2017 Struven jäljillä. Maailmanperintöoppimista.

KAUKAA HAETTUA JA LÄHELLE TUOTUA

Syksyllä 2017 Tikkalan koulun oppilaat 1.-6. luokilta työskentelivät tutkimusretkikuntateeman parissa tutustuen samalla omassa lähiympäristössä sijaitsevaan, ja yhteen Suomen maailmanperintökohdetta edustavaan, Struven kolmiomittausketjun pisteeseen Oravivuorella.
Yhteistyökumppanina toimivat Korpilahden Humakin yhteisöpedagogiopiskelijat lehtori/valmentaja Tero Lämsän johdolla.

KUKA STRUVE OLI?
5.-6.-luokkalaiset tutustuivat ennen jakson alkua maapallon mittauksen historiaan sekä Struveen ja hänen hankkeeseensa. Lähteenä käytettiin mm. tietotekstiä Galileo Galileista sekä HS:n artikkelia Struvesta. Mittausketjun reittiä tutkittiin kartalta. Oppilaat pitivät pienemmille 1.-4.luokan oppilaille opetustuokion Struvesta ja mittausketjusta. Opetukseen liitettiin myö matkan arviointi ja mittaaminen kartalta männyn- ja kuusenneulasella lastenlaulun "Hiiri mittaa maailmaa" tapaan.

TYÖHAKEMUS TUTKIMUSRETKIKUNTAAN
Oppilaat tekivät työhakemuksen mieleisiinsä tutkimusretkikuntiin (matematiikka ja mittaus, kartat ja mittakaava, luonto, taide, retkeily sekä Oppaaksi Oravivuorelle). Työhakemuksessa he myös perustelivat omaa soveltuvuuttaan, vahvuuksiaan sekä mielenkiintoaan aiheeseen.

TUTKIMUSRETKIKUNNAT
koostuivat n. 6 oppilaasta. Retkikuntia oli yhteensä 12.


YHTEISÖPEDAGOGIOPISKELIJOIDEN ROOLI
Opiskelijat jaettiin kuuteen n. 6 hengen tiimeihin. Kukin tiimi työskenteli kahden ryhmän kanssa ja retkellä 3 opiskelijaa kulki kunkin ryhmän mukana.
ENNEN RETKEÄ: Tutkimusretkikuntien eli oppilasryhmien ryhmäyttämistoiminnan suunnittelu ja toteutus koululla ennen varsinaista retkeä. Tavoitteena ensimmäisenä ryhmäytymispäivänä oli turvallisen ilmapiirin luominen. Toisen ryhmäytymispäivän teema oli: Olen tärkeä osa tutkimusretkikuntaamme. Siihen liittyen päivän aikana suoritettiin erilaisia ryhmähaasteita, joiden teemoja olivat mm. luottamus, yhteistyö.
RETKELLÄ 4.10. opiskelijoiden tehtävänä olivat:
-Omien retkikuntien ryhmätoiminnan havainnointi ja palautteen antaminen matkan varrella.
-Oman retkikunnan mukana Sherpana toimiminen, ryhmän auttaminen tarvittaessa.
-Oman retkikunnan mukana Herra Struvena toimiminen; Struven historian tutuksi tekeminen draamatoiminnan avulla, eli pieniä pysähdyksiä, jolloin herra Struve kertoi itsestään, historian ajasta sekä retkestään.




Lähteitä

Tavoitteita

TOIMINNAN TAVOITTEITA

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

-harjaannutaan huomaamaan, että tieto voi rakentua tietoisesti päättelemällä sekä intuitiivisesti, oman kokemuksen kautta L1
-yhdessä työskentelyn taitojen harjaantuminen L1
-kulttuuriperinnön tunteminen ja arvostaminen L2
-sosiaalisten taitojen, kekseliäisyyden, suunnittelu- ja ilmaisutaitojen harjaantuminen L2
-ponnistelu yhteisen päämäärän saavuttamiseksi L6

SISÄLTÖJÄ

Maailmanperintö tutuksi
Struven ketju yhtenä kohteena
Maapallon karttakuvan muodostuminen

OPPILAAN OMAT TAVOITTEET

Toimin oman ryhmäni osana. Muistan oman roolini sekä tehtävät ja harjoittelen vastuunottoa ryhmän työskentelystä oman roolini kautta.