Kurssien suorittaminen

Kurssien suorittaminen


Pääsääntöisesti kurssi suoritetaan niin, että opiskelija osallistuu opetukseen ja suorittaa kurssiin kuuluvan kokeen, ns. kurssikokeen. Tällöin arviointi perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tuotosten arviointiin.

Mikäli kurssikokeesta saat hylätyn arvosanan voit yrittää jakson jäkeisessä uusintakokeessa parantaa tulostasi. Hyväksyttyä kurssiarvosanaa voit korottaa yhden kerran lukuvuoden aikana joko kolmannen - tai viidennen  jakson jälkeisessä korotuskokeessa. Korotusyrityksen jälkeen parempi arvosana jää voimaan.
 
Halutessaan suorittaa kurssi/kursseja opetukseen osallistumatta opiskelijan on anottava lupa kirjallisesti (lomakkeen löydät koulun kotisivuilta opinto-ohjaus/ lomakkeet). Hakemus on aina perusteltava. Itsenäisen suorituksen vastaanottava opettaja antaa lausunnon opiskelijan hakemuksesta ja opinto-ohjaaja päättää asian. Koska itsenäisistä opinnoista aiheutuu aina ylimääräisiä kuluja, koulu rajoittaa niiden hyväksymistä pääsääntöisesti vain sellaisiin tapauksiin, joissa muita vaihtoehtoja ei ole käytettävissä.

Tenttimisestä on aina sovittava etukäteen erikseen ao. opettajan kanssa ja hänen ohjauksellaan aina laadittava opiskelusuunnitelma.

Suoritus voi tapahtua esimerkiksi seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla (opettaja määrittelee suoritustavan):

1) opiskelija tekee sovitut opetukseen osallistumista korvaavat tehtävät ja suorittaa kurssikokeen

tai 

2) opiskelija esittää laajan tutkielman tai näytekansiotyön (portfolion).

Käytettäessä itsenäistä suoritusta, kirjallinen tuotos vastaa jatkuvaa näyttöä. Kurssikoe on mahdollista korvata kokonaan kyseisen kurssin aiheeseen liittyvällä laajalla tutkielmalla tai näytekansiotyöllä, jonka tentin vastaanottava opettaja arvioi ja josta hän antaa arvosanan.

“Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti." (Lukioasetus810/1998, 4 § 1 mom)

TENTTIMÄLLÄ SUORITETTUA HYLÄTTYÄ KURSSIA EI LASKETA KOKONAISKURSSIMÄÄRÄÄN!

Keskeytynyt kurssi

Kurssiarvosanaa ei anneta oppilaalle, joka ilman hyväksyttyä syytä on poissa oppitunneilta tai muulla tavalla laiminlyö opiskelunsa, esim. jättää vaadittuja osasuorituksia toimittamatta. Keskeytynyttä kurssia ei lasketa oppilaan kokonaiskurssimäärään ja sen voi suorittaa vain käymällä kurssi uudelleen.

Hylättyjen arvosanojen määrä oppiaineessa

Oppiaineen oppimäärän pakollisista ja syventävistä kursseista on suoritettava vähintään 2/3 hyväksytysti. Täten etenemiseste huomioiden, jos opiskeltuja kursseja on: 1 - 2 ei sallita hylättyjä arvosanoja, 3 – 5 voi olla 1 hylätty arvosana, 6 tai enemmän voi olla 2 hylättyä arvosanaa

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, ellei rehtori myönnä opiskelijalle perustellusta syystä suoritusaikaan pidennystä. Opiskeluajan pidentämisen suunnitelma tehdään yhdessä opinto-ohjaajan kanssa

Opiskelija katsotaan eronneeksi lukiosta,

1) kun hän on osallistunut ylioppilastutkinnon pakollisiin kokeisiin,

2) kun hänen opiskeluaikansa ylittää 4 vuotta,

3) kun hän ilman pätevää syytä on poissa opetuksesta ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksena ole jatkaa opintoja.

Ennen erottamista (koskee kohtia 2 ja 3) opiskelijaa ja hänen huoltajaansa on informoitava tilanteesta. Lopullisen ratkaisun tekee rehtori ryhmänohjaajan esityksestä. Päätös annetaan kirjallisena.

Kun oppilas katsotaan eronneeksi, mm. lukiotutkinnosta puuttuvat kurssisuoritukset tulevat maksulliseksi. Opiskelija on koulun kirjoilla ylioppilastutkintotodistuksen antamisajankohtaan asti.

Kurssit on suositeltavaa suorittaa siinä järjestyksessä, kuin ne on merkitty opetussuunnitelmaan. Suoritusjärjestyksestä voi poiketa kussakin oppiaineessa erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti kuitenkin niin, että 1. kurssi on suoritettava aina ensimmäiseksi. Ensimmäinen kurssi on pääsääntöisesti suoritettava osallistumalla opetukseen ja kurssikokeeseen.

Muut kuin oppiaineen 1. kurssin voidaan suorittaa osallistumalla opetukseen, itsenäisenä opiskeluna erillisen tenttisopimuksen ja annettujen ohjeiden mukaisesti (vaatii siis erillisen luvan).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä