3.2. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö[1]. Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta. Oppimisympäristökäsite sisältää varhaiskasvatuksessa muun muassa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Oppimisympäristöjä kehitetään siten, että varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa ja että ne tukevat lasten terveen itsetunnon sekä sosiaalisten ja oppimisen taitojen kehittymistä. Ergonomia, ekologisuus, viihtyisyys ja esteettömyys sekä tilojen valaistus ja akustiikka, sisäilman laatu ja siisteys otetaan huomioon oppimisympäristöjä rakennettaessa ja kehitettäessä.

Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Niiden tulee tukea lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä ohjata leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen. Lapsilla tulee olla mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan. Oppimisympäristöt tarjoavat lapsille vaihtoehtoja mieluisaan tekemiseen, monipuoliseen ja vauhdikkaaseen liikkumiseen, leikkeihin ja peleihin sekä rauhalliseen oleiluun ja lepoon. Lasten ideat, leikit ja heidän tekemänsä työt näkyvät oppimisympäristöissä.

Oppimisympäristöissä voidaan toteuttaa monenlaista pedagogista toimintaa ja ne muuntuvat tarpeen mukaan. Henkilöstön tulee ottaa huomioon lasten kiinnostuksen kohteet, yksilölliset taidot ja tarpeet sekä luvussa 4 kuvatut varhaiskasvatuksen toteuttamisen periaatteet. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä toimitaan joustavasti erikokoisissa ryhmissä, joissa jokaisella yhteisön jäsenellä on mahdollisuus osallistua toimintaan ja vuorovaikutukseen. Toiminta pedagogisesti tarkoituksenmukaisissa ryhmissä edistää lasten ja henkilöstön keskittymistä sekä lapsilähtöistä toimintaa.

Yhteisesti sovitut säännöt ja toimintatavat auttavat luomaan ilmapiiriltään turvallisen, muita kunnioittavan ja yhteisvastuullisen oppimisympäristön. Turvallisessa ilmapiirissä erilaisten tunteiden näyttäminen on sallittua ja henkilöstö auttaa lapsia tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä. Lapsia rohkaistaan kysymään, ja lasten kysymyksiin vastataan.

Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja kehitetään siten, että ne vahvistavat yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Tämä mahdollistaa perinteisten sukupuolistereotypioiden rikkomisen. Oppimisympäristöissä edistetään lasten kielellistä kehitystä ja kielitietoisuutta sekä tuodaan näkyväksi kulttuurista moninaisuutta.

Luonto sekä pihat, leikkipuistot ja muut rakennetut ympäristöt ovat myös varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä. Ne tarjoavat kokemuksia, materiaaleja ja monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin ja tutkimiseen. Niitä hyödynnetään liikunta- ja luontoelämysten ja oppimisen paikkoina.

Lasten käytössä tulee olla riittävästi monipuolisia ja turvallisia leikki- ja toimintavälineitä, ja niissä on tarvittaessa huomioitava lasten yksilölliset tuen tarpeet. Tieto- ja viestintäteknologia on osa monipuolista ja lasta osallistavaa oppimisympäristöä. Varhaiskasvatuksessa käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Lasten omia tieto- ja viestintäteknologisia laitteita, leluja ja muita välineitä käytetään varhaiskasvatuksen järjestäjän määrittämällä tavalla. Omien laitteiden, lelujen ja välineiden käytöstä sovitaan huoltajien kanssa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja vierailut esimerkiksi kirjastoon, museoon, kulttuuriperintökohteisiin, teatteriin ja huoltajien työpaikoille rikastavat lasten oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöjen suunnittelu tarjoaa myös luontevan yhteistyömahdollisuuden henkilöstön ja huoltajien välille.Kangasniemellä

Oppimisympäristö on kokonaisuus, joka syntyy toiminnassa yhdessä tekemällä. Erilaiset ympäristöt rikastuttavat lasten kokemusmaailmaa. Oppimisympäristössä tulee huolehtia, että aikuisten vuorovaikutus toimii toisten aikuisten ja lasten kesken. Positiivinen asenne, huumori sekä tasa-arvoinen kohtaaminen lisäävät niin lasten kuin aikuisten viihtyvyyttä. Fyysisen ympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden arviointia tehdään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa (ateria- ja puhtauspalvelut, työterveyshuolto, työsuojelu).

Hyvä oppimisympäristö suunnitellaan, rakennetaan ja arvioidaan yhdessä lasten kanssa. Myönteinen yhteishenki näkyy myös lasten keskinäisissä suhteissa. Henkilökunta auttaa lapsia ryhmäytymisessä niin, että jokainen lapsi tuntee olevansa ryhmän jäsen.
Varhaiskasvatussuunnitelman liite: Oppimisympäristöjen arviointi
Eri tiloja, välineitä ja kalusteita hyödynnetään monipuolisesti toiminnassa.

Lapsilla tulee olla mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteilla ja koko kehollaan. Oppimisympäristöt tarjoavat lapsille vaihtoehtoja mieluisaan tekemiseen, monipuoliseen ja vauhdikkaaseen liikkumiseen, leikkeihin ja peleihin sekä rauhalliseen oleiluun ja lepoon. Lasten leikit, ideat ja heidän tekemänsä työt näkyvät oppimisympäristössä.

Digitaaliset oppimisympäristöt

Uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä lapset osallistuvat toimintaan myös tieto- ja viestintäteknologian kautta. Kangasniemellä henkilökuntaa koulutetaan tieto-ja viestintäteknologian käyttöön ja varhaiskasvatukseen hankitaan tvt-laitteita, jotta kaikille lapsille olisi mahdollista tarjota tieto- ja viestintäteknologista toimintaa.

Oppimisympäristöjä kehitetään siten, että varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa ja että ne tukevat lapsen terveen itsetunnon sekä sosiaalisten ja oppimisen taitojen kehittymistä. Oppimisympäristön avulla kehitetään:

  • lapsen kielellistä kehitystä ja kielitietoisuutta
  • yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
  • osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä
  • kulttuurista moninaisuutta, leikkiä, fyysistä aktiivisuutta, tutkimista sekä taiteellista ilmaisua ja kokemista sekä luontoelämyksiä


Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus

Varhaiskasvatuksessa pidetään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Kangasniemellä työyksiköissä on perehdytyskansiot, joista löytyy mm. palo- ja pelastustoimintaan liittyvät asiakirjat, tärkeät puhelinnumerot, turvallisuus- ja tapaturmaohjeistus. Perehdytyskansiota päivitetään toimintakauden alkaessa ja tarvittaessa. Jokainen työntekijä on velvollinen tutustumaan kansioon.
Varhaiskasvatuksessa työskentelevä henkilöstö saa ensiapukoulutuksen, jota kerrataan säännöllisesti. Tarvittaessa henkilöstöllä on mahdollisuus kriisiapuun. Henkilöstön olisi hyvä saada oppia myös pelastus- ja alkusammutuskoulutuksesta.

Perehdytyskansioon lisätään Lastensuojelun käsikirja. Siitä löytyy ajankohtainen tieto lastensuojelutyön prosesseista, lomakkeista ja erityiskysymyksistä. Se on työväline lastensuojelun ja lastensuojelun yhteistyökumppaneiden käyttöön.
Kangasniemen varhaiskasvatukseen laaditaan hygieniaohjeistus. Varhaiskasvatuksen esimies kokoaa työryhmän syksyllä 2017 tekemään ohjeistusta.


Kiusaamisen ehkäisy ja puuttuminen

Psyykkisessä ja sosiaalisessa oppimisympäristössä turvaa luovat yhdessä sovitut säännöt, tuttu päivärytmi, kiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen.

Varhaiskasvatuksessa ei sallita kiusaamista, väkivaltaa eikä häirintää. Kiusaamiseen puututaan välittömästi, sitä pyritään ehkäisemään tietoisesti ja suunnitelmallisesti. Yllämainituista asioista keskustellaan yhdessä vanhempien kanssa ja etsitään yhdessä rakentavia ratkaisuja niiden ehkäisemiseksi.
Varhaiskasvatussuunnitelman liite: Kiusaamisen ehkäisy

[1] Varhaiskasvatuslaki 2 a 4. kohta ja 6 §