1.2. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee laatia valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Varhaiskasvatussuunnitelman laatimisvelvoite koskee myös kunnan hankkimaa muuta varhaiskasvatusta ja kunnan valvomaa yksityistä lasten päiväkotitoimintaa tai yksityistä perhepäivähoitoa[1]. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat velvoittavia ja niitä tulee arvioida ja kehittää. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma voidaan laatia kaikkia toimintamuotoja koskevaksi (päiväkoti, perhepäivähoito ja muu varhaiskasvatus) tai kullekin toimintamuodolle erikseen. Varhaiskasvatuksen järjestäjä voi sopia järjestäjärajat ylittävästä yhteistyöstä varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa, arvioitaessa ja kehitettäessä.

Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. Suunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet, mahdolliset pedagogiset painotukset, lasten tarpeet sekä varhaiskasvatusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset. Paikalliset suunnitelmat voivat tarkentaa valtakunnallisia perusteita, mutta ne eivät voi sulkea pois mitään lain, asetuksen tai varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edellyttämää tavoitetta tai sisältöä.

Varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon muut paikallisella tasolla tehtävät suunnitelmat, kuten

  • varhaiskasvatusta, lapsia ja perheitä koskevat suunnitelmat ja päätökset
  • esiopetuksen opetussuunnitelma
  • perusopetuksen opetussuunnitelma
  • mahdollinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma
  • lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma[2]
  • kotoutumissuunnitelma[3].

Varhaiskasvatuksen järjestäjä huolehtii siitä, että varhaiskasvatuksen henkilöstölle, huoltajille sekä lapsille annetaan mahdollisuus osallistua paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen[4].

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhteistyössä paikallisten opetuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Lapsen kasvun ja oppimisen polun jatkuvuuden ja eheyden turvaamiseksi esi- ja perusopetuksen edustajat osallistuvat varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen. Varhaiskasvatuksen järjestäjä hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman erikseen suomenkielistä, ruotsinkielistä, saamenkielistä sekä tarvittaessa muulla kielellä annettavaa varhaiskasvatusta varten[5].

Varhaiskasvatuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin[6]. Arviointia käsitellään tarkemmin luvussa 7.

[1] Varhaiskasvatuslaki 15-26 § (909/2012)

[2] Lastensuojelulaki (417/2007) 12 § (1292/2013)

[3] Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) 15 §

[4] Varhaiskasvatuslaki 7 b § (580/2015)

[5] Varhaiskasvatuslaki 11 § 2 mom. (875/1981)

[6] Varhaiskasvatuslaki 9 b § (580/2015)

Kangasniemellä

Kangasniemen varhaiskasvatukselle on laadittu kuntakohtainen suomenkielinen varhaiskasvatussuunnitelma, jota tulee noudattaa kunnan kaikissa toimintayksiköissä (päiväkoti, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito). Varhaiskasvatussuunnitelma koskee myös kunnan valvomaa yksityistä lasten päiväkoti- ja perhepäivähoitotoimintaa.

Varhaiskasvatusyksiköt täydentävät kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa omalla toimintasuunnitelmallaan. Suunnitelmaan sisältyy yksikön päivittäinen toiminta-aika, ryhmärakenne, johtaminen, yksikön pedagogiset painotukset sekä painopistealueet. Suunnitelmassa kuvataan käytössä olevia lasten osallisuuden toimintatapoja, yhteistyökäytäntöjä, oppimisympäristöä ja sen kehittämistä, lapsen kehityksen ja mahdollisia tuen käytäntöjä. Suunnitelma sisältää toimintayksikön omat laadulliset tavoitteet, niiden arvioinnin ja kehittämisen. Toimintasuunnitelmat julkaistaan varhaiskasvatuksen kunkin toimintayksikön omilla nettisivuilla toimintavuosittain.
Varhaiskasvatussuunnitelman liite: Toimintasuunnitelma

Kangasniemen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu sähköiseen muotoon varhaiskasvatuksen nettisivuille (peda.net). Suunnitelma sisältää valtakunnallisen perusteiden 2016 tekstit (musta teksti), jonka jälkeen on kirjattu Kangasniemen paikallisesti sovitut toimintatavat ja pedagogiset painopisteet (punainen teksti).

Kangasniemen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa ovat olleet mukana koko varhaiskasvatuksen henkilökunta. Henkilökunnasta muodostettiin neljä työryhmää, jotka työstivät kukin omaa heille vastuutettua sunnitelman aihetta (luvut 3, 4 ja 5). Huoltajille on pidetty kaksi vanhempainiltaa, joissa he osallistuivat varhaiskasvatussuunnitelman arvopohjan ja tavoitteiden laadintaan. Henkilöstö on tehnyt lapsille kyselyn, jonka tulokset huomioitiin myös arvopohjaa laadittaessa. Lopullisen tekstin suunnitelmaan laativat eri ryhmien materiaalien, vanhempainiltojen ja lapsikyselyn pohjalta päiväkodin johtaja sekä lastentarhanopettaja. Lisäksi he laativat paikallisen osuuden lukuihin 1, 2, 6 ja 7.

Kangasniemen varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on ollut mahdollisuus seurata ja kommentoida sähköisesti paikallista suunnitelmaa koko suunnitelman laatimisen ajan. Lisäksi henkilökunta on vapaaehtoisena ryhmänä käynyt keskustelua aiheesta pikaviestisovellusta hyödyntäen.

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koululaisten iltapäivähoidon henkilökunnalla, sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen asiantuntijoilla ja varhaiskasvatuksen yhteistyötahoilla on ollut mahdollisuus tutustua ja kommentoida sähköisesti paikallista varhaiskasvatussuunitelmaa.

Henkilöstön perehdyttämisestä varhaiskasvatuksen perusteisiin ja paikallisiin painotuksiin vastaa päiväkodin johtaja. Henkilöstön yhteisissä tapaamisissa käsitellään varhaiskasvatussuunnitelmasta valittuja teemoja. Henkilöstölle järjestetään yhteistä koulutusta tukemaan varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista.

Lasten ja huoltajien osallisuus korostuu toimintayksiköiden omien toimintasuunnitelmien laadinnassa. Varhaiskasvatus järjestää toiminnallisia vanhempainiltoja, joiden tarkoituksena on lisätä huoltajien ja lasten osallisuutta varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin. Samalla huoltajille annetaan tietoa varhaiskasvatuksen tavoitteista, sisällöstä ja toimintatavoista.