7.4.2 Erityisen tuen päätös

7.4.2 Erityisen tuen päätös

Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös. Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa. Päätös erityisestä tuesta tehdään hallintolain mukaisesti. Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus, sillä huoltajat voivat hakea siihen muutosta valittamalla. Päätös on aina perusteltava. Päätöksen perustelut sisältyvät pedagogiseen selvitykseen ja mahdollisiin lausuntoihin.

Yleensä erityisen tuen päätös tehdään, jos todetaan, ettei oppilaan saama tehostettu tuki ole riittänyt. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä myös ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena.

Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Päätös tulee tarkistaa myös aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa sellaisissa asioissa, joista päätetään erityisen tuen päätöksessä. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisestä tuesta tehdään uusi päätös. Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä päätös. Tällöin oppilaalle ryhdytään antamaan tehostettua tukea.

Erityisopettaja toimittaa erityisen tuen päätöstä varten pedagogisen selvityksen, mahdolliset lausunnot ja huoltajien kuulemiset hyvinvointipalveluiden opetuspalvelun palvelualuejohtajalle, joka tekee hallintosäännön mukaisesti kirjallisen erityisen tuen päätöksen. Erityisen tuen päätöstä ei ole mahdollista tehdä ilman riittävän kattavaa pedagogista selvitystä. Huoltajia kuullaan ensisijaisesti kirjallisesti ja he vahvistavat kuulemisensa allekirjoituksin. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä siitä huolimatta, vaikka huoltaja ei tulisi pedagogisen asiantuntijaryhmän palaveriin tai haluaisi tulla kuulluksi. Opetuksen järjestäjän on koetettava löytää yhteisymmärrys oppilaan ja huoltajan kanssa, mutta opetuksen järjestäjällä on myös oikeus ja velvollisuus tehdä päätös oppilaan edun mukaisesti, vaikka vastoin huoltajan tahtoa.

Erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan 2. vuosiluokan kevätlukukaudella sekä 6. vuosiluokalla kevätlukukauden alkupuolella seuraavan lukuvuoden opetusjärjestelyjä varten. Tarkistamiseen liittyvästä pedagogisesta selvityksestä vastaa erityisopettaja yhteistyössä oppilaan luokanopettajan, oppilaan, huoltajan ja tarvittaessa oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Erityisen tuen päätös tarkistetaan myös tuen tarpeen tai muun olennaisen muutoksen vuoksi. Erityisopettaja toimittaa erityisen tuen päätöstä varten pedagogisen selvityksen, mahdolliset lausunnot ja huoltajien kuulemiset hyvinvointipalveluiden opetuspalvelun palvelualuejohtajalle, joka tekee hallintosäännön mukaisesti kirjallisen päätöksen erityisen tuen jatkumisesta tai lopettamisesta. Mikäli todetaan, että erityinen tuki ei ole enää tarpeen, oppilas siirtyy tehostettuun tukeen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä