7.2 Yleinen tuki

7.2 Yleinen tuki

Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi opetusta eriyttämällä, opettajien keskinäisellä sekä muun henkilöstön yhteistyöllä, ohjauksella sekä opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet. Yleinen tuki kuuluu kaikille oppilaille.

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilanteisiin. Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Oppilaan tuen tarpeisiin vastataan esimerkiksi tukiopetuksella, osa-aikaisella erityisopetuksella tai ohjauksen keinoin.

Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea. Tällöin oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma. Pidemmälle edistyneen oppilaan opiskelua voidaan syventää ja laajentaa oppimissuunnitelman avulla.

Oppilaan opetuksesta vastaavan opettajan vastuulla on aloittaa tarvittavat tukitoimet oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseksi. Tuki pyritään aloittamaan mahdollisimman varhain. Tukea on annettava riittävästi ja sen vaikuttavuutta on seurattava säännöllisesti. Luokanopettajan ja aineenopettajan vastuulla on tarvittaessa tehdä aloite oppilaan ohjaamisesta tehostetun tuen piiriin, mikäli yleinen tuki ei oppilaalle riitä. Yleisen tuen aikana oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen asiat voidaan kirjata pedagogiseen arvioon tai oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma.

Luokanopettaja/luokanvalvoja tiedottaa muita opettajia oppilaan tuen tarpeista ja niiden muutoksista. Jokaisen oppilasta opettavan opettajan vastuulla on perehtyä oppilaan tuen tarpeisiin. Opettajan on tarvittaessa pyydettävä lisäselvitystä oppilaan tuen tarpeesta oppilaalta, huoltajilta, opetus- ja/tai oppilashuollon henkilöstöltä. Oppilasta opettavalla opettajalla on oikeus saada opetuksen järjestämisen kannalta olennaiset tiedot.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä