 aloittaneet

Opintojen rakenne

Lu­kio-opin­not muo­dos­tu­vat pa­kol­li­sis­ta, sy­ven­tä­vis­tä ja so­vel­ta­vis­ta kurs­seis­ta. Opis­ke­li­jan tu­lee opis­kel­la kaik­ki lu­ki­on tun­ti­ja­os­sa mää­ri­tel­lyt pa­kol­li­set kurs­sit. Ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan opis­ke­li­joil­la pa­kol­li­sia kurs­se­ja on yh­teen­sä 47, pit­kän ma­te­ma­tii­kan opis­ke­li­joil­la 51. Kurssien lukumäärällä ei ole ylärajaa.

Sy­ven­tä­vät kurs­sit ovat opis­ke­li­joil­le va­lin­nai­sia, oppi­ai­neen pa­kol­li­siin kurs­sei­hin liit­ty­viä kurs­se­ja, joi­ta opis­ke­li­jan on va­lit­ta­va opin­to-oh­jel­maan­sa vä­hin­tään kym­me­nen. Yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten teh­tä­vät laa­di­taan pa­kol­lis­ten ja sy­ven­tä­vien kurs­sien poh­jal­ta.

Soveltavien kurssien tarjonta vaihtelee eri lukioissa. Ne ovat valtakunnallisia tai paikallisia. Valtakunnallisia soveltavia kursseja ovat eri aineissa ja aineryhmissä suoritettavat lukiodiplomit ja taiteiden väliset kurssit. Paikalliset soveltavat kurssit voivat olla:

  • menetelmäkursseja tai aineksia eri oppiaineista sisältäviä kursseja
  • oman lukiosi tai muun oppilaitoksen tarjoamia ammatillisia opintoja
  • muita lukion tehtävään soveltuvia opintoja.

Soveltaviin kursseihin voi lisäksi kuulua eri aineissa ja aineryhmissä suoritettavat lukiodiplomit. Soveltavista kursseista voit valita itsellesi sopivia.

Oppiaineiden tuntijakotaulukosta on esitetty eri oppiaineiden pakollisten, syventävien ja soveltavien kurssien määrät. Kaikissa aineissa lukion päättöarvosana perustuu pakollisten ja syventävien kurssien keskiarvoon. Paikalliset kurssit tulee olla hyväskytysti suoritettuja.

Opinto-ohjelmaan tulee kuulua toinen kotimainen kieli ja vähintään yksi vieras kieli, josta on opiskeltava A-oppimäärä. Matematiikasta on valittava ensimmäisen yhteisen kurssin jälkeen joko laaja tai lyhyt oppimäärä. Evankelis-luterilaiseen seurakuntaan kuuluvat opiskelijat osallistuvat oman uskontonsa opetukseen. Taideaineissa on kolme pakollista kurssia, joista yksi on kuvataiteen ja toinen musiikin kurssi. Kolmannen pakollisin voit valita jommasta kummasta aineesta.

Jos suun­nit­te­let suo­rit­ta­va­si lu­kio-opin­not kol­mes­sa vuo­des­sa, hyvä käy­tän­nön ohje on ja­kaa kurs­si­mää­rä seu­raa­vas­ti:

1. luku­vuo­si 28-30 kurs­sia
2. luku­vuo­si 28-30 kurs­sia
3. luku­vuo­si 15-20 kurs­sia.

Lu­ki­on kurs­si­mää­rä koko lu­ki­on ajal­ta on vä­hin­tään 75 kurs­sia, jois­ta vä­hin­tään 10 sy­ven­tä­vää kurs­sia.

Jos muu­tat opin­to-oh­jel­maa­si opin­to­jen ku­lu­es­sa, niin neu­vot­te­le asi­as­ta aina opin­to-oh­jaa­jan ja mahdollisesti myös rehtorin kans­sa. Kurs­si­muu­tok­sia teh­tä­es­sä si­nun pi­tää huo­leh­tia sii­tä, että luku­vuo­den kurs­si­ker­ty­mä on riit­tä­vä. Sinä kan­nat vas­tuun omien opin­to­je­si su­ju­vas­ta ete­ne­mi­ses­tä.

Luku­vuo­si on ja­et­tu kuuteen jaksoon ja luku­jär­jes­tyk­se­si vaih­tuu aina jak­son vaih­tu­es­sa. Kus­sa­kin jak­sos­sa si­nul­la on vain nii­den ai­nei­den kurs­se­ja, jot­ka olet va­lin­nut keväällä.

Kurssivalinnat

Opiskelija tekee kurssivalinnat edellisenä keväänä seuraavalle lukuvuodelle kurssitarjottimeen pohjautuen. Kurssivalintoja tehdessä on huomioitava mahdolliset kurssien päällekkäisyydet. Näissä tapauksissa on kuitenkin opiskelijan mahdollisuus suorittaa kurssi itsenäisesti neuvoteltuaan opettajan ja rehtorin kanssa. Mikäli soveltava kurssi ei toteudu koulussa liian vähäisen opiskelijamäärän takia (alle 8 osallistujaa), on se mahdollisuus vaihtaa johonkin toiseen tai se hankitaan opiskelijalle verkkokurssina. Rehtori syöttää valinnat Helmi-järjestelmään ja lukujärjestys tulee näkyviin hyvissä ajoin oppilaalle Helmeen ennen seuraavan jakson alkua. Valinnoista riippuen on opiskelijoiden työmäärä ja jaksolukujärjestykset hyvin erilaiset. Helmestä pystyy seurata opintojen etenemistä ja kurssien arviointia. Jokainen opiskelija saa tunnukset järjestelmään sekä opiskelijan huoltaja.

Lukio-opiskelu on periaatteessa luokatonta, mutta useissa aineissa on järjestyksessä ja ryhmän mukana eteneminen välttämätöntä. Lukuvuoden ohjelmassa on luokattomuutta hyödynnetty järjestemällä jokaiseen jaksoon luokattomasti valittavia kursseja. Tälläisiä kursseja on niin taito- ja taideaineissa kuin reaaliaineissa. Opiskelijoiden kannalta on huomioitava, ettei kaikkia kursseja välttämättä järjestetä joka vuosi.

Lukiodiplomi

Taito- ja taideaineissa on mahdollisuus suorittaa lukiodiplomi. Näistä suorituksista kannattaa sopia kyseisen opettajan kanssa jo lukion alkuvaiheessa

Yhteistyö Karstulan kansanopiston kanssa

Opiston lyhytkurssitarjonnassa on joitakin yhteistyöhön soveltuvia kursseja. Tietoa näistä kursseista löytyy opiston nettisivuilta ja suoraan opistolta kysymällä. Myös muiden oppilaitosten kurssit saattavat olla hyväksiluettavia. Näistä on kuitenkin neuvoteltava rehtorin kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä