S2 oppilas vuosiluokilla 7-9

Suomi toisena kielenä -oppilaan KAIKKI OPETTAJAT osallistuvat lukuvuosittain myös oppilaan suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -lukuvuosiarviointiin. Arvioinnin kohteena on eri oppiaineiden kielen havainnointi. Jokaisen opettajan tehtävänä ohjata S2-oppilasta havaitsemaan, miten suomen kieltä käytetään ko. oppiaineen tunneilla.

Opintokokonaisuuksien alkaessa opettaja sopii S2-oppilaan kanssa seuraavan S2-T12-taitotasokriteerien pohjalta osaamisen tason, jolle oppilaalla on realistiset mahdollisuudet päästä. Samalla voidaan sopia tukitoimista, joita oppilas katsoo tarvitsevansa tasolle päästäkseen.

Opintokokonaisuuden aikana sopivissa yhteyksissä käytetään kriteeristöä kannustavasti osoittamaan oppilaalle taidossa edistymistä.

Lukuvuoden lopussa S2-lukuvuosiarvioinnin antava opettaja kokoaa tiedon, mille tasolle S2-oppilas on eri tieteenalojen kielen opinnoissa edistynyt. Tätä tietoa käytetään osana S2-lukuvuosiarviointia. Tulosten pohjalta voi keskustella yhdessä myös siitä, millaista tukea eri oppiaineiden opettajat tarvitsevat pystyäkseen ohjaamaan oppilaan edistymistä myös kielen oppijana, mikäli edistyminen on jäänyt vaatimattomaksi. (Ks. yleiset ohjeet.) S2-opettajan tuki kollegalleen on tässä ensiarvoista ja välttämätöntä.

S2-oppilaan tavoite määritellään vuosiluokilla 7-9 seuraavien T12-kriteerien pohjalta:

TASO 1

Oppilas opettelee muistamaan opintokokonaisuuden erityisen painoalueen (ns. ydinsisällön)

keskeisiä käsitteitä, verbejä ja muuta sanastoa (sana-, käsitekokeet ja toimintatestit edistymisen osoittamisen apuna).

TASO 2

Oppilas ymmärtää ja osaa selittää yksilöllisesti rajatun opintokokonaisuuden keskeisten käsitteiden, verbien (ja niiden taivutusmuotojen) sekä ydinsisällön merkityksen omin sanoin suullisesti, kirjallisesti ja/tai toiminnallisesti yms.

TASO 3

Oppilas pyrkii työskentelemään opintokokonaisuuden ydinsisällön parissa käyttämällä oppimiaan käsitteitä, verbejä ja ilmaisutapoja ohjatusti oikein (esim. kuvien, apusanojen, mallien yms. avulla), tarvittaessa muita osaamiaan kieliä hyödyntäen.

TASO 4

Oppilas tunnistaa suomen kielen käyttötapoja tieteenalallesi ominaisella tavalla ja osaa opintokokonaisuuden keskeiset käsitteet sekä ydinsisällön.

TASO 5

Oppilas pyrkii käyttämään itsenäisesti opintokokonaisuuden käsitteitä, verbejä ja ilmaisutapoja oikein suullisissa ja kirjallisissa teksteissään.

TASO 6

Oppilas käyttää sujuvasti ja oikein opintokokonaisuuden käsitteitä, verbejä (ja niiden taivutusmuotoja) sekä ilmaisutapoja omissa suullisissa ja kirjallisissa teksteissään.





Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä