7.4.1 Pedagoginen selvitys

7.4.1 Pedagoginen selvitys

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on tehtävä oppilaasta pedagoginen selvitys, jonka kokoaa erityisopettaja yhteistyössä oppilaan, huoltajan, oppilasta opettavien opettajien ja tarvittaessa oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tuen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Opetuksen järjestäjän päättämä toimielin, viranhaltija tai työntekijä hankkii

  • oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta kirjallisen selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä
  • oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehdyn kirjallisen selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tai erityisestä tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta.

Näiden kahden selvityksen perusteella opetuksen järjestäjä tekee kirjallisen arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Selvitysten ja niiden pohjalta laaditun arvion muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan pedagogiseksi selvitykseksi.

Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan

  • oppilaan oppimisen eteneminen

- oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökulmista

- oppilaan saama tehostettu tai erityinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista

- oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet

- arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea

- arvio erityisen tuen tarpeesta

- arvio ja perustelut sille, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän.

Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittua pedagogista arviota ja oppilaan oppimissuunnitelmaa. Jos oppilas on jo saanut erityistä tukea, hyödynnetään aiemmin laadittua pedagogista selvitystä ja HOJKSia. Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, myös niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.

Erityisopettaja kokoaa pedagogisen selvityksen, joka sisältää opettajien laatiman selvityksen oppilaan kasvun, kehityksen ja oppimisen etenemisestä, oppilaan saamasta tehostetusta tuesta, sen vaikutuksesta ja suunnitelman siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea sekä huoltajien ja oppilaan kuulemisen. Pedagogista selvitystä täydennetään tarvittaessa psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä.

Pedagoginen selvitys käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa pedagogisessa asiantuntijaryhmässä, jonka luokanopettaja/aineenopettaja, joka vastaa ko. oppiaineen opetuksesta kutsuu koolle. Paikalle kutsutaan vain palaverissa käsiteltävien asioiden kannalta tarpeelliset henkilöt (vanhemmat ja ikäkausi huomioiden oppilas, luokanopettaja/luokanvalvoja, aineenopettaja, opo/apulaisrehtori, erityisopettaja, oppilashuoltohenkilöstön edustaja). Keskustelun aikana oppilaan kokonaistilanne ja erityisen tuen tarve arvioidaan mahdollisimman kattavasti. Keskustelussa sovitaan oppilaan mahdollisesta siirtymisestä erityiseen tukeen, tuen suunnittelusta, seurannasta, aikataulusta ja arvioinnista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä