Liite 7 Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käytöstä

Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista

SUUNNITELMA PUUTTUMISKEINOJEN, KASVATUSKESKUSTELUJEN JA KURINPIDOLLISTEN KEINOJEN KÄYTTÄMISESTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ MENETTELYTAVOISTA

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 s. 44

Opetuksen järjestäjä vastaa kasvatuskeskusteluja ja kurinpidollisia keinoja koskevan suunnitelman laatimisesta. Suunnitelma voi olla osa paikallista opetussuunnitelmaa, jolloin siitä tulee mainita opetussuunnitelmassa. Tässä suunnitelmassa on kuvattu:

  • millaisissa tapauksissa kasvatuskeskustelua käytetään ja mitkä ovat keskustelujen toteuttamisen käytänteet
  • mitkä ovat lainsäädäntöä tarkentavat ja täydentävät menettelytavat rike-, vilppi- ja häiriötilanteissa, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis- ja kirjaamismenettelyt
  • miten hallinnon yleisten oikeusturvaperiaatteiden noudattaminen varmistetaan kurinpidollisia keinoja käytettäessä

Koulujen henkilökunnat on perehdytetty suunnitelmaan. Uudet opettajat perehdytetään suunnitelmaan ja varmistetaan heidän osaamisensa kurinpidollisten toimivaltuuksien käyttämisessä.

Tämä suunnitelma on opetussuunnitelman liitteenä ja löytyy Kalajoen perusopetuksen opetussuunnitelmasivuilta https://peda.net/kalajoki/ops-2016.

Koulujen järjestyssäännöt löytyvät koulujen Pedanet-sivuilta.

Koulujen yhteisölliset oppilashuoltoryhmät seuraavat määräajoin suunnitelman toteutumista ja arvioivat sen vaikuttavuutta: koulukohtaiset tiedot kasvatuskeskustelun, kurinpidollisten toimien, häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistamisen, esineiden ja aineiden haltuunotto-oikeuden sekä oppilaan tavaroiden haltuunotto-oikeuden käyttöä ja kaikkien edellämainittujen toimien kehittymistä ja vaikuttavuutta.

PUUTTUMISKEINO

KUULEMINEN

ILMOITTAMINEN

KIRJAAMINEN

TOIMIVALTA

HUOM!

Kotitehtävien suorittaminen työpäivän päätyttyä

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan jättää tekemään tehtäviä.

Huoltajalle ilmoitetaan Wilma-viestillä.

Wilma

Opettaja

Kesto enintään 1 tunti.

Valvonta järjestettävä.

Velvollisuus siivota omat jälkensä

Jos tekijä on varmuudella tiedossa, hänet voidaan määrätä puhdistamaan tai uudelleen järjestämään tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan

Huoltajalle ilmoitetaan Wilma-viestillä.

Wilma

Opettaja tai rehtori

Kesto enintään 2 tuntia. Valvonta järjestettävä.

Tehtävä ei saa muodostua oppilaan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle vaaralliseksi tai raskaaksi. Oppilas ei voi tehtävän suorittamisen vuoksi jäädä pois opetuksesta.

Tehtävän suorittaminen otetaan huomioon päätettäessä perusopetuslain mukaisista kurinpidollisista toimenpiteistä ja lasketaan korvattavan vahingon määrää, mikäli lisäksi vaaditaan vahingonkorvauksia.

Kasvatuskeskustelu

on ensisijainen keino puuttua oppilaan häiritsevään ja epäasialliseen käyttäytymiseen, vilpin käyttöön tai koulun järjestyssääntöjen rikkomiseen.

Huoltajalle ilmoitetaan Wilma-viestillä.

Varataan huoltajalle mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

Huoltajalle ilmoittaminen ja kasvatuskeskustelun syy kirjataan Wilman kurinpitolomakkeelle.

Opettaja tai rehtori

Järjestetään mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Kesto enintään 2 h.

Voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.

Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi.

Jälki-istunto

Oppilas, joka kasvatuskeskustelun jälkeen jatkaa opetuksen häiritsemistä, koulun järjestyssääntöjen rikkomista tai vilpillistä menettelyä voidaan määrätä jälki-istuntoon.

Oppilasta kuullaan ennen jälki-istunnon toteuttamista.

Huoltajalle ilmoitetaan ennen jälki-istunnon toteuttamista.

Huoltajalle ilmoittaminen, oppilaan kuuleminen, jälki-istunnon syy kirjataan Wilman kurinpitolomakkeelle.

Opettaja tai rehtori

Kesto enintään 2 tuntia, valvonta järjestettävä.

Voidaan istuttaa hiljaa tai teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, jotka tukevat kasvatusta, opetusta ja kehitystä ja ovat oikeassa suhteessa oppilaan tekoon sekä ikään ja kehitystasoon.

Ei voida järjestää siten, että oppilas jäisi pois opetuksesta tai koulun muusta toiminnasta.

Luokasta / muusta opetustilasta / koulun järjestämästä tilaisuudesta poistaminen

jäljellä olevan oppitunnin/tilaisuuden ajaksi

Huoltajalle ilmoitetaan Wilma-viestillä.

Huoltajalle ilmoittaminen ja poistamisen syy kirjataan Wilman kurinpitolomakkeelle.

Voimakeinojen käyttämisestä tehtävä kirjallinen selvitys opetuksen järjestäjälle

Opettaja ja/tai rehtori

Valvonta järjestettävä.

Opettajalla tai rehtorilla yksin tai yhdessä on oikeus poistaa oppilas, joka ei noudata suullista määräystä poistua.

Vastarintaa tekevä oppilas voidaan poistaa käyttäen sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Voimakeinojen käyttämisestä on annettava kirjallinen selvitys opetuksen järjestäjälle.

Voimankäyttövälineitä ei saa käyttää.

Opetuksen epääminen enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi

On olemassa vaara, että oppilaan tai muun henkilön turvallisuus kärsii väkivaltaisen tai uhkaavan käytöksen johdosta tai opetus vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käytöksen vuoksi.

Huoltajalle soitetaan pyydetään häntä mahdollisuuksien mukaan noutamaan oppilas koululta. Ilmoitetaan sosiaalihuollon toimeenpanosta vastaavalle viranomaiselle.

Opetuksen epäämisen syy ja huoltajalle ilmoittaminen kirjataan Wilman

kurinpitolomakkeelle.

Rehtori

Oppilasta ei saa jättää ilman valvontaa.

Opettajalla tai rehtorilla yksin tai yhdessä on oikeus poistaa oppilas, joka ei noudata suullista määräystä poistua.

Vastarintaa tekevä oppilas voidaan poistaa käyttäen sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Voimakeinojen käyttämisestä on annettava kirjallinen selvitys opetuksen järjestäjälle.

Voimankäyttövälineitä ei saa käyttää.

Järjestetään tarvittava oppilashuolto.

Kirjallinen varoitus

Oppilas häiritsee opetusta, rikkoo koulun järjestyssääntöjä, menettelee vilpillisesti.

Oppilasta kuullaan ja huoltajalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöstä.

Kirjallinen päätös valitusosoituksineen huoltajalle.

Päätös tehdään Dynastyyn.

Rehtori

Kirjataan varoituksen syy ja teko tai laiminlyönti kuvataan tarkemmin. Kirjataan tekoon liittyvä kurinpitohistoria.

Järjestetään tarvittava oppilashuolto.

Määräaikainen erottaminen

Vakava rikkomus tai toistuva piittaamattomuus, joka jatkuu jälki-istuntojen ja/tai varoituksen jälkeen.

Oppilasta kuullaan ja huoltajalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöstä.

Kirjallinen päätös valitusosoituksineen huoltajalle. Ilmoitetaan sosiaalihuollon toimeenpanosta vastaavalle viranomaiselle.

Hallinnollinen päätös, joka voidaan panna täytäntöön sen estämättä, ettei päätös ole lainvoimainen.

Sivistyslauta-

kunta

Kesto enintään 3 kk.

Yksilöitävä teko, hankittava selvitys, järjestettävä oppilashuolto. Opetus on järjestettävä niin, että oppilas ei jää jälkeen muusta ryhmästä. Oppilaalle laaditaan ops:aan perustuva henkilökohtainen suunnitelma opetuksesta (toteutus ja seuranta).

Järjestetään tarvittava oppilashuolto.

Poisotto-oikeus

Häiritsevät ja vaaralliset esineet tai aineet:

Jos oppilaalla on häiritsevä tai vaarallinen esine tai aine tai esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta, opettajalla tai rehtorilla on oikeus ottaa se pois. Häirintään käytetty esine tai aine palautetaan oppilaalle oppitunnin tai koulun tilaisuuden päättymisen jälkeen. Jos on todennäköistä, että häirintä jatkuu, häirintään käytetty esine tai aine luovutetaan oppilaalle viimeistään työpäivän päättyessä.

Kielletyt esineet ja aineet:

Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussaan sellaista esinettä/ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Kiellettyjä ovat mm. alkoholilain ja tupakkalain mukaiset tuotteet, teräaseet, ampuma-aseet, aseen osat, patruunat, ammukset, kaasusumuttimet, räjähteet, syövyttävät ja lamauttamiseen soveltuvat aineet.

Kielletyt esineet ja aineet luovutetaan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Laittomat esineet ja aineet luovutetaan poliisille tai muulle laissa säädetylle viranomaiselle, jos oppilaalla, tämän huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei lain mukaan ole oikeutta pitää niitä hallussaan. Ennen luovuttamista esine tai aine tulee säilyttää huolellisesti. Esineiden ja aineiden luovutus tulee järjestää mahdollisimman pian haltuunotosta. Haltuun otetut huumausaineet, ampuma-aseet, aseen osat, patruunat, ammukset ja kaasusumuttimet sekä räjähteet tulee luovuttaa poliisille välittömästi.

Jos huoltaja ei 3 kk:n kuluessa nouda esinettä tai ainetta, se voidaan todisteellisesti hävittää. Suositeltavaa on, että ennen hävittämistä muistutetaan noutovelvollisuudesta ja hävittämisestä tiettynä päivänä, ellei esinettä tai ainetta noudeta.

Ilmoitettava oppilaan huoltajalle mahdollisimman pian.

Kirjataan Wilman

kurinpitolomakkeelle.

Myös esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen tulee kirjata.

Rehtorilla

tai opettajalla

yhdessä tai erikseen.

Viimesijainen puuttumiskeino.

Haltuun ottamisessa noudatetaan hienotunteisuutta ja kunnioitetaan henkilökohtaista koskemattomuutta ja yksityisyyttä mahdollisimman pitkälle. Jos haltuun otettavaa vaarallista tai kiellettyä esinettä tai ainetta hallussaan pitävä oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää haltuun ottamisen, rehtorilla tai koulun opettajalla on oikeus käyttää sellaisia esineen tai aineen haltuun ottamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarvionti huomioon ottaen. Epävarmassa tilanteessa pyydetään poliisi paikalle.

Voimakeinoja käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle.

Tarkastamisoikeus

Opettajalla tai rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, hänen hallinnassaan olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, jos on ilmeistä, että oppilaan hallussa on sellainen kielletty esine tai aine, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole. Tarkastusoikeus ei ulotu häiritsevän esineen tai aineen etsintään. Tarkastusoikeutta ei ole muulla henkilökunnalla.

Huoltajalle ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Kirjataan Wilman

kurinpitolomakkeelle.

Opettaja

tai rehtori

Viimesijainen puuttumiskeino.

Oppilaalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy ja sen perustelu.

Tarkastajan tulee olla oppilaan kanssa samaa sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla läsnä tarkastajan lisäksi toinen täysi-ikäinen koulun henkilökuntaan kuuluva. Oppilaan pyynnöstä tarkastuksessa tulee olla läsnä hänen valitsemansa koulun henkilökuntaan kuuluva, jos tämä on saapuvilla. Näistä säännöistä voidaan kuitenkin poiketa, jos asian kiireellinen luonne ja turvallisuus sitä välttämättömästi vaativat.

Tarkastaminen on tehtävä mahdollisimman turvallisesti ja hienotunteisesti. Oppilaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Vaatetuksen ja ihon väliseltä alueelta ei tarkasteta edes silloin, kun esineen tai aineen sijainnista on varma tieto. Tällöin kutsutaan poliisi paikalle. Vaatteiden päällisin puolin tunnustelu erogeeniseksi luokiteltavien alueiden kohdalta on kielletty. Tarkastusta tehtäessä on oltava erityisen varovainen ja otettava huomioon, ettei esimerkiksi ilmeinen teräase aiheuta vahinkoa tarkastettavalle tai tarkastajalle.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Korvaaminen

Se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Kahdeksaatoista vuotta nuorempi vahingonaiheuttaja on velvollinen korvaamaan vahingosta määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi. Ilmoitetaan oppilaan huoltajalle. Korvaamisesta voidaan tapauskohtaisesti sopia. Jos korvataan rahalla, pääsääntöisesti huoltaja käyttää puhevaltaa. Vahingonkorvauksen vaatiminen ja teosta rankaiseminen ovat toisistaan riippumattomia toimenpiteitä. Vahingonkorvausta ei saa käyttää rangaistuksenomaisesti.

Syytteen vireilläolo

Jos oppilasta vastaan on vireillä syyte tuomioistuimessa, se estää aloittamasta tai jatkamasta koulun rangaistusmenettelyjä. Jos syyte on vapauttava oppilaalle, häntä voidaan rangaista koulussa, kun teko ei ollut rikos, mutta koulussa rangaistava teko. Jos oppilas on tuomittu, samasta asiasta ei voida antaa kurinpitorangaistusta (eli varoitusta tai määräaikaista erottamista).

Määräaikaisen erottaminen on kuitenkin tällöinkin mahdollinen, jos se oppilaan tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikkojen perusteella on perusteltua.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä