Syventävät kurssit

Syventävät kurssit

7. Matemaattinen analyysi (MAB7)

Tavoitteet

 • tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin
 • ymmärtää derivaatan käsitteen muutosnopeuden mittana
 • osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla
 • osaa määrittää sovellusten yhteydessä polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kulun tutkimisessa ja funktion derivaatan sekä suljetun välin ääriarvojen määrittämisessä sovellustehtävissä.Keskeiset sisällöt
 • graafisia ja numeerisia menetelmiä
 • polynomifunktion derivaatta
 • polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen
 • polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

8. Tilastot ja todennäköisyys II (MAB8)

Tavoitteet

 • vahvistaa ja monipuolistaa tilastojen käsittelytaitojaan
  • osaa määrittää tilastollisia tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä jatkuvien jakaumien avulla hyödyntäen teknisiä apuvälineitä
  • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa, todennäköisyysjakauman odotusarvon ja keskihajonnan määrittämisessä, todennäköisyyksien laskemisessa annetun jakauman ja parametrien avulla sekä luottamusvälin laskemisessa.Keskeiset sisällöt
   • normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet
   • toistokoe
   • binomijakauma
   • luottamusvälin käsite