YPR

Oppiminen ja koulunkäynti yksilöllisen opetuksen pienryhmässä

Yksilöllisen opetuksen pienryhmä (YPR) tarjoaa erityisopetusta pidennettyyn oppivelvollisuuteen otetuille oppilaille, joilla on vaikeita ja laaja-alaisia oppimisvaikeuksia tai kehitysvamma-diagnoosi.

Yksilöllisen opetuksen pienryhmässä on mahdollista osallistua myös esiopetukseen. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS.

Ypr-ryhmässä opetus toteutetaan joko oppilaan luokkatason oppiainejaon mukaisesti tai toiminta-alueittain.

Oppiainejaon mukaisesti järjestetty opetus noudattaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, mutta oppisisällöt, tavoitteet ja opetusmenetelmät ovat yksilöllisiä.

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus jakautuu seuraaviin opetussuunnitelman mukaisiin toiminta-alueisiin: oppimisvalmiudet, sosiaaliset taidot, motoriset taidot, päivittäisten toimintojen taidot,

kieli ja kommunikaatio sekä kognitiiviset taidot. Toiminta-alueittain järjestetty opetus voi myös sisältää eri oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä.


Yksilöllisen opetuksen pienryhmän luokkakoko on enintään 8 oppilasta ja opetuksesta vastaa erityisluokanopettaja. Lisäksi luokassa työskentelee koulunkäynninohjaajia.
Kortepohjan koulun yksilöllisen opetuksen pienryhmään haetaan täyttämällä hakemus Jyväskylän kaupungin järjestämään vammaisopetukseen.
Oppimisen tuen asiantuntijana toimii Anne Heino, sähköposti: anne.heino@jkl.fi