2.2. Varhaiskasvatuksen toimintamuodot

Varhaiskasvatuksen toimintamuodot

Varhaiskasvatusta annetaan päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena, esimerkiksi kerho- tai leikkitoimintana[1]. Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteet ohjaavat kaikkia varhaiskasvatuksen toimintamuotoja. Varhaiskasvatuksen toimintamuodot eroavat toisistaan oppimisympäristöiltään, resursseiltaan, henkilöstön koulutukselta ja kelpoisuusvaatimuksilta, henkilöstörakenteilta, lapsiryhmien koolta sekä lasten ja henkilöstön väliseltä suhdeluvulta. On tärkeää, että huoltajat saavat riittävästi tietoa kaikkien toimintamuotojen sisällöistä ja ominaispiirteistä. Huoltajan kanssa neuvotellaan siitä, mikä varhaiskasvatuksen toimintamuoto ja laajuus vastaavat lapsen tarpeita ja etua.[2] Neuvontaa ja ohjausta annetaan palvelujen piiriin hakeuduttaessa, mutta myös lapsen jo ollessa varhaiskasvatuspalvelujen piirissä.[3]

Päiväkodeissa toteutettava varhaiskasvatus on yleisin varhaiskasvatuksen toimintamuodoista. Päiväkodeissa toiminta on ryhmämuotoista. Lapsiryhmät voidaan muodostaa eri tavoin ottaen huomioon esimerkiksi lasten ikä, sisarussuhteet tai tuen tarve. Ryhmien tulee olla pedagogisesti tarkoituksenmukaisia ja niiden muodostamisessa otetaan huomioon henkilöstön mitoitukseen ja ryhmien enimmäiskokoon liittyvät säännökset[4]. Päiväkodissa hoito- ja kasvatustehtävissä toimivista vähintään kolmanneksen tulee olla kelpoisia lastentarhanopettajan tehtävään, muilla tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 8 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus[5]. Päiväkotien henkilöstön moniammatillisuus on laadukkaan varhaiskasvatuksen voimavara, kun kaikkien osaaminen on käytössä sekä vastuut, tehtävät ja ammattiroolit toteutuvat tarkoituksenmukaisella tavalla. Varhaiskasvatuslaki korostaa pedagogiikan merkitystä ja samalla lastentarhanopettajan pedagogista vastuuta[6]. Kokonaisvastuu lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä on lastentarhanopettajalla. Lastentarhanopettajat, lastenhoitajat ja muu varhaiskasvatuksen henkilöstö suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa yhdessä.

Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä toteutettavaa varhaiskasvatusta. Sitä voidaan järjestää perhepäivähoitajan tai lapsen kotona tai ryhmäperhepäivähoitona. Perhepäivähoidossa lapsiryhmiä muodostettaessa tulee kiinnittää huomiota tarkoituksenmukaisuuteen. Kodeissa työskentelevät perhepäivähoitajat vastaavat oman ryhmänsä toiminnasta. Perhepäivähoidon johtaminen tukee perhepäivähoitajien tavoitteellista toiminnan suunnittelua ja toteuttamista.

Muun varhaiskasvatuksen toteutus ja painopisteet vaihtelevat järjestäjän päätösten mukaan. Muuta varhaiskasvatusta voidaan järjestää esimerkiksi leikkipuisto- tai kerhotoimintana. Toiminta on ohjattua ja tavoitteellista. Muu varhaiskasvatus voi tarjota esimerkiksi ulkoilua, omaehtoista leikkiä, taide- tai liikuntakasvatusta. Lisäksi muu varhaiskasvatus voi tarjota huoltajille ohjattua yhdessäoloa lasten kanssa sekä muita sosiaalisia kontakteja.


Kangasniemellä varhaiskasvatusta toteutetaan sivistystoimen alaisena palveluna.
Varhaiskasvatuksen tehtävä on tarjota lapsiperheille laadukkaita ja monimuotoisia palveluja. Varhaiskasvatusta järjestetään kunnallisissa päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa ja perhepäivähoidossa sekä yksityisessä päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Kangasniemen kunta voi ostaa varhaiskasvatuspalveluja myös lähikunnista. Varhaiskasvatuksen tehtäviin kuuluu myös yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden valvonta.
Opetustoimi järjestää esiopetuksen Kangasniemellä.

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoina tarjotaan
  • päiväkotihoitoa
  • perhepäivähoitoa
  • ryhmäperhepäivähoito
Päiväkodissa lapset toimivat ryhmissä, jotka muodostetaan ottaen huomioon mm. lasten ikä, sisarussuhteet, kehitykselliset tarpeet ja päiväkodin tilat. Tavoitteena päiväkodeissa on vähitellen siirtyä pienryhmätoimintaan. Varhaiskasvatuslaki määrittelee henkilöstön koulutuksen ja määrän suhteessa lasten määrään.

Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan omassa kodissa. Perhepäivähoitajalla on hoidossaan enintään neljä kokopäiväistä ja yksi osapäiväinen esiopetusikäinen lapsi. Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa, jossa korostuvat perushoito ja leikki. Pienessä, turvallisessa ryhmässä lapsi saa yksilöllistä hoitoa ja kasvatusta.

Ryhmäperhepäivähoitoa järjestetään Kangasniemen haja-asutusalueella. Ryhmäperhepäivähoito on kahden tai kolmen hoitajan muodostama ryhmä, joka toimii koulussa siihen tarkoitukseen erikseen varatussa tilassa. Ryhmäperhepäiväkodissa toimitaan samojen periaatteiden mukaan kuin tavallisessa perhepäivähoidossa.

Vuorohoidolla tarkoitetaan arkiaamuisin ja -iltaisin, viikonloppuisin tai ympärivuorokautisesti järjestettävää hoitoa. Vuorohoitoa järjestetään vain Kalliolan päiväkodissa. Vuorohoitoa on kello 18.00 - 6.00 välillä oleva hoito tai viikonloppuhoito. Vuorohoito vaatii erityisjärjestelyjä hoito- ja henkilöstöresurssien vuoksi. Vuorohoitoa tarjotaan huoltajan/huoltajien opiskelusta tai työstä johtuvan tarpeen mukaan. (liite Vuorohoidon linjaukset Kangasniemen kunnassa)
Vuorohoidolle on ominaista, että lapsen hoitoajat ovat vaihtelevia ja painottuvat usein aamuun, iltaan ja viikonloppuun. Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia suunnitelmalliselle varhaiskasvatuksen toteuttamiselle sekä kiintymyssuhteiden ja turvallisuuden tunteen luomiselle. Lapselle pyritään rakentamaan säännöllinen päivärytmi erilaisista hoitoajoista huolimatta.
Katso varhaiskasvatussuunnitelman liite Vuorohoidon linjaukset Kangasniemen kunnassa
Kangasniemen varhaiskasvatuksen eri toimintamuotojen välistä yhteistyötä tulee arvioida ja kehittää.

Varhaiskasvatuksesta saa tietoa Kangasniemen kunnan nettisivuilta, toimintayksiköiden omilta nettisivuilta ja päiväkodin johtajalta. Varhaiskasvatuksen henkilöstö antaa tietoa toiminnan tavoitteista, sisällöstä ja työtavoista ja -menetelmistä.

[1] Varhaiskasvatuslaki 1 §

[2] Varhaiskasvatuslaki 11 a § (108/2016), 11 b § (1290/1999) ja 11 c § (909/2012), Laki lasten kotihoidon

ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996) ja Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain

sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta (80/2015)

11 a §, perustelut s. 22, 37-45

[3] Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen

hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta (80/2015) 11 a §, perustelut s. 42

[4] Varhaiskasvatuslaki 5 § (108/2016) ja 5 a § (580/2015)

[5] Asetus lasten päivähoidosta 6 § (806/1992) 4 mom. (1282/2015)

[6] Varhaiskasvatuslaki 1 ja 7 a §