7.4 Erityinen tuki

7.4 Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota ja mahdollisuutta kokea onnistumisen ja oppimisen iloa vahvistetaan. Samoin tuetaan oppilaan osallisuutta ja vastuunottoa opiskelusta.

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat järjestelmällisen kokonaisuuden. Käytettävissä ovat kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityistä tukea saava oppilas opiskelee joko oppiaineittain tai toiminta-alueittain. Mikäli oppilas opiskelee oppiaineittain, hän opiskelee eri oppiaineissa joko yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti.

Sellaiselle oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, annetaan erityisopetusta hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. Erityisopetukseen sisältyvillä pedagogisilla ratkaisuilla pyritään ensisijaisesti turvaamaan oppilaan oppiminen. Pedagogiset ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi opetukseen ja työtapoihin tai valittaviin materiaaleihin ja välineisiin. Nämä vaihtelevat oppimisen tavoitteiden ja sisältöjen sekä oppilaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus saada oppimisensa tueksi tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta myös osana erityisopetusta.

Oppimista tukevien erityisopetuksen pedagogisten ratkaisujen lisäksi erityistä tukea saavalla oppilaalla on oikeus myös muuhun tukeen. Tällaista muuta tukea ovat esimerkiksi ohjaus, yksilökohtainen oppilashuolto, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet.

Oppilas siirtyy tehostetusta tuesta erityiseen tukeen, jos kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu tehostetun tuen avulla. Oppilas tarvitsee tehostettua tukea intensiivisempää ja pitkäkestoisempaa sekä useita tukimuotoja sisältävää tukea. Erityistä tukea voidaan antaa koulussa monin eri tavoin: yleisopetuksen luokassa, yleisopetuksen luokassa erityisopettajan konsultaation turvin, yleisopetuksen luokassa erityisopettajan kanssa, yleisopetuksessa avustajan tukemana ja osittain erityisopetuksessa, erityisopetuksen pienryhmässä ja osittain yleisopetuksessa tai erityisopetuksen pienryhmässä. Käytössä on kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot.

Oppilaan tuen tarpeen arvioinnista vastaa oppilaan opettaja yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja erityisopettajan kanssa. Opettajan vastuulla on tarvittaessa tehdä aloite oppilaan siirtymisestä erityiseen tukeen. Oppilaan asiat etenevät vasta kun oppilaan, huoltajan ja erityisopettajan kanssa on keskusteltu. Erityisopettaja kokoaa yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja oppilasta opettavien opettajien sekä tarvittaessa oppilashuoltohenkilöstön kanssa pedagogisen selvityksen Wilmassa olevalle lomakkeelle. Pedagoginen selvitys tulee laatia aina ennen kuin oppilas siirtyy erityiseen tukeen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä