Päihdestrategia

Kangasniemen lukion päihdestrategia


Lukion päihdetyön pääpaino on tietoa jakavassa ja ennalta ehkäisevässä työssä. Toisena lähtökohtana on nopea puuttuminen päihteiden mahdolliseen käyttöön. Ennaltaehkäisevään työhön kuuluu oppilashuollolliset toimet, joilla pyritään tukemaan opiskelijan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Tätä toimintaa vahvistaa yhteistyö kunnan terveys-, sosiaali- ja nuorisotoimen ja vanhempien kanssa, oppilaskuntatoiminta ja lukion opetussuunnitelma.

Strategian lähtökohdat:

 • opiskelijalla on mahdollisuus ja oikeus turvalliseen ja terveelliseen kasvuun
 • opiskelijan kasvun tukeminen mahdollistuu yhteistyössä vanhempien kanssa
 • ongelmat havaitaan ja niihin puututaan mahdollisimman nopeasti
 • käytännön toiminta perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön

Tavoitteet:

Opiskelija:

 1. syventää omaa tietämystään päihteiden vaikutuksista ja kokeilun ja käytön terveydellisistä ja sosiaalisista haitoista
 2. tietää, miten ja mistä saa apua päihteisiin liittyvissä asioissa
 3. tietää lukion opetussuunnitelman pääkohdat päihdestrategian osalta

Lukion henkilökunta:

 1. osaa tunnistaa päihteiden käyttäjän
 2. osaa ohjata mahdollisen käyttäjän jatkotoimenpiteisiin
 3. puuttuu välittömästi havaittuun päihteiden käyttöön
 4. sitoutuu toimimaan lukion opetussuunnitelman mukaisesti

Toimintamallit:

 1. Tiedon hallinnan syventäminen Päihteisiin liittyvää aineistoa ja tietoa käsitellään lukion aikana terveystiedon kursseilla ja integroituna muissa mahdollisissa oppiaineissa. Pedagogisesti päätavoite on asenteellisen tietämyksen kehittämisessä, vahvistamisessa ja tukemisessa
 2. Varhainen puuttuminen Ala-ikäisen opiskelijan ollessa kyseessä asia käsitellään yhdessä opiskelijan ja hänen vanhempiensa kanssa. Asiasta tiedotetaan lukion oppilashuoltoryhmän jäseniä ja tarvittaessa otetaan yhteys lastensuojeluviranomaisiin. Täysi-ikäisen opiskelijan kanssa keskustellaan asiasta ja hänelle kerrotaan jatkohoitomahdollisuudet
 3. Opiskelija tavataan päihtyneenä koulussa Alaikäinen opiskelija ohjataan terveydenhoitajalle, kotiin tai poliisille. Päihtymistapausten jälkeen kaikissa tapauksissa keskustellaan asiasta siihen kuuluvien henkilöiden kanssa. Jatkotoimenpiteistä sovitaan yhteisessä neuvottelussa.
 4. Henkilökunnan jäsen tavataan päihtyneenä koulussa Henkilökunnan jäsenen päihtymystila varmistetaan ja hänet ohjataan työpaikalta pois. Päihtymistapauksen jälkeen asiasta keskustellaan ja henkilökunnan jäsen ohjataan tarvittaessa kunnan päihdehuolto-ohjelmaan.
 5. Koulun ulkopuolinen henkilö tavataan päihtyneenä koulussa Henkilö ohjataan pois koulun alueelta ja tarvittaessa otetaan yhteys poliisiin.

Päihdestrategian arviointi ja kehittäminen

Strategiaa tarkistetaan vuosittain moniammatillisessa työryhmässä.