Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet, kurinpitotoimet

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Perusopetuslaki ja perusopetusasetus
Oppilaan oikeudet
Opetukseen osallistuvalla oppilaalla on työpäivinä oikeus saada
opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä oppilaanohjausta.
16§ Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea
tarvitseville tulee antaa tukiopetusta.
17§Oppilaalla, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia, on oikeus
saada erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Oppilaan velvollisuudet

35 § Oppilaan tulee osallistua tässä laissa säädettyyn opetukseen johon hänet on otettu, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
36 § Oppilasta, joka rikkoo järjestystä, menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan rangaista kurinpidollisesti.
Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja oppilaan erottaminen enintään kolmeksi kuukaudeksi.
Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokasta oppitunninjäljellä olevaksi ajaksi. Epäasiallisesti käyttäytyvä oppilas voidaan määrätä enintään kahden tunnin jälki-istuntoon.
Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.
Opettajat päättävät luokasta poistamisesta, jälki-istunnosta ja tehtävien
suorittamisesta. Kirjallisen varoituksen antaa rehtori.