Monot

Monialainen oppimiskokonaisuus eli MONO

Mono on oppiainerajat ylittävää todellisen maailman ilmiöiden tarkastelua tavoitteellisesti, monipuolisesti ja pitkäjänteisesti kokonaisuuksina, laaja-alaista osaamista edistäen. Kestävä elämäntapa, oppilaan minuuden vahvistaminen, mielekäs koulutyö, kyky toimia yhdessä ja laaja-alainen osaaminen ovat keskeisiä MONO- tavoitteita.

Yhteistyö eri lähestymistapoja edustavien oppiaineiden kesken sekä koulun muun toiminnan hyödyntäminen on välttämätöntä. Kaikki oppiaineet ovat vuorollaan mukana oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa kulloisenkin kokonaisuuden edellyttämällä tavalla. Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun (tavoitteet, sisällöt ja työskentelytavat) on välttämätöntä.

MONO:jen sisällöiksi valitaan oppilaita kiinnostavia, heille merkityksellisiä sekä oppiaineiden ja opettajien väliseen yhteistyöhön soveltuvia teemoja. Opiskelussa käytetään eri oppiaineille ominaisia tarkastelutapoja, käsitteitä ja menetelmiä.

MONO:issa oppilaille järjestetään mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä useiden eri aikuisten kanssa sekä mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön. MONO:issa annetaan tilaa älylliselle uteliaisuudelle, elämyksille ja luovuudelle sekä haastetaan oppilaita monenlaisiin vuorovaikutus- ja kielenkäyttötilanteisiin.