Opiskeluhuoltosuunnitelma

4.3.1 Kangasniemen lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

1.Arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista

Kangasniemen lukio on pieni oppilaitos: opiskelijoita on alle sata. Haastattelujen ja kyselyjen perusteella suurimmalle osalle oppilaitoksemme opiskelijoita riittää yhteisöllinen opiskeluhuolto (kuvattu kohdassa 2). Lisäksi yksilökohtaisen opiskelijahuollon (kuvattu kohdassa 3) resurssit ovat nykytilanteessa riittävät, joten kaikki henkilökohtaista tukea tarvitsevat saavat sitä. Opiskelijoiden hyvinvointia sekä viihtymistä voidaan seurata hyvinkin yksilöllisesti ja ilmeneviin ongelmiin voidaan reagoida nopeasti.


2. Kuvaus opiskelijahuollon palvelujen järjestämisestä ja sen edellyttämästä työn- ja vastuunjaosta sekä palvelujen toteuttamisessa tarvittavasta yhteistyöstä

Kangasniemen lukiossa opetuksen lähtökohtana ovat opiskelija ja hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa, kykynsä ja tavoitteensa. Lukion toimintakulttuuri perustuu vahvaan keskinäiseen vuorovaikutukseen, luottamukseen, kannustamiseen ja avoimuuteen. Toiminnan avulla tuetaan ja vahvistetaan opiskelijan yksilöllistä kasvua ja opiskelijoiden yhteistoimintaa.

Kangasniemen lukiossa noudatetaan hyviä tapoja, järjes­tystä, siiste­yttä sekä toisen ihmisen kunnioittamista edistäviä työtapoja ja käyttäy­tymistä. Jokaisen kouluyh­teisön jäsenen tulee omalla toiminnallaan edistää näitä periaatteita ja sa­malla koulun ilmapiiriä. Viihtyisä koulu­ympäristö parantaa opiskelumoti­vaatiota.

Opiskelijoiden viihtyvyys on yksi lukuvuosittain vaihtuvan oppi­laskunnan hallituksen tehtävistä. Sen tehtävänä on toimia myös opiskelijoiden yhdyssiteenä opettajakunnan ja muun henkilö­kunnan välillä ja kehittää koulun toimintaa opiskelijoilta tulevien aloitteiden pohjalta. Oppilaskunnan puheenjohtaja osallistuu tarvittaessa Kangasniemen lukion henkilökunnan kokouksiin ja voidaan nimetä jäseneksi useisiin työryhmiin.

Kangasniemen lukiossa järjestetään vanhemmille ja huoltajille ryhmäkohtaiset vanhem­painillat vähintään kerran lukuvuodessa. Lisäksi 1. vuoden opiskelijoille jaettavan opinto-op­paan kautta huoltajat saavat rehtorin, koulusihteerin, ryhmänohjaajien, opinto-ohjaajan, opettajien, terveydenhoitajan, koulukuraattorin sekä koulupsykologin yhteystiedot. Oppaassa on myös lukiomme opiskelijahuoltoon liittyvää tietoa. Opiskelijat saavat opinto-oppaan sähköisessä muodossa.

Kangasniemen lukion keskeinen viestintäväline on Internetissä toimiva sähköinen Wilma. Sen kautta välitetään työjärjestykset, poissaoloilmoitukset, todistukset ja viestit opettajien, vanhempien ja opiskelijoiden välillä. Oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä hoitavat ensisijaisesti ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaaja. Täysi-ikäisen opiskelijan asioita käsiteltäessä pyydetään asianomaisen opiskeli­jan lupa. Lukiossamme opiskelijat saavat paperisena tai sähköisesti joka jakson jälkeen jaksotodistuksen. Todistuksen avulla huoltajat voivat arvi­oida opiskelijan lukio-opiskelun tavoitteellisuutta, opiskelumenestystä ja arvioitua valmis­tumisaikaa.

Kangasniemen lukiossa on johtokunta, joka koostuu vanhempainkokouksen valitsemista opiskelijoiden huoltajista, esittelijänä toimivasta rehtorista, opettaja- ja opiskelijajäsenestä sekä sivistyslautakunnan nimeämästä jäsenestä. Johtokunnan puheenjohtaja on opiskelijan vanhempi.

Jokaisen jakson jälkeen rehtori, ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaaja kokoontuvat opintojen seurantapalaveriin jossa seurataan opiskelijoiden opintojen etenemistä, poissaoloja sekä hyvinvointia ja päätetään toimenpiteistä, joilla mahdollisiin ongelmiin puututaan Lukion hyvinvointiryhmään kuuluvat opiskelijoiden ja vanhempien edustaja, terveydenhoitaja, kuraattori, koulupsykologi, etsivä nuorisotyöntekijä ja rehtori. Kangasniemen lukion poissaolokäytänteet on esitelty vuosittain päivittyvässä Kangasniemen lukion opinto-oppaassa.

Jokaisella opiskelijalla on oikeus saada tukea ja ohjausta opiskeluun ja elämäntilanteisiin liittyvissä ongelma- ja kriisitilanteissa. Kangasniemen lukiossa opiskelijat perehdytetään paikallisiin tukiverkostojen tarjoamiin palveluihin OPO1-, PS1- ja terveystiedon kursseilla.

Kangasniemen lukiossa tapahtuvien tapaturmien ehkäiseminen, ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus sekä tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen, opiskelijan suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa on kuvattu Kangasniemen lukion kriisi-, tasa-arvo- ja pelastussuunnitelmassa sekä päihdestrategiassa.

Kangasniemen lukion opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja viihtyvyyttä seurataan osallistumalla joka toinen vuosi toteutettavaan valtakunnalliseen terveyskyselyyn. Kyselyjen tulokset puretaan yhdessä opiskelijoiden kanssa ja myös esitellään heidän vanhemmilleen. Lisäksi opiskelijoiden hyvinvointia seurataan ryhmänohjaajien ja opon vuosittain tekemien kyselyiden sekä haastattelujen avulla. Palautetta kerätään myös lukiostamme valmistuneilta.

3. Kuvaus opiskeluhuollon palveluiden kohdentamisesta yksittäisiin opiskelijoihin, oppilaitosyhteisöön ja yhteistyöhön liittyvistä tehtävistä sekä opiskeluhuollon tehtävistä ja seurannasta

Yksilökohtaisen opiskelijahuollon perusperiaatteena on opiskelijalta tai tarvittaessa hänen huoltajaltaan saatava lupa tai suostumus käsitellä häntä koskevia asioita. Lait, opetussuunnitelma, lukiomme käytänteet sekä opiskelijan omat toiveet ovat yksittäistä opiskelijaa koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa toiminnan lähtökohtana. Siinä tapauksessa, että opiskelija on alaikäinen, huoltajaa informoidaan tätä koskevista asioista. Informoinnista vastaa tapauskohtaisesti rehtori, ryhmänohjaaja tai rehtorin määräämä henkilökunnan jäsen tai asiantuntija. Yksittäisen opiskelijan asioiden käsittelyyn liittyvien tietojen tai menettelytapojen tiedottamisesta opiskelijalle ja / tai hänen huoltajalleen vastaa Kangasniemen lukiossa rehtori tai hänen määräämänsä yksilö tai ryhmä.

Kangasniemen lukiossa on koulutettu ohjaushenkilöstö, ja koko henkilöstö osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen. Jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään. Opiskelijat ryhmäytetään heti lukio-opintojen alkuvai­heessa tehostetun ryhmänohjauksen, tutor-toiminnan ja ohjatun kurssivalinnan avulla. Koulun alkaessa ryhmänohjaaja perehdyttää oman ryhmänsä opiskelijat koulun käytänteisiin, opintosuunnitelmaan ja lukujärjestyksen laatimiseen. Ryhmänohjaaja toimii tiedottajana ja yhteyshenkilönä muiden opettajien ja rehtorin sekä ryhmänsä välillä. Hän on myös tärkein yhteys opiskelijoiden koteihin. Ryhmänohjaaja vastaa ryhmänsä sosiaalisista suhteista, seuraa kunkin opiskelijan kurssikertymää ja edistymistä sekä puuttuu tarvittaessa ongelmiin.

Ryhmänohjaaja pitää ryhmälleen ohjaustuokioita, joissa käydään läpi kurssivalintoihin liittyviä seikkoja ja muita tärkeitä ja ajankohtaisia asioita. Jokaisella ryhmän opiskelijalla on velvollisuus olla paikalla ryhmänohjauksissa: ohjauksiin osallistu­minen on opinto-ohjauksen pakollisen kurssin (OP1) suorittamisen edellytyksenä. ? Opiskelijoilla on mahdollisuus saada kurssimuotoisen ohjauksen lisäksi pienryhmä- ja yksilöohjausta nopeasti ja vaivattomasti.

Jokaisella vuositasolla opiskelijoilla on vähintään yksi suurempi koulutapahtuma (esim. lukion pikkujoulut, vanhojen päivä ja penkkarit), jonka he suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä opettajien kanssa. Ryhmänohjaajat, opinto-ohjaaja ja rehtori seuraavat yhdessä opiskelijan kanssa opintojen etenemistä ja tavoitteellisuutta. Jokaisen jakson jälkeen ryhmänohjaajat, opinto-ohjaaja ja rehtori kokoontuvat ja keskustelevat jakson tapahtumista.

Opinto-ohjaaja yhdessä rehtorin kanssa suunnittelee ja koordinoi ryhmänohjaustoimintaa. He tukevat ja avustavat ryhmänohjaajia opiskelijoiden kurssivalinnoissa ja opinto-ohjel­mien laadinnassa sekä hoitavat muutokset opinto-ohjelmiin. Opinto-ohjaaja ja rehtori an­tavat lisäksi ryhmä- ja henkilökohtaista neuvontaa sekä ammatinvalinnan ohjausta. Opinto-ohjaaja toimii myös yhteyshenkilönä koteihin, jatko-opiskelupaikkoihin, elinkei­noelämään sekä työvoimaviranomaisiin. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua lukion entisten opiskelijoiden pitämiin AMK- ja yliopisto-opiskeluinfoihin sekä abivuonna koulutusmessuihin ja/tai -tapahtumiin.

Aineenopettaja ohjaa ja neuvoo opiskelijaa oman oppiaineensa opiskeluun liittyvissä ky­symyksissä ja ongelmissa. Rehtori antaa yleisinformaatiota opiskeluun ja erityisesti yliop­pilastutkintoon liittyvissä asioissa. Hän antaa myös tarvittaessa opiskelijalle henkilökohtaista ohjausta ongelmatilanteissa tai ohjaa hänet käyttämään koulukuraattorin tai koulupsykologin palveluja. Koulusihteeri antaa ohjausta erilaisten opintososiaalisten avustusten hakemisessa sekä kurssisuoritusten ja uusintakokeiden ilmoittautumiskaavak­keiden täyttämisessä. Terveydenhoitaja ohjaa tarvittaessa opiskelijaa hakeutumaan ter­veys- ja sosiaalipalveluihin.

Koulukuraattori on lukiomme sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorityön tavoitteena on nuoren sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen kehityksen sekä opiskelun ja oppimisen tukeminen. Kuraattoritoiminta on matalan kynnyksen palvelua, joka on käytettävissä ilman lähetteitä, mikä edistää varhaisen puuttumisen ja tuen toteutumista. Koulukuraattorin tehtävänkuvaan kuluu opiskelijatyö ja tukikeskustelut, luokka- ja koulukohtainen työskentely (pienryhmätoiminta, luokkavierailut, vanhempainillat, koulun tapahtumat, jne.), kodin ja koulun yhteistyö, koulujen opiskelijahuoltotyöryhmiin ja opiskelijahuoltotyöhön sekä koulu- ja seutukohtaiseen kehittämiseen osallistuminen, konsultaatio sekä verkostoyhteistyö. Pääasiallisin työmuoto on henkilökohtainen tuki, neuvonta ja ohjaus. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia. Keskeisimpiä kuraattorin yhteistyökumppaneita ovat opiskelijan ja hänen perheensä lisäksi koulun henkilökunta ja kunnan muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät tahot (esim. psykologi, mielenterveystoimisto, sosiaalitoimi, nuorisotoimi ja seurakunta). Aloitteen kuraattorityön käynnistämiseksi voivat tehdä opiskelija itse, opiskelijan huoltajat tai läheiset, koulun henkilökunta sekä yhteistyökumppanit. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä erilaisissa opiskelijan koulunkäyntiin, perhetilanteeseen, kasvuun ja hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Kuraattori voi olla mukana pohtimassa esimerkiksi opiskelijan koulumotivaatioon, käytösoireiluun sekä kiusaamiseen ja kaverisuhdepulmiin liittyviä asioita. Tarvittaessa kuraattori ohjaa opiskelijan (ja perheen) muihin lapsille ja nuorille suunnattujen tukipalvelujen piiriin.

Lukiossamme psykologi toimii yhteistyössä opiskelijan, perheen ja koulun sekä tarvittaessa muiden yhteistyökumppaneiden kanssa opiskelijan koulunkäynnin, oppimisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Psykologi työskentelee osana koulujen opiskelijahuoltoa ja kuuluu koulun opiskelijahuoltotyöryhmään. Kouluilla tapahtuvan työn tavoitteena on varhainen auttaminen sekä ongelmien syntymisen ehkäiseminen. Kouluilla psykologi käy säännöllisesti koulujen kanssa sovittuina aikoina. Aloitteen psykologityön käynnistämiseksi voivat tehdä opiskelija itse, opiskelijan huoltajat ja läheiset, koulun henkilökunta tai yhteistyökumppanit. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, luottamuksellisuuteen sekä opiskelijan, opiskelijan lähiverkoston ja työntekijän väliseen avoimeen yhteistyöhön.

Lukiossamme opiskelijan erityistuen tarve harkitaan tapauskohtaisesti. Tärkeää on, että opiskelija on koko ajan mahdollisuuksien mukaan läsnä normaalissa päivittäisessä opis­kelussa. Lukio-opiskelijaa voidaan tukea opinnoissaan yksilöllisellä tukiopetuksella ja ohjaamalla häntä kertauskursseille. Tavoitteena on ennalta­ehkäistä opintojen keskeytymistä oppimisvaikeuksien vuoksi ja tukea erityisissä oppimis­vaikeuksissa olevaa opiskelijaa opinnoissa koko lukion ajan niin, että opiskelija selviytyy lukio-opiskelusta. Opiskeluhuolto­ryhmä käsittelee mahdolliset erityisjärjestelyt yhteistyössä opiskelijan ja vanhempien kanssa.

Kangasniemen kunta tarjoaa lukiolaiselle myös nuorisotoimen ja sosiaalitoimen Omin Jaloin -yksilöasiakastapaamisten muotoa, jossa erityisnuorisotyöntekijä tapaa nuorta. Näiden tapaamiskertojen aikana nuoren kanssa pohditaan elämää ja valintojen vaikutusta tulevaisuuteen. Omin Jaloin -toimintaan nuori voi ohjautua lastensuojelusta, koulusta (esim. kuraattorilta tai terveydenhoitajalta), nuorisopsykiatrian poliklinikalta, kotoa, alueellisesta nuorisotyöstä, etsivästä nuorisotyöstä, ystävän saattamana tai vaikka ihan itse. Omin Jaloin- toiminta on ehkäisevää lastensuojelutyötä.

Kangasniemen kunta vastaa opiskelijan opiskelijaterveydenhuollon järjestämisestä. Opiskelijan sairauden vaatimaa hoitoa, erityisruokavalioita ja lääkityksen järjestämiseen liittyvää yhteistyötä koordinoi rehtori. Lähtökohtana on opiskelijan ja hänen huoltajansa myöntämä lupa yhteistyön ja tiedottamisen järjestämiseksi.

Kouluterveydenhuolto on kansanterveyslain tarkoittamassa laajuu­dessa opiskelijoille maksuton. Samoin koulutapaturmista aiheutuva sai­raanhoito ja kuljetus hoitoon ovat maksuttomia. Sen sijaan varsinaisesta sairaanhoidosta peritään maksu vallitse­van käytännön mukaan.

Lukiomme kouluterveydenhoitaja on tavattavissa erikseen mainitussa ja opiskelijoille tiedotetussa tilassa aamuisin. Koululääkärin vastaanotolle tehdään aikavaraukset tervey­denhoita­jalta. Kou­lutapaturman sattuessa opiskelija ohjataan terveyskeskuksen poliklinikalle. Ilmainen hammastarkastus tarjotaan 1. ja 2. luokkalaisille.

4. Opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen

Kangasniemen lukion opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttamisesta ja ajantasaisena pitämisestä sekä opiskeluhuoltokertomuksen kirjaamisesta ja säilytyksestä vastaa lukiossamme rehtori. Opiskeluhuoltosuunnitelmasta pyydetään kommentointia lukiomme oppilaskunnan hallitukselta, joka myös hyväksyy suunnitelman. Suunnitelma hyväksytetään myös Kangasniemen lukion johtokunnassa. Seuranta tehdään lukuvuosittain ja opiskeluhuoltosuunnitelma sisällytetään opiskelijoille vuosittain informoitaviin asioihin. Tarvittaessa rehtori päivittää suunnitelman ja tiedottaa muutoksista.