5.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve ja järjestetään tarkoituksenmukaista tukea tarpeen ilmettyä, tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä[1]. Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Samalla voidaan ehkäistä lapsen ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista. Varhaiskasvatusta toteutetaan inkluusion periaatteiden mukaisesti.

 

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä hyväksytyksi omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä. Kannustamalla lasta ja antamalla hänelle mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin tuetaan lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä.

 

Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa yhteistyö lapsen, huoltajan, varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä varhaiskasvatuksen muun henkilöstön kanssa on tärkeää. Tuen tarpeen havainnointi ja tuen antaminen kuuluvat koko henkilöstölle heidän koulutuksensa, työnkuviensa ja vastuidensa mukaan. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien osaamista hyödynnetään tuen tarpeessa olevien lasten erityisopetus- ja kasvatustehtävissä sekä muun henkilöstön konsultoinnissa ja ohjauksessa[2]. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat osallistuvat tarpeen mukaan lapsen tuen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin[3]. Varhaiskasvatuksen järjestäjän pyynnöstä heidän tulee osallistua arvioinnin tekemiseen, jos tuen tarpeen arviointi edellyttää sitä[4].

 

Lapsen tarvitsema tuki kirjataan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Siihen kirjataan lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät vastuut ja työnjako, tukitoimenpiteet sekä niiden toteuttamistapa ja arviointi[5].

 

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsiryhmän kokoa arvioitaessa huomioidaan tukea tarvitsevien lasten etu ja tuen tarve ja se, että varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan ryhmässä saavuttaa[6].

Varhaiskasvatuksessa voi olla lapsi- tai ryhmäkohtaisia avustajia, joiden tehtävänä on tukea lasta tai lapsia ryhmässä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa toimintaan. Lapsen edun vaatiessa tukea voidaan järjestää myös osittain tai kokonaan erityisryhmässä.[7]

 

Tukea voidaan antaa myös avoimessa varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Yhteistyössä huoltajien kanssa voidaan myös sopia, että lapsi siirtyy päiväkotiin säännölliseen varhaiskasvatukseen saadakseen tarvitsemaansa tukea.Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet ja käytännöt Kangasniemellä


Huoltajien ja kasvatushenkilöstön yhteistyö lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa, tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on erittäin tärkeää. Koko kasvatushenkilöstö sitoutuu lasten ja tuen tarpeen havainnointiin ja tuen antamiseen koulutuksensa sekä vastuidensa mukaan.


TUEN JÄRJESTÄMINEN.png

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen tarvitsema tuki ja tukitoimet. Työnjaosta sovitaan lapsen kanssa työskentelevien henkilöiden kesken. 

Päätöksen tarvittavista avustajista tekee sivistys- ja hyvinvointijohtaja lääkärin lausunnon perusteella. Apuvälineitä saamme käyttöömme tarvittaessa Essote:n apuvälineyksiköstä asiantuntijalausuntojen perusteella.

Tukea lapsen kehitykselle ja oppimiselle annetaan päiväkodissa, perhepäivähoidossa. Yhdessä huoltajien kanssa voidaan tarvittaessa sopia lapsen siirtymisestä perhepäivähoidosta päiväkotiin, jotta lapsi saisi tarvitsemaansa tehostettua tai erityistä tukea. 

 

[1] Varhaiskasvatuslaki 7 §

[2] Varhaiskasvatuslaki 30 § ja HE 40/2018 vp, s.103

[3] Varhaiskasvatuslaki 7 §

[4] Varhaiskasvatuslaki 23 §

[5] Varhaiskasvatuslaki 23 §

[6] Varhaiskasvatuslaki 34 ja 35 § sekä HE 40/2018 vp, s.105-106

[7] Varhaiskasvatuslaki 34 ja 35 §