Liite 4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Kalajoen kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2016

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa. Perusopetuslain mukaisesti Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet.

Aamu- ja iltapäivätoiminta pohjautuu perusopetuksen arvoihin, joita ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen.

Toiminnan tulee perusopetuksen tavoin edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle. Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea myös perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

 • pyrkii vähentämään lasten yksinäistä aikaa ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa ja ohjausta
 • huolehtii toimintaympäristön turvallisuudesta ja siitä, että lapset eivät joudu kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan kohteiksi
 • vahvistaa lasten itseluottamusta ja monipuolisten vuorovaikutustaitojen kehittymistä
 • ohjaa lasta itsestä huolehtimiseen ja antaa mahdollisuuksia luovaan itsensä toteuttamiseen
 • suunnittelussa otetaan huomioon sekä yksilölliset että yhteisölliset näkökohdat
 • on ryhmätoimintaa, ja ryhmää ohjaavat säännöt ja arvot muovaavat osaltaan lasten sosiaalista kasvua

Toiminnalla on oma erityisluonteensa, sillä se perustuu vapaaehtoisuuteen ja sijoittuu lasten vapaa-aikaan. Lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen toteutuu parhaiten luonnollisia kasvuympäristöjä ja pedagogista osaamista hyödyntämällä ja yhdistämällä.

Toimintaa järjestettäessä otetaan huomioon eri kieliryhmien tarpeet sekä eri-ikäisten lasten tarpeet. Myös eri kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten tarpeet samoin kuin paikalliset erityispiirteet otetaan huomioon mahdollisimman hyvin.

Aamu- ja iltapäivätoiminta voidaan hankkia myös ostopalveluna kokonaan tai osittain. Kunnan ja palveluntuottajan välille laaditaan sopimus.

 1. Tavoitteet

Aamu- ja iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Toiminnan tulee lisäksi edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.

Kotien työtä tuettaessa lähtökohtana on, että lapsen huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Ohjaajilla on aamu- ja iltapäivätoiminnassa ammatillinen vastuu lapsen kasvatuksesta.

Koteja kannustetaan osallistumaan yhteistyöhön ja edistetään huoltajien aktiivista roolia.

Aamu- ja iltapäivätoiminta ja perusopetus toimivat yhteistyössä ja kehittävät yhteistyöhön sopivia rakenteita ja toimintatapoja. Aamu- iltapäivätoiminta yhdessä oppilashuollon palveluita tuottavan henkilöstön kanssa tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja koulunkäyntiä. Yhteisen päämäärän näkyy yksittäistä lasta koskevien asioiden hoidossa, tiedonsiirrossa ja aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstön osallistumisessa tarpeen mukaan lasta koskeviin neuvotteluihin huoltajien luvalla. Avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus luo pohjan hyvälle yhteistyölle ja tiedottamiselle.

Toiminnan tavoitteena on lasten hyvinvoinnin, tunne-elämän, ja sosiaalisen kehityksen tukeminen.

Ohjaajan myönteisellä suhtautumisella ja läsnäololla on tässä suuri merkitys. On tärkeää, että jokainen lapsi kokee olevansa arvostettu ja hyväksytty.

Lapset tarvitsevat myös kaveripiirin hyväksyntää ja tunteen ryhmään kuulumisesta. Yhdessä toimimalla opitaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tarvittavia taitoja, kuten vastavuoroisuutta ja erimielisyyksien ratkaisua myönteisin keinoin. Lasta ohjataan menettelytapoihin, joilla mahdollisia ongelmatilanteita voidaan käsitellä myönteisesti ja ratkaisukeskeisesti.

Lapsia ohjataan tunnistamaan erilaisia tunteita ja säätelemään omaa toimintaansa.

Lasten rohkaisu ja kannustaminen tukevat itsetunnon kehitystä, ja samalla lapset oppivat luottamaan omiin taitoihinsa. Osallistumisen iloa ja onnistumisen kokemuksia korostetaan. Aamu- ja iltapäivätoiminta tukee lasten harrastuneisuutta ja tutustuttaa mahdollisuuksien mukaan erilaisiin vapaa-ajan harrastuksiin.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee sekä kasvuympäristönä että ilmapiiriltään olla kiireetön ja turvallinen. On tärkeää, että toiminnassa lapsilla on mahdollisuus sekä levähtämiseen ja rauhoittumiseen että ulkoiluun ja fyysiseen aktiivisuuteen.

Aamu- ja iltapäivätoiminta tukee lasten eettistä kasvua ja käsitystä ihmisten yhdenvertaisuudesta. Yhteisöllinen vastuun, luottamuksen ja huolenpidon ilmapiiri aamu- ja iltapäivätoiminnassa edistää eettistä kasvua. Eettisessä kasvatuksessa hyödynnetään ryhmän vuorovaikutusta, eri tilanteisiin liittyviä keskusteluja, taiteen, leikin ja liikunnan tarjoamia mahdollisuuksia.

Lapsia ohjataan kasvamaan vähitellen vastuuseen omasta hyvinvoinnista ja terveellisistä elämäntavoista, toisten hyvinvoinnista sekä siihen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, oman toiminnan aiheuttamista tunteista ja seurauksista itselle ja toisille. Lasta ohjataan ottamaan vastuuta ryhmän toimintaan liittyvistä säännöistä ja sopimuksista sekä myönteisestä suhtautumisesta ympäristöön, luontoon ja kestävään elämäntapaan.

 1. Toiminnan sisältö

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa korostuu lasten oikeus turvalliseen lapsuuteen ja kasvuympäristöön. Toiminnan sisällön suunnittelussa otetaan huomioon lasten tarpeet ja omat toiveet. On tärkeää, että lapset tulevat kuulluksi toiminnassa ja voivat osallistua sen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Toiminta tarjoaa kasvua ja kehitystä tukevaa sosiaalista vuorovaikutusta, ilon ja virkistyksen kokemuksia, esteettisiä kokemuksia ja mahdollisuuden kehittää erilaista osaamista.

Sisältöjä valittaessa kiinnitetään huomiota lasten ikätason mukaiseen kasvua ja kehitystä tukevaan leikkiin, luovaan toimintaan ja myönteisiin elämyksiin.

Aamu- ja iltapäivätoiminta kootaan seuraavista sisällöllisistä kokonaisuuksista:

- eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus
- leikki ja vuorovaikutus
- liikunta ja ulkoilu
- ruokailu ja lepo
- kulttuuri ja perinteet
- käden taidot ja askartelu
- kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu
- mediataidot
- arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä elämäntapa
- erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiirit

Liikkuminen ja ulkoilu kuuluvat jokaisen päivään. Liikunnallisuus on Kalajoen kouluissa yksi painopistealue.

Lapsille järjestetään mahdollisuus rentoutumiseen ja levähtämiseen.

Välipalan nauttimiseen liitetään kasvatuksellista ohjausta. Lapsia ohjataan hyviin ruokavalintoihin ja ruokailutapoihin kiireettömässä ympäristössä.

Toimintayksikkö laatii oman vuosisuunnitelman lapsiryhmän toiveet ja rakenteen huomioiden.

 1. Tukea tarvitsevan lapsen aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta vahvistaa lasten kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Silloinkin, kun kyse on tukea tarvitsevista lapsista, toiminnan järjestämisen ja toteuttamisen lähtökohtana ovat aamu- ja iltapäivätoiminnan yleiset tavoitteet ja sisällöt. Erityistä tukea saavien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta pyritään pääsääntöisesti järjestämään muun aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä.

Yhdessä toimimisen taitoihin ja myönteisen vuorovaikutuksen edistämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Aamu- ja iltapäivätoiminta voi tarvittaessa olla osa perusopetuksessa oppilaalle annettavaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea.

Tehostetun tuen aikana käytettävä oppimissuunnitelma sekä erityiseen tukeen kuuluva henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) voivat tarvittaessa sisältää kuvaukset oppilaan osallistumisesta aamu-ja iltapäivätoimintaan.

 1. Aamu- ja iltapäivätoiminnan laajuus

Toimintaa järjestetään perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä

muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Toimintaa järjestetään, jos aamutoimintaan (klo 7-9) osallistuu vähintään 8 oppilasta, iltapäivätoiminnan (klo 12 -16.30) järjestäminen edellyttää 8 lapsen osallistumista. Toimintaa järjestetään ainoastaan koulupäivinä pääsääntöisesti klo 12 – 16.30. Toimintaa ei järjestetä koulujen loma-aikoina, lauantaityöpäivinä eikä lukukausien päätöspäivinä.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvalle lapselle ei järjestetä kuljetusta.

Aamutoimintaa järjestetään tarvittaessa klo 7.00 alkaen. Aamutoiminnassa on tarjolla tila

ja valvova aikuinen koulupäivän alkamista edeltävään välituntiin asti.

Toiminta on pääasiassa omatoimista leikkimistä, pelaamista, lukemista tai piirtelyä työntekijöiden ohjauksessa. Lapsi voi ottaa mukaansa aamupalaeväät.

Kuntouttavan iltapäivätoiminta tarkoitus on taata erilaiselle oppijalle, hänen tasonsa, toimintakykynsä ja erityistarpeidensa mukainen kuntouttava iltapäivätoiminta; jossa hänen ikänsä, tasonsa ja kuntoutuksen yksilölliset tarpeet huomioidaan.

Ensisijaisesti kehitysvammaisuuden perusteella annettu aamu- ja iltapäivähoito on katsotaan kehitysvammalain 2 §:ssä tarkoitetuksi hoidoksi ja muuksi huolenpidoksi, joka on toteutettava lain mukaisena erityishuoltona.

Iltapäivätoimintaan osallistuville tarjotaan välipala.

 1. Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.

Paikan saamisesta ilmoitetaan kirjallisesti alkavaa lukuvuotta edeltävän kesän aikana. Ilmoittautumisia vastaanotetaan hakuajan jälkeenkin ja paikka myönnetään, mikäli ryhmässä on tilaa. Muussa tapauksessa lapsi on jonossa, kunnes mahtuu ryhmään.

Lukukauden alussa varmistetaan päivät ja kellonajat, jolloin lapsi osallistuu toimintaan.

Irtisanoutuminen on tehtävä kirjallisesti irtisanomiskuukautta edeltävän kuun loppuun

mennessä. Irtisanomiskuukaudelta peritään toiminnasta normaali maksu. Kesken lukukauden irtisanottu paikka myönnetään uudelleen ennen seuraavan lukukauden alkua vain erityisen perustellusta syystä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa on toiminnan järjestämistapa huomioon ottaen riittävä määrä ammattitaitoisia ohjaajia.

 1. Aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävät maksut

Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään perusopetuslain (628/1998) mukaisesti joko 760 tuntia tai 540 tuntia/ toimintavuosi.

Toiminnasta peritään perusopetuslain mukainen, sivistyslautakunnan päättämä kuukausimaksu. Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan.

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Jos toiminta järjestetään kehitysvammaisten erityishuollossa annetun lain 2 § 10 kohdan mukaisena muuna vastaavana erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellisena toimintana, joka on kirjattu erityishuolto-ohjelmaan, on palvelu tällöin maksutonta alle 16 vuotta täyttäneillekin sen lukuvuoden loppuun saakka, jonka aikana lapsi täyttää 16 vuotta. Toiminta voidaan toteutetaan myös erityishuollon yksiköissä.

 1. Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi

Käyttäjämääriä seurataan kuukausittain. Laadullista kehittämistä varten palautetta toiminasta kerätään lapsille ja vanhemmille suunnatuilla kyselyillä. Opetushallitus seuraa valtakunnallisilla kyselyillä aamu/iltapäivätoiminnan toteutumista kunnissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä