Monot

Mitä Monot ovat?

MONO (= monialainen oppimiskokonaisuus) on oppiainerajat ylittävää todellisen maailman ilmiöiden tarkastelua tavoitteellisesti, monipuolisesti ja pitkäjänteisesti kokonaisuuksina, laaja-alaista osaamista edistäen. Kestävä elämäntapa, oppilaan minuuden vahvistaminen, mielekäs koulutyö, kyky toimia yhdessä ja laaja-alainen osaaminen ovat keskeisiä MONO- tavoitteita.

Miten MONO:ja suunnitellaan ja toteutetaan?

Yhteistyö eri lähestymistapoja edustavien oppiaineiden kesken sekä koulun muun toiminnan hyödyntäminen on välttämätöntä. Kaikki oppiaineet ovat vuorollaan mukana oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa kulloisenkin kokonaisuuden edellyttämällä tavalla. Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun (tavoitteet, sisällöt ja työskentelytavat) on välttämätöntä.

MONO:jen sisällöiksi valitaan oppilaita kiinnostavia, heille merkityksellisiä sekä oppiaineiden ja opettajien väliseen yhteistyöhön soveltuvia teemoja. Opiskelussa käytetään eri oppiaineille ominaisia tarkastelutapoja, käsitteitä ja menetelmiä.

MONO:issa oppilaille järjestetään mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä useiden eri aikuisten kanssa sekä mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön. MONO:issa annetaan tilaa älylliselle uteliaisuudelle, elämyksille ja luovuudelle sekä haastetaan oppilaita monenlaisiin vuorovaikutus- ja kielenkäyttötilanteisiin.

MONO:t käytännössä Jyväskylässä

MONO toteutetaan oman tai lähikoulujen kanssa yhteistyössä lukuvuoden aikana vähintään 10 päivää lukuvuoden varrelle mielekkäästi jakautuvana kokonaisuutena. Jokaisella oppilaalla on oikeus vähintään yhteen MONO:on lukuvuoden aikana.
Kaupungin kouluille valitaan yhteinen opiskeltava ilmiö lukuvuoden suunnitteluvaiheessa oppilaiden ehdotusten pohjalta.

Koulukohtaisesti kokonaisuus rakennetaan ja toteutetaan niin, että oppilaiden elämismaailmasta nousevat aidot ja kiinnostavat ilmiöt päätyvät käsittelyn keskiöön. Koulut täsmentävät toteutuksen lukuvuosisuunnitelmassaan.
Oppilaat ovat mukana suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Vanhempien osallisuus huomioidaan ja mahdollistetaan. Monipuoliset yhteistyökumppanit (esim. nuorisopalvelut ja muut yhteistyökumppanit) ovat mukana toteuttamassa monialaista kokonaisuutta.

≡ Sisältö