Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Otto Mannisen koulun järjestyssäännöt


Koulun nimi

Otto Mannisen koulu

Hokankouluntie 21
51200 Kangasniemi


Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen


Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.


Järjestyssääntöjä noudatetaan kaikessa koulun toiminnassa ja koulun alueella. Säännöt ja ohjeet ovat voimassa myös koulun tapahtumissa, retkillä ja leirikouluissa. Lisäksi näissä tapahtumissa voi tarvittaessa olla tapauskohtaisia ohjeita ja sääntöjä.


Oppilaan oikeudet


Oppilaiden oikeuksista ja velvollisuuksista on säädetty muun muassa perustuslaissa, perusopetuslaissa sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa sekä lapsen oikeuksien sopimuksessa.


Kaikilla oppilailla on

 • oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun
 • oikeus saada opetusta ja tukea oppimiseen
 • oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
 • oikeus saada hoitoa tapaturman sattuessa tai muuta tarpeellista huolenpitoa
 • oikeus ruokailla koulussa

Oppilaan velvollisuudet


Oppilaan tulee

 • osallistua opetukseen
 • suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti
 • noudattaa järjestyssääntöjä ja muita yhteisiä sääntöjä

Käyttäytyminen koulussa


 • Tervehdi toisia.
 • Puhuttele toisia asiallisesti.
 • Yritä ratkaista erimielisyydet puhumalla, hae tarvittaessa aikuinen apuun.
 • Auta kaveria ja ota apu vastaan.
 • Pyydä ja anna anteeksi.
 • Ole rehellinen.
 • Pidä kiinni sovituista asioista ja aikatauluista.
 • Noudata hyviä ruokailutapoja.Oleskelu ja liikkuminen


 • Noudata yhteisesti sovittuja peli- ja leikkisääntöjä.
 • Vietä välituntisi pihalla.
 • Koulupäivän aikana saat poistua koulun alueelta vain opettajan luvalla.
 • Liiku vain jalan koulun piha-alueella.
 • Ota pihalla toimiessasi huomioon pihan eri-ikäiset oppilaat.

Siisteydestä ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen

 • Jokainen osallistuu kouluympäristön siisteydestä ja viihtyvyydestä huolehtimiseen.
 • Laita roskat roskakoriin. Huomioi kierrätys!
 • Palauta tavarat niille kuuluville paikoille.
 • Huolehdi välineiden kunnosta.
 • Pidä kengät ja päällysvaatteet siististi omassa naulakossa.
 • Pukeudu asiallisesti ja säänmukaisesti. Talvella käytä pipoa.

Lain mukaan oppilaalla on velvollisuus korvata tahallisesti aiheuttamansa vahingot ja puhdistaa ja järjestää likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuus.


Turvallisuus


 • Ilmoita turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökuntaan kuuluvalle.
 • Säilytä polkupyörät ja sukset niille osoitetuilla paikoilla.
 • Noudata liikennesääntöjä ja varovaisuutta koulumatkoilla ja koulun retkillä.
 • Käytä pyöräilykypärää. Koulun pyöräretkillä kypärä on pakollinen.

Tietokoneen, matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 • Opettajan luvalla voi käyttää omia mobiililaitteita ja kameroita opiskelun tukena. Muulloin laitteet pidetään äänettömänä ja repussa.
 • Koulu ei vastaa oppilaan omien laitteiden rikkoutumisesta tai katoamisesta.
 • Internetiä käytettäessä noudatetaan nettietikettiä ja ikärajoja.
 • Toisesta oppilaasta ei saa ottaa ilman lupaa valokuvaa tai videota. Videon tai valokuvan julkaiseminen ilman kohteen lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa on ehdottomasti kielletty.

Päihteet ja vaaralliset esineet


 • Kiellettyjen ja vaarallisten esineiden tai aineiden, kuten alkoholin, tupakan ja huumeiden, tuominen kouluun on ehdottomasti kielletty. Opettajalla on oikeus tarvittaessa tarkistaa reppu, pulpetti ja henkilö.
 • Kouluun ei saa tuoda energiajuomia.


Kurinpito ja menettelytavat kun yhteisistä säännöistä ja toimintatavoista poiketaan


 • Laiminlyödyt koulutehtävät suoritetaan välituntisin tai koulun jälkeen.
 • Erimielisyydet ja ristiriidat ratkaistaan keskustellen aluksi luokanopettajan tai rehtorin kanssa heti niiden tultua ilmi.
 • Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti, voidaan määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

 • Oppituntia jatkuvasti häiritsevää tai luokalle, opettajalle, koulunkäynninohjaajalle tai itselleen turvallisuusuhan aiheuttavaa oppilasta kehotetaan poistumaan luokasta ja hänelle tarjotaan mahdollisuus oleskella valvotusti toisessa tilassa. Jos sanalliset kehotukset eivät tehoa ja tilanteen kokonaisarviointi niin vaatii, oppilas voidaan poistaa luokasta.

 • Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä tai menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus.

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen


Nämä järjestyssäännöt ja ohjeet on laadittu yhteistyössä koulun henkilökunnan, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Ne ovat voimassa 31.8.2018 alkaen. Järjestyssäännöt ja ohjeet ovat osa koulun lukuvuosisuunnitelmaa. Säännöt ja ohjeet käydään opettajan johdolla oppilaiden kanssa läpi jokaisen lukuvuoden aluksi. Myös vanhemmilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä säännöistä. Sääntöjä ja ohjeita arvioidaan lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.