Kielirikasteinen opetus

Kortepohjan koulun kielirikasteinen opetus

IMG_0650.JPGKielirikasteinen opetus opetussuunnitelman perusteissa

Kielirikasteisella opetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa alle 25 % oppiaineiden sisällöstä opetetaan muulla kuin koulun opetuskielellä. Osuus lasketaan koko tuntimäärästä niillä vuosiluokilla, joilla kielirikasteista opetusta toteutetaan. Kielirikasteista opetusta voi olla jo esiopetuksessa, ja se voi kestää koko perusopetuksen ajan tai vain osan siitä.

Kielirikasteisen opetuksen tavoitteet eri oppiaineiden opetuksen ja oppimistulosten osalta ovat perusopetuksen päättyessä samat kuin sellaisessa perusopetuksessa, joka ei ole kielirikasteista. Kielirikasteinen opetus kannustaa ja aktivoi oppilaita kohdekielen käyttöön varsinaisten kielen tuntien lisäksi.
Kielelliset tavoitteet suhteutetaan kielirikasteisen opetuksen määrään.

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)

Kielirikasteinen opetus koulussamme

Kortepohjan koulussa kielirikasteista opetusta on toteutettu jo vuodesta 1991 asti ja opetuksella on jo vakiintuneet käytänteet koulussamme. 1980-luvun lopulla tapahtunut perusopetuslain muutos, joka salli sisältöjen opettamisen myös muilla kielillä, sekä koulumme vireä ja monikulttuurinen ympäristö mahdollistivat kielirikasteisen opetuksen aloittamisen.

Kortepohjan koulussa kielirikasteinen opetus aloitetaan jo ensimmäiseltä vuosiluokalta. Kielirikasteista opetusta annetaan kaikille oppilaille kielitaustasta riippumatta, soveltuvuuskoetta ei siis tarvita. Kielirikasteisen opetuksen kielenä käytetään englantia. Kielirikasteisen opetuksen sisällöt nousevat opetussuunnitelmasta eikä se vaikuta tuntijakoon. Jokaiselle oppilaalle taataan kielirikasteista opetusta vähintään yhden tunnin verran viikossa. Kielirikasteinen opetus tarkoittaa, että alle 25% opetettavista sisällöistä opetetaan vieraalla kielellä.

Kielirikasteista opetusta toteutetaan koulussamme monissa eri aineissa. Opetuksen määrä ja sopivat sisällöt määräytyvät oppilaiden valmiuksien, käytettävissä olevien tuntien, opettajan kielirikasteisen opetuksen kokemuksen sekä käytettävissä olevan opetusmateriaalin mukaan. Opetustuokioiden kesto vaihtelee alempien luokkien muutamien minuuttien opetushetkistä kokonaisiin tunteihin, isommilla oppilailla jopa projektiluontoiseen työskentelyyn.

Kielirikasteisessa opetuksessa huomioidaan kaksi oppimisen tavoitetta: opetussuunnitelman sisältöjen sekä opetuksessa käytetyn kielen oppiminen. Kielirikasteisessa opetuksessa opetussuunnitelman mukaisia sisältöjä opetetaan siis muulla kuin äidinkielellä. Kohdekieli, englanti, toimii oppimisen välineenä, jota myös samalla opitaan. Englantia opiskellaan myös erillisenä oppiaineena toiselta vuosiluokalta alkaen. Kielirikasteisessa opetuksessa voidaan hyödyntää kielten opiskelussa opittuja taitoja ja päinvastoin.

Kielirikasteisen opetuksen tavoitteena on, että oppilas kiinnostuu opetuksessa käytettävästä vieraasta kielestä. Oppilasta rohkaistaan alusta asti käyttämään vähäistäkin oppimaansa kielitaitoa alkeellisissakin vuorovaikutustilanteissa. Sisällöissä opiskellaan erilaisten aihepiirien sanastoja, jotka kertautuvat ja laajenevat vähitellen. Aktiivisen kielitaidon lisäksi myös passiivinen kielitaito kehittyy, mikä lisää kielen ymmärtämisen taitoja.

IMG_0648.JPGKielirikasteisen opetuksen tavoitteet eri vuosiluokilla

1.-2. luokat

Englannin kieleen tutustutaan pikkuhiljaa herätellen oppijan luontaista kiinnostusta vierasta kieltä kohtaan. Opetellaan erilaisia päivittäisiä rutiineja kuten tervehdyksiä ja kohteliaisuussanoja (Thank you, Sorry jne). Vähitellen rohkaistutaan ilmaisemaan itseään ja viestimään jo alkeellisellakin kielitaidolla  (My name is .. / I like....). Kielirikasteinen opiskelu tapahtuu leikinomaisin keinoin ja painottuu suulliseen ilmaisuun leikkien, laulujen, lorujen, kertomusten sekä suullisen mallintamisen avulla. Opetellaan tunnistamaan ja jo käyttämään tavallisimpien ja oppijalle tuttujen aihepiirien sanoja, kuten värit, numerot, perhe, eläimet ym. Kielirikasteinen opetus totuttaa ymmärtämään koulun arkipäiväisiin tilanteisiin ja rutiineihin liittyviä yksinkertaisia ohjeita sekä oppisisältöihin liittyvää selkeää ja yksinkertaista puhetta. Vieraskielisessä opetuksessa tavoitteena on myös oppia sietämään tilanteita, joissa oppija ei ymmärrä kaikkea kuulemaansa. Tutustutaan myös mm. englanninkielisten maiden kulttuureihin (mm. juhlat).

3.-4. luokat

Edellisten tavoitteiden lisäksi luku- ja kirjoitustaitojen kehittyessä oppija oppii täydentämään, tunnistamaan ja käyttämään yhä enemmän tavallisimpia englanninkielisiä sanoja. Tavoitteena on myös käyttää englantia yhä enemmän kommunikaation välineenä. Opetellaan kirjoittamaan yksinkertaisia sanoja ja lauseita sekä lukemaan helppoja ja oppijan kielelliselle tasolle sopivia yksinkertaisia tekstejä.

IMG_0651.JPG5.-6. luokat

Kielitaidon kehittyessä edellisten kohtien tavoitteet vahvistuvat, laajentuvat ja monipuolistuvat. Harjaannutaan selviytymään tavallisissa arkipäiväisissä kommunikointitilanteissa niin suullisesti kuin kirjallisesti. Tutustutaan pikkuhiljaa kielitaidolle sopiviin autenttisiin englanninkielisiin tietolähteisiin (mm. internet) ja opetellaan hyödyntämään niitä opiskelussa. Laajennetaan tuntemusta englanninkielisistä kulttuureista.