5.4 Tehostettu tuki

Tehostettu tuki

Lapselle, joka tarvitsee säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle laaditun oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Lapsen tehostettu tuki suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Lapsi tarvitsee yleensä myös useampia tukimuotoja. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia esiopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta.

Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Opettaja antaa palautetta lapselle ja huoltajalle lapsen edistymisestä sekä kuuntelee ja ottaa huomioon heidän näkemyksensä asiasta. Opettaja seuraa lapsen oppimista ja hyvinvointia säännöllisesti yhteistyössä huoltajan kanssa tehostetun tuen aikana. Mikäli arvioinnin perusteella todetaan tuen tarpeen muuttuneen tai annettu tuki ei hyödytä lasta, päivitetään oppimissuunnitelma vastaamaan uutta tilannetta.

Lapsi siirtyy tarvittaessa yleiseltä tuelta tehostetulle tuelle. Tuen tarpeen arvioinnista vastaa lapsen opettaja yhteistyössä erityisopettajan/erityislastentarhanopettajan kanssa. Opettajan vastuulla on tarvittaessa tehdä aloite lapsen tehostetun tuen aloittamisesta, mikäli yleinen tuki ei lapselle riitä. Jokaisen lasta opettavan opettajan vastuulla on perehtyä lapsen tuen tarpeeseen. Opettajan on tarvittaessa pyydettävä lisäselvitystä lapsen tuen tarpeesta lapselta, huoltajilta ja oppilashuollon henkilöstöltä. Lasta opettavalla opettajalla on oikeus saada opetuksen järjestämisen kannalta olennaiset tiedot.

Lastentarhanopettaja tai luokanopettaja, joka vastaa lapsen opetuksesta laatii tarvittaessa yhteistyössä muiden lasta opettavien opettajien kanssa pedagogisen arvion Wilmassa olevalle lomakkeelle. Pedagoginen arvio tulee laatia aina ennen kuin lapsi siirtyy tehostettuun tukeen. Tehostetun tuen päättäminen ja siirtyminen takaisin yleiseen tukeen perustuu myös pedagogiseen arvioon.

Tehostettu tuki aloitetaan heti, kun asia on päätetty pedagogisen arvion käsittelyn yhteydessä. Tehostetun tuen aloittamisesta, toteuttamisesta ja mahdollisesta lopettamisesta päätetään yhteistyössä opetushenkilökunnan, lapsen ja hänen huoltajiensa, sekä tarvittaessa oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Pedagogisen asiantuntijaryhmän päätös tehostetusta tuesta kirjataan pedagogiseen arvioon. Tehostetun tuen aloittamiseen ei tarvita erillistä huoltajien suostumusta, mutta asia pyritään sopimaan yhteistyössä opettajan ja huoltajien välillä.

Lapsen opettaja on vastuussa oppimissuunnitelman laatimisesta ja tarvittavien henkilöiden osallistumisesta lapsen oppimissuunnitelman laadintaan sekä tarkastamiseen. Oppimissuunnitelma laaditaan Wilmassa olevalle lomakkeelle ja tarkistetaan yhteistyössä lapsen ja huoltajien kanssa.

Tehostettua tukea annetaan pääsääntöisesti esiopetuksen loppuun saakka. Koska tuen vaikutuksia ei voida yleensä todeta lyhyessä ajassa, erityisen tuen päätöksen tekeminen esiopetuksen aikana tehostettua tukea saavalle lapselle on harvoin tarpeen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä