Koulun painoalueet

Koulun painoalueet

Hyvinvoiva, liikkuva koulu

 • opettajilla riittävät valmiudet (tieto, taito ja tahto) oppilaiden osallistamiseen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön koulussa
 • koulun roolia terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä nostetaan säännöllisesti keskusteluihin henkilökunnan kanssa
 • liikkuva koulu; keskeistä oppilaiden osallisuus, oppimisen edistäminen sekä liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen
 • toiminnallinen oppiminen sekä tutkiva ja ongelmalähtöinen työskentely ovat avainasemassa uudessa kouluympäristössä
 • koulutyöskentelyä pyritään säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta
 • koulun sisä- ja ulkotilat kannustavat lapsia ja nuoria liikkumiseen (esim. puolapuut, kiipeilyseinät, leuanvetotangot, katossa olevat riipuntatikkaat, lattiatarrat jne.)

Kestävä kehitys, energia

 • tavoitteena tuoda energia ja kestävä kehitys luontevaksi osaksi oppisisältöjä ja oppimisympäristöjä sekä lisätä energiatietoisuutta oppilaitoksessa
 • kestävää kehitystä lähestytään niin ekologisen, taloudellisen, kulttuurillisen kuin sosiaalisenkin kestävän kehityksen osa-alueen kautta
 • koulun katolla on aurinkopaneeleja
 • koulun aulassa on energiapiste, jossa näytöltä voi seurata aurinkopaneelien sähköntuotantoa reaaliajassa
 • energiapisteeltä saamme tietoa myös koulurakennuksen sähkön ja veden kulutuksesta
 • tavoitteena kasvattaa oppilaista energia tietoisia kansalaisia, jotka osaavat omilla valinnoillaan ja toimintatapamuutoksillaan vähentää energiakulutustaan
 • oppilaskunta saa energiasäästön ansiosta säästyneistä rahoista osan omaan käyttöönsä

 

Yhteisopettajuus, yhteistyö, osallisuus

 • koulun toiminta perustuu yhteis-/samanaikaisopettajuudelle
 • yhteis-/samanaikaisopetus tapahtuu kahden tai useamman opettajan yhdessä toteuttamana opetuksena, jossa osapuolet osallistuvat tasapuolisesti opetuksen suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin, neuvotteluun ja työnjakoon
 • osallisuus; mahdollisuus ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään, vaikuttaa päätöksentekoon ja saada aikaan muutosta
 • oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön, oppimisympäristön ja tapahtumien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
 • koulussa toimii oppilaskunnan hallitus ja muita oppilaista koostuvia ryhmiä (esim. välituntiliikuttajat, tukioppilaat, oppilasagentit)
 • kansainvälinen yhteistyö on iso osa koulun toimintaa (Japani-yhteistyö, Erasmus-hankkeet, eTwinning, kansainväliset apuopettajat)

 

Jaettu johtajuus

 • koulun johtaminen tapahtuu jaetun johtajuuden ja jaetun asiantuntijuuden mallin mukaisesti
 • jaettu johtajuus tarkoittaa yhteistä vastuuta, avointa ilmapiiriä ja sitoutumista, joka perustuu yhteistyölle, ei pelkälle tehtävien jakamiselle
 • jaettu asiantuntijuus on hyvien käytänteiden levittämistä, yhdessä jalostamista ja sosiaalisen pääoman kasvattamista
 • johtamisrakenteissa korostetaan yksinkertaisuutta, selkeyttä, avoimuutta ja osallisuutta niin, että keskiössä on kunkin toiminnan vaikuttavuus. Jos jokin ei toimi, niin asiaa voidaan muuttaa.
 • koululla toimii useampi rehtori, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään
 • koulun opettajat toimivat tiimiorganisaatiossa (Solun henkilökunta muodostaa solun tiimin, joka vastaa solun päivittäisestä toiminnasta, toiminnan kehittämisestä sekä toiminnan arvioinnista. Solun tiimillä on tiiminvetäjä, joka kuuluu koulun johtoryhmään muiden tiiminvetäjien ja rehtorien lisäksi.)

 

Oppimisen perustaidot, ajattelun taidot

 • kiinnitetään erityistä huomiota perustaitojen oppimiseen
 • kiinnitetään huomiota lasten oppimista tukeviin ajattelun taitoihin
 • ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot luovat perustan osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle
 • oppilaita ohjataan tekemään havaintoja, hakemaan, muokkaamaan, tuottamaan ja jakamaan tietoa ja ideoita
 • ajattelun ja oppimaan oppimisen kehittymistä edistetään tutkivan ja luovan työotteen, yhdessä tekemisen sekä syventymisen ja keskittymisen kautta. 
 • oppilaita ohjataan tunnistamaan omat tapansa oppia ja heidän opiskelustrategioitaan kehitetään aktiivisesti
 • Merenojan yhtenäiskoululle tehdään ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen tukemiseksi luokkakohtainen suunnitelma näiden taitojen opettamiselle, ohjaamiselle ja tukemiselle

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä