Koulun arvot

Yhteisöllisyys, osallisuus

Arvo tarkoittaa meille:

Yhteisöllisyys on yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta, josta jokainen yhteisön jäsen pääsee osalliseksi iästään, taustastaan, ainutkertaisuudestaan ja erilaisuudestaan huolimatta. Yhteisöllisyys syntyy jaetusta arjesta ja yhdessä koetusta sekä yhdessä tehdystä. Yhteisöllisyys tukee yksilöllisyyttä yhteisön sisällä samanaikaisesti kun se myös vahvistaa yhteen kuuluvuuden tunnetta. Yhteisöllisyyteen kuuluu myös olennaisena osana yhteinen vastuun kantaminen jokaisesta yhteisön jäsenestä. Yhteisöllisyys tukee yksilöiden kasvua tuntevana, kokevana, inhimillisenä ja humaanina ihmisenä. Yhteisöllisyys on lapselle ja nuorelle turvaverkosto, jossa kaikki aikuiset tukevat ja kannattelevat lasta hänen kasvussaan kohti aikuisuutta. Yhteisöllisyys tukee lapsen ja nuoren kykyä ottaa muita yhteisön jäseniä huomioon, oppia sosiaalisia taitoja sekä kasvaa vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi. Yhteisöllisyys auttaa lasta näkemään itsensä osana laajempaa kokonaisuutta. 

Arvo näkyy toiminnassamme mm. seuraavalla tavalla:

 • yhteiset toimintamallit ja toiminnan yhteiset päämäärät
 • toiminnalle on asetettu selkeät säännöt, joiden avulla toiminta etenee organisoidusti ja ennakoitavasti
 • yhteisen vastuun ja arjen jakaminen sekä voima, jossa jokaisen jäsenen yksilöllinen erityisosaaminen ja vahvuus saavat sijaa
 • yhteinen tekeminen ja yhteen hiileen puhaltaminen
 • luottamuksellinen ja keskusteleva ilmapiiri, jossa jokaisella on oikeus kertoa ajatuksistaan ja kokemuksistaan sekä mahdollisuus vaikuttaa yhteiseen toimintaan
 • positiivinen ilmapiiri
 • myönteinen, positiivinen palaute
 • työskentely vaihtelevissa ryhmissä, opitaan työskentelemään kaikkien kanssa
 • ilojen ja surujen jakaminen
 • toisia kohdellaan kunnioittavasti ja ystävällisesti
 • toisilta voi odottaa saavansa tarvittaessa tukea ja apua 
 • myönteistä itsearvostusta ja uskoa omiin kykyihin vahvistetaan
 • taitojen puuttumiseen tarjotaan rakentavaa tukea, tavoitetaso on lapselle sopiva
 • arvostetaan ja annetaan tilaa lasten luontaiselle ilolle, huumorille ja leikille
 • luodaan tilanteita, joissa koulutyö tuottaa myönteisiä tunteita ja kokemuksia
 • vahva tukioppilas-, oppilaskunta-, kummiluokka- ja yms. toiminta

Turvallisuus

Arvo tarkoittaa meille:

Turvallisuudella ymmärrämme fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta. Turvallinen koulupäivä on jokaisen oppilaan ja työyhteisön jäsenen oikeus. Siinä yhdistyvät yhteisöllisyyden tunne ja fyysinen turvallisuus. Ystävällinen ilmapiiri, koulurakennuksen ja pihan turvallisuus, koulukiusaamisen ehkäiseminen ja turvallinen koulumatka ovat avaimia turvalliseen koulupäivään.

Arvo näkyy toiminnassamme mm. seuraavalla tavalla:

 • edistämme arjen turvallisuutta kestävän tulevaisuuden periaatteiden mukaisesti kaikessa koulun toiminnassa 
 • kohtaamme lapset yksilöinä ja tuemme heitä oman paikan löytämisessä
 • koulullamme on yhteiset säännöt, joita kaikki noudattavat
 • koulussa tuetaan ja vahvistetaan lasten ja nuorten sosioemotionaalista kehitystä: ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, selviytymistä ristiriita­tilanteissa sekä kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa
 • kehitetään kodin ja koulun yhteistyötä ja edistetään erityisesti vanhempien keskinäistä verkottumista oppilaiden sosiaalisen kehityksen tukemiseksi 
 • kiusaamisen ehkäisyssä toimimme KiVa-koulu -toimintamallin mukaisesti
 • väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy sekä siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössämme työskenteleville
 • kouluamme varten on laadittu turvallisuussuunnitelma, jota pidetään ajan tasalla
 • turvallisuutta koskevat suunnitelmat ovat kaikkien tiedossa ja helposti saatavilla
 • kouluyhteisön turvallisuusriskejä, turvallisuutta ja toimintaohjeiden noudattamista seurataan, arvioidaan ja valvotaan säännöllisesti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä