Arviointi ja todistukset

Arviointi ja todistukset

 

ARVIOINTI


 
Kankaanpään Yhteislyseossa opiskelijan työskentely ja opintojen eteneminen arvioidaan jaksoittain. Jaksotodistukset jaetaan kahdesti vuodessa. Opiskelijan edellytetään esittävän todistuksensa huoltajalleen, ja palauttavan sen allekirjoitettuna ryhmänohjaajalleen. Näin menetellään myös niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka ovat jo juridisesti täysi-ikäisiä (= täyttäneet 18 vuotta).

Kurssin arvioinnista kerrotaan opiskelijoille jokaisen kurssin alussa. Arviointiperusteista tiedottaminen parantaa opettajien ja opiskelijoiden oikeusturvaa ja motivoi opintoja. Arvioinnin yksityiskohdista sovitaan opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijan suorittaman kurssin arviointi perustuu opintojen edistymisen havainnointiin (ns. jatkuva näyttö), loppukokeeseen ja/tai opiskelijan tuotosten arviointiin. Kurssit arvioidaan numeroin ops:ssa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Pakollisten ja syventävien kurssien numerot huomioidaan päättöarvostelussa (vrt. oppimäärän arvostelu), ellei oppilas sellaisten pakollisten oppiaineiden osalta, joissa on vain yksi kurssi, vaadi kirjallisesti suoritusmerkintää (suoritusmerkintä voidaan antaa vain hyväksyttävästi suoritetuista kursseista). Vaatimuksen myöhempi peruuttaminen ja numeron takaisin saaminen on maksullinen.

Sanallinen arviointi liittyy lähinnä muutamiin koulukohtaisiin soveltaviin kursseihin, joista opintokirjaan tulee hyväksytysti suoritetusta kurssista vain merkintä s (suoritettu). Sanallinen arviointi on erillinen ja kurssikohtainen - ei automaattinen. Sen tarkoitus on tukea opiskelijan itsearviointia. Myös jatko-opintoihin pyrittäessä sanallinen todistus voi olla eduksi.

Kurssin numeroarvostelu: 10 (erinomainen), 9 (kiitettävä), 8 (hyvä), 7 (tyydyttävä), 6 (kohtalainen), 5 (välttävä), 4 (hylätty)

Koulukohtaiset kurssit arvioidaan: 10 (erinomainen), 9 (kiitettävä), 8 (hyvä), 7 (tyydyttävä), 6 (kohtalainen), 5 (välttävä), K (keskeytynyt)

Kurssin muut arviointitavat: h (=hylätty), s (=suoritettu) ja k (=keskeyttänyt).


Oppimäärän arviointi

Oppiaineen oppimäärä arvostellaan, kun kaikki opiskelijan valitsemat ao. aineen kurssit on hyväksymiskriteerien mukaisesti suoritettu. Arvosana määräytyy valtakunnallisten pakollisten - ja syventävien opiskeltujen kurssien perusteella ottaen huomioon edistymisen suunnan opintojen aikana. Koulukohtaiset soveltavat kurssit voivat korottaa arvosanaa. Opiskelijalla on mahdollisuus ennen päättötodistuksen antamista osallistumalla suullisiin kuulusteluihin (tentteihin) korottaa kunkin aineen oppimäärän arvosanaa. Lukion aineen oppimäärää voi tenttiä vain kerran.

Mikäli opiskelija osoittaa suullisessa kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, päättöarvosanaksi tulee suullisesta kuulustelusta saatu arvosana.

Kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet arvioidaan numeroarvosanoin. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. Suoritusmerkinnän voi saada vain hyväksytysti suoritetuista kursseista. Suoritusmerkintä annetaan hakemuksesta päättötodistukseen ja sen muuttaminen takaisin numeroarvioinniksi on maksullinen.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä siten kuin ops:n ainekohtaisessa osassa on erikseen mainittu.

Opiskelija voi vaihtaa matematiikan pitkän oppimäärän lyhyeksi missä tahansa opintojen vaiheessa. Pitkän matematiikan hyväksytysti suoritetuilla kursseilla voi korvata enintään kolme lyhyen matematiikan kurssia. Korvatusta lyhyen matematiikan kurssista saa suoritusmerkinnän. Kaikki hyväksytysti suoritetut kurssit lasketaan kokonaiskurssimäärään.


Arvioinnin uusiminen ja oikaisu
Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.

 

LUKION TODISTUKSET 

Jaksotodistus

Jaksotodistus annetaan lukukauden päätteeksi. Todistuksessa näkyvät siihen saakka suoritetut kurssit ja niistä saadut arvioinnit sekä poissaolojen määrä.

Päättötodistus

Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko oppimäärän (vähintään 75 kurssia) valitsemansa opinto-ohjelman mukaisesti. Päättötodistuksessa näkyvät opiskelijan suorittamat oppiaineet, niiden laajuus sekä niistä saadut lopulliset arvosanat annettujen säädösten mukaisesti

Erotodistus

Annetaan opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen lukion koko oppimäärän suorittamista. Todistukseen merkitään arvostelu suoritetuista opinnoista.

Ylioppilastodistus

Suoritettuaan lukion oppimäärän ja/tai ammatillisen tutkinnon ja ylioppilaskirjoitukset hyväksytysti opiskelija saa ylioppilastodistuksen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä