Oppimisen tuki

OPPIMISEN TUKI

Oppilasta tuetaan opiskelun pulmatilanteissa monin eri tavoin. Tärkeää on havaita pulmat ajoissa, jotta oppilaan käsitys itsestään oppijana ei ehdi muuttua kielteiseksi.

Oppilaan oppimista ja kasvamista tuetaan aina ensin omassa oppimisryhmässä. Tuen muotoja voivat olla tehtävien ja opetuksen eriyttäminen, tukiopetus, samanaikaisopetus koulunkäynnin ohjaajan tai erityisopettajan kanssa tai osa-aikainen erityisopetus (yleinen tuki).

Tuen tarpeen kasvaessa yhteistyötä lisätään kodin, luokan- tai aineenopettajan, erityisopettajien ja oppilashuollon työntekijöiden kanssa. Oppilaalle tehdään oma oppimissuunnitelma tehostetussa ja erityisessä tuessa.

Ilmoitusvelvollisuus

Opettaja, koulunkäyntiavustaja ja iltapäivähoidon työntekijä on velvollinen ilmoittamaan lastensuojelun sosiaalityöntekijälle, jos hän on huolissaan jonkun oppilaan kohdalla riittävästä huolenpidosta tai lapsen oma käyttäytyminen ja olosuhteet antavat aihetta huoleen. Lastensuojeluilmoituksen jälkeen sosiaalityöntekijä selvittää lastensuojelun tarpeen ja voi tarvittaessa järjestää perheelle tai lapselle apua ja tukea.