7.3.1 Pedagoginen arvio

7.3.1 Pedagoginen arvio

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Kirjallisessa pedagogisessa arviossa kuvataan

  • oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökulmista
  • oppilaan saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista
  • oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
  • arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea
  • arvio tehostetun tuen tarpeesta.

Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä laativat kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita. Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnetään oppilaalle jo mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla.

Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Käsittelyä koskevat tiedot kirjataan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla, esimerkiksi kirjallisesti laadittuun pedagogiseen arvioon.

Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa pedagogisessa asiantuntijaryhmässä opettajan laatiman pedagogisen arvion pohjalta. Pedagogista arviota täydennetään tarvittaessa psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä. Luokanopettaja/aineenopettaja, joka vastaa ko. oppiaineen opetuksesta kutsuu koolle pedagogisen asiantuntijaryhmän. Paikalle kutsutaan vain palaverissa käsiteltävien asioiden kannalta tarpeelliset henkilöt (vanhemmat ja ikäkausi huomioiden oppilas, luokanopettaja/luokanvalvoja, aineenopettaja, opo/apulaisrehtori, erityisopettaja).

Pedagogisen arvion pohjalta oppilaan tilanne ja tuen tarpeet arvioidaan mahdollisimman kattavasti. Keskustelussa sovitaan oppilaan tehostetun tuen mahdollisesta aloittamisesta, suunnittelusta, seurannasta, aikataulusta ja arvioinnista. Pedagogisen asiantuntijaryhmän päätös tehostetusta tuesta kirjataan pedagogiseen arvioon. Tehostetun tuen aloittamiseen ei tarvita erillistä huoltajien suostumusta, mutta asia pyritään sopimaan yhteistyössä opettajan ja huoltajien välillä.

Tehostetun tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan tehostetun tuen suunnitelmalliseksi toteuttamiseksi oppimissuunnitelma. Oppilaan opetuksesta vastaava opettaja on vastuussa oppimissuunnitelman laatimisesta Wilmassa olevalle lomakkeelle. Oppimissuunnitelma tehdään mahdollisimman pian oppilaan siirryttyä tehostettuun tukeen. Oppimissuunnitelma laaditaan, tarkistetaan ja päivitetään yhteistyössä oppilaan ja huoltajien sekä tarvittaessa erityisopettajan kanssa. Luokanopettaja/luokanvalvoja tiedottaa muita opettajia oppilaan tehostetusta tuesta.

Oppilas otetaan mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan oppimisen ja koulunkäynnin tukea hänen ikätasonsa mukaisesti. Huoltajien kanssa tehdään yhteistyötä ja heille annetaan tietoa oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen suunnittelusta, käytännön toteutuksesta ja seurannasta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä