7.3 Tehostettu tuki

7.3 Tehostettu tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettu tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, ja niin kauan kun oppilas sitä tarvitsee. Oppilaan tehostettu tuki suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Oppilas tarvitsee yleensä myös useampia tukimuotoja. Tehostettu tuki annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin.

Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Esimerkiksi osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu tehostetun tuen aikana. Myös oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan.

Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Tehostetun tuen aikana annettava tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun tuen aikana. Mikäli arvioinnin perusteella todetaan tuen tarpeen muuttuneen tai annettu tuki ei hyödytä oppilasta, päivitetään oppimissuunnitelma vastaamaan uutta tilannetta.

Tuen tarpeen arvioinnista vastaa oppilaan opettaja yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja erityisopettajan kanssa. Opettajan vastuulla on tarvittaessa tehdä aloite oppilaan tehostetun tuen aloittamisesta, mikäli yleinen tuki ei oppilaalle riitä. Luokanopettaja tai aineenopettaja, joka vastaa ko. oppiaineen opetuksesta laatii tarvittaessa yhteistyössä muiden oppilasta opettavien opettajien kanssa pedagogisen arvion Wilmassa olevalle lomakkeelle. Pedagoginen arvio tulee laatia aina ennen kuin oppilas siirtyy tehostettuun tukeen. Tehostetun tuen päätös ja siirtyminen takaisin yleiseen tukeen perustuu myös pedagogiseen arvioon.

Oppilas siirtyy yleisestä tuesta tehostettuun tukeen, kun hän tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja. Tehostetun tuen aikana tukimuotojen käyttöä tehostetaan lisäämällä tuen intensiteettiä, pienentämällä ryhmää, vaihtamalla opetusmenetelmää, tehostamalla edistymisen seurantaa, lisäämällä osa-aikaista erityisopetusta ja tiivistämällä yhteistyötä huoltajien kanssa.

Tukea voidaan järjestää oppilaan omassa opetusryhmässä työjärjestykseen kuuluvien oppituntien aikana tai oppituntien ulkopuolella. Tuen muotoja ovat esimerkiksi eriytetyt tehtävät ja monipuoliset oppimismenetelmät ja -ympäristöt sekä tukiopetus. Oppitunneilla tapahtuvia tuen muotoja voivat olla myös samanaikaisopetus, osa-aikainen erityisopetus ja koulunkäyntiavustajan hyödyntäminen tunneilla. Samanaikaisopetuksesta on kyse silloin, kun toinen luokan-/aineenopettaja tai erityisopettaja on opetuksesta vastaavan luokan-/aineenopettajan työparina oppitunnilla. Oppimista voidaan tukea myös tarvittaessa oppilashuollollisen tuen avulla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä