Luokan taso

Ennaltaehkäisevän työn sekä väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteiden käsittelyn vaiheet

Ennaltaehkäisevä työ

Luodaan hyvää luokkahenkeä erilaisilla ryhmäytymistehtävillä. Oppilaat osallistuvat luokan toiminnan suunnitteluun ja yhteisten sääntöjen tekemiseen.

Käytetään säännöllisesti KiVa-koulu –materiaalia ja niiden avulla keskustellaan hyvistä käytöstavoista ja toisen huomioonottamisesta. Näin vahvistetaan hyvän ja turvallisen oppimisympäristön edellytyksiä. KiVa-koulu –tuntien avulla annetaan myös ohjeita kiusaamistapauksissa toimimiseen.

Luokan tilannetta kartoitetaan vuosittaisella Kiva-kyselyllä ja THL:n kouluterveyskyselyllä. Kyselyjen tuloksia analysoidaan opettajakokouksissa tai koulun yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä ja niiden pohjalta kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa.

Keskustellaan luokassa oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä laaditusta suunnitelmasta, jotta oppilaat tiedostavat koulun toimintatavat edellä mainituissa tilanteissa. Oppilaille selvitetään heidän oikeusturvansa ja velvollisuutensa toisia ihmisiä kohtaan. Samalla muistutetaan, ettei vahingonkorvauksella ole ikärajaa.

Koulukohtaiset lisäykset:

Puuttuminen, toiminta ja jälkiseuranta

Tilanteessa oleva aikuinen puuttuu väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteeseen välittömästi tilanteen edellyttämällä tavalla ja estää tilanteen jatkumisen. Apua pyydetään lähellä olevilta ja muilta tarvittavilta tahoilta sekä tiedotetaan rehtoria tilanteesta. Työskennellään kaikkien ryhmän jäsenten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kun on kyse koko luokkaa koskevasta tapauksesta, käsitellään sitä tarvittaessa yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä ja hyödynnetään sen asiantuntemusta.

Luokanopettaja/luokanvalvoja sopii tilanteesta tiedottamisesta yhteistyössä rehtorin ja muiden tilanteessa mahdollisesti mukana olevien viranomaisten kanssa.

Työskennellään tilanteen parantamiseksi eri tahojen kanssa yhteistyössä. Huomioidaan koko luokka ja käsitellään tapahtumat yhteisesti. Keskustellaan yhteisistä käytännöistä turvallisuuden ja hyvän ilmapiirin luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Käydään läpi KiVa-koulu –materiaalia tapahtumaan liittyen. Tiedotetaan huoltajille tai keskustellaan heidän kanssaan luokan vanhempainilloissa. Tilanteen kehittymistä seurataan jatkossa ja siihen puututaan tarvittaessa.

Asiat kirjataan KiVa Koulu-lomakkeelle ja jälkiseuranta tapahtuu lomakkeen mukaisesti.

Koulukohtaiset lisäykset:

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä