5.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve ja järjestetään tarkoituksenmukaista tukea tarpeen ilmettyä[1]. Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Samalla voidaan ehkäistä lapsen ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista. Varhaiskasvatusta toteutetaan inkluusion periaatteiden mukaisesti.

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä hyväksytyksi omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä. Kannustamalla lasta ja antamalla hänelle mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin tuetaan lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä.

Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyö lapsen, huoltajan, lastentarhanopettajan, erityislastentarhanopettajan sekä varhaiskasvatuksen muun henkilöstön kanssa on tärkeää. Tuen tarpeen havainnointi ja tuen antaminen kuuluvat koko henkilöstölle heidän koulutuksensa, työnkuviensa ja vastuidensa mukaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö osallistuu tarpeen mukaan lapsen tuen suunnitteluun ja arviointiin.

Lapsen tarvitsema tuki kirjataan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan[2]. Siihen kirjataan lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät vastuut ja työnjako, tukitoimenpiteet sekä niiden toteuttamistapa ja arviointi.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsen edun vaatiessa tukea voidaan järjestää myös osittain tai kokonaan erityisryhmässä[3].

Tukea voidaan antaa myös muussa varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Muussa varhaiskasvatuksessa voidaan käyttää erityislastentarhanopettajan konsultaatiota lapsen tuen järjestämisessä[4]. Yhteistyössä huoltajien kanssa voidaan myös sopia, että lapsi siirtyy päiväkotiin säännölliseen varhaiskasvatukseen saadakseen tarvitsemaansa tukea.

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Kangasniemellä


Huoltajien ja kasvatushenkilöstön yhteistyö lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa, tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on erittäin tärkeää. Koko kasvatushenkilöstö sitoutuu lasten ja tuen tarpeen havainnointiin ja tuen antamiseen koulutuksensa sekä vastuidensa mukaan.


img196.jpg


Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat lapsen tarvitseman tuen ja toiminnan toteuttamisesta ja arvioinnista. Työnjaosta sovitaan lapsen kanssa työskentelevien henkilöiden kesken.

Tukea lapsen kehitykselle ja oppimiselle annetaan päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa. Yhdessä huoltajien kanssa voidaan tarvittaessa sopia lapsen siirtymisestä perhe- tai ryhmäperhepäivähoidosta päiväkotiin, jotta lapsi saisi tarvitsemaansa tehostettua tai erityistä tukea.


[1] Varhaiskasvatuslaki 2 a § 7. kohta

[2] Varhaiskasvatuslaki 7 a §

[3] Varhaiskasvatuslaki 3 § 2 mom. (698/1982)

[4] Varhaiskasvatuslaki 4 a §