Kotiopetus

Kotiopetus

Kotiopetukseen siirtyminen

 • Ei edellytä viranomaisen lupaa, ilmoitus huoltajalta riittää.


Huoltajan ja opetuksen järjestäjän vastuut ja velvoitteet

 • Huoltaja vastaa perusopetuksen oppimäärää vastaavien tietojen ja taitojen saavuttamisesta ja oppivelvollisen edistymisestä sekä opintojen järjestelyistä (oppimateriaalit, opiskelu)
 • Kotiopetus ei ole sidottu paikallisen tai tutkivan opettajan koulun opetussuunnitelman mukaiseen etenemiseen.
 • Huoltaja voi laatia valtakunnallisten säädösten pohjalta oppivelvolliselle oman opetussuunnitelman, joka tulee toimittaa tiedoksi asuinkunnalle ja tutkivalle opettajalle.
 • Kotiopetuksessa opiskelevaa oppivelvollista ei voi vapauttaa jonkin tietyn oppiaineen opetuksesta, eikä hän voi edetä yksilöllisen opetussuunnitelman mukaisesti.
 • Kotiopetuksessa opiskelevalla oppivelvollisella ei ole oikeutta oppilashuollon palveluihin terveystarkastuksia lukuun ottamatta.
 • Kunnan tulee valvoa oppivelvollisuuden edistymistä. Valvonnan 4käytännön järjestelyt päätetään paikallisesti.


Kunta ei ole velvollinen järjestämään kotiopetuksessa olevalle oppivelvolliselle palveluja ja etuuksia.
 • opetus
 • oppimisen ja koulunkäynnintuki
 • maksuton oppimateriaali, työvälineet, muut oppimisen materiaalit
 • oppilashuolto
 • maksuton kouluruokailukoulukuljetus

Oppivelvollisen edistymisen valvonta ja oppimisen arviointi

 • Oppivelvollisen edistymistä valvotaan ja seurataan suhteessa perusopetuksen oppimäärän tavoitteisiin.
 • Yleinen menettely on, että asuinkunta nimeää tutukivan opettajan ja valvontatilaisuuksia on 1-2 kertaa vuodessa.


Tutkivan opettajan tehtävät:

 • on yhteydessä huoltajaan
 • sopii valvonnan käytännön järjestelyt
 • käy läpi huoltajan ja asuinkunnan vastuut ja velvoitteet
 • valvonta ja arviointi
 • arvioi oppivelvollisen edistymistä
 • menetelminä mm. keskustelut, kirjalliset ja suulliset kokeet ja muut näytöt
 • muita näyttöjä voivat olla esim. taitojen osoittaminen erilaisin suorituksin itse valvontatilanteessa tai opiskelua ja sen tuotoksia kuvaavia portfolioita
 • muut näytöt korostuvat taito- ja taideaineiden arvioinnissa
 • näyttötilanteita voidaan järjestää erilaisissa oppimisympäristöissä, esim. luonnossa, laboratorioissa tai liikuntapaikoilla
 • arvioinnin jälkeen tutkiva opettaja laatii edistymisestä kirjallisen selosteen, joka toimitetaan asuinkunnalle ja oppivelvollisen huoltajalla


Oppivelvollisuuden sisältö:


Perusopetuksen oppimäärä sisältää perusopetuslain 11 §:n mukaan seuraavia oppiaineita: 

 • äidinkieli ja kirjallisuus 
 • toinen kotimainen kieli 
 • vieraat kielet 
 • ympäristöoppi 
 • terveystieto 
 • uskonto ja elämänkatsomustieto 
 • historia yhteiskuntaoppi 
 • matematiikka 
 • fysiikka 
 • kemia 
 • biologia 
 • maantieto 
 • liikunta 
 • musiikki 
 • kuvataide 
 • käsityö 
 • kotitalous

Kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen ei tarvitse opiskella valinnaisia aineita tai taide- ja taitoaineniden valinnaisia. Huoltajan vastuulla olevan oppivelvollisuusikäiselle annettavan kotiopetuksen ei myöskään tarvitse sisältää oppilaanohjausta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä