Lukutaitokoulutukseen luodut koulutusmallit

Vuolle-opisto ja KansalaisfoorumiVuolle-opiston ja Kansalaisfoorumin työstämä video toiminnalliseen lukutaitokoulutukseen.

Koulutuksen erityispiirteet

Vuolle Setlementti


Vierailut

Toiminnassa tehtiin yhteensä 46 vierailua vuoden aikana. Välillä vierailijoita kävi myös opistolla, ja näitä vierailuita oli yhteensä 32.

Kummiluokkatoiminta

Opistolla toteutettiin kummiluokkatoimintaa ja esimerkiksi kummiluokan kanssa pidettiin yhdessä leirikoulu. Leirikoululla harjoiteltiin erilaisia taitoja ja tehtiin ryhmäytymisharjoituksia. Kummiluokkana toimi Kasvatustieteiden kansanopistoryhmä. Kummiluokkatoimintaan kuului myös työelämätaitojen jakso, joka kesti 1-3kk ja oli 1-2 päivää viikossa.

Yhteisöllinen taidekasvatus osana lukutaidon oppimista ja kokonaisvaltaista kotoutumista

Kansalaisfoorumi


Kansalaisfoorumi kävi kerran viikossa opistolla pitämässä tunnit ja tunneilla oli aiheena yleensä yhteisötaide eli kohtaamisen taide ja hetken taide.


Päiväkirjatyöskentely

Teemana arkisuus ja keskeistä toisto
  • itsetutkistelu suhteessa ympäröivään maailmaan
  • esteettinen palaute

Järjestöyhteistyö

  • Oulun Tähtisirkus ry: sosiaalinen sirkus
  • Kulttuurivoimala ry: yhteisö-, ympäristö- ja mediataiteen taiteen keskus

Sosiaalinen sirkus

Yhteistyötä tehtiin myös Oulun Tähtisirkus ry: n kanssa. Tunneilla harjoiteltiin sosiaalista sirkusta eli opiskelijat pääsivät testaamaan erilaisia sirkustemppuja. Oulun Tähtisirkus ry:ssä käytiin kahdeksan kertaa ja yhteensä 16 opetustuntia.

HEO, Työväen sivistysliitto (TSL) ja Opintokeskus VisioHEO Kansanopiston, TSL Työväen Sivistysliiton ja Opintokeskus Vision yhteistyökoulutuksen opettajat ja ohjaajat jakavat kokemuksiaan ja neuvojaan toiminnallisesta lukutaitokoulutuksesta.

Toiminnallisuus koulutuksessa:
  • Luokkaopetuksessa käytössä mm. muistipelit, valokuvaus, kuvaamataito, sanakortit, askartelu, draama ja musiikki opetuksessa
  • Vierailut erilaisiin (vapaaehtoistyö)kohteisiin, joissa osallistuttiin siellä tapahtuvaan toimintaan
  • Vierailukohteissa käyminen on parantanut opiskelijoiden työelämätietoja ja -taitoja sekä oman elämän hallintaa ja arkitaitoja, asiointiosaamista, itsenäistä kaupungilla liikkumista ja motorisia taitoja
  • Kurssilla on vieraillut luennoitsijoita puhumassa esim. terveellisistä elämäntavoista, verkkoasioinnista ja turvallisuudesta
  • Opetuksessa hyödynnetty opiskelijoiden keskinäistä vertaistukea oppimisen tukena

Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat koulutuspolut -yhteishanke tuotoksia

Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat koulutuspolut -hanke

Kansanopistoyhdistys yhdessä Opintokeskukset ry:n ja Humanistinen ammattikorkeakoulun kanssa toteutti 2017-2019 ”Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat opintopolut maahanmuuttajille” -yhteishankkeen. Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

okm-logo.jpg​Hankkeessa tarkasteltiin, miten vapaan sivistystyön koulutuksena voidaan edistää eri kohderyhmien aktiivista kansalaisuutta. Hankkeessa tavoitteena oli kehittää ja pilotoida kansanopistojen ja opintokeskusten yhteistyönä koulutusmalli, joka yhdistää eri toimijoiden osaamista ja muodostaa joustavan tavan oppia ja tukea kotoutumista koulutuspolun alusta lähtien. Pilottikoulutukset antoivat opiskelijalle kielitaidon perusteiden lisäksi mahdollisuuksia kotoutumiseen järjestötoimintaan osallistumisen kautta. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli kehittää kansanopistojen edellytyksiä olla mukana maahanmuuttoa koskevissa valmiussuunnitelmissa sekä laatia varhaisen kotoutumisen toimintamalleja. Tarkoituksena on ollut tuottaa myös tutkimuksellista tietoa luku- ja kirjoitustaidon koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä maahanmuuttajien oppimisympäristönä. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa soveltavaa ja toiminnan kehittämistä palvelevaa tietoa hankkeen kohderyhmästä, toimintamalleista ja ongelmanratkaisutilanteista. Hankkeen julkaisut on saatavilla tällä sivulla.